excel 3

advertisement
Prowadząca: Dorota Kępa
MS EXCEL
Ćwiczenia do samodzielnego wykonania
Zadanie 1
Wykonaj następujące czynności:
UWAGA: Zakresom komórek, które niŜej będą wypełniane naleŜy nadać nazwy. Dotyczy to komórek w
kolumnach A, B, C, D oraz komórki B40. Adresy tych komórek we wszystkich formułach naleŜy zastąpić
nazwami zakresów.
Do komórki H1 wpisz liczbę 1,5.
Komórki A1:A100 wypełnij w następującym porządku: 1, 5, 9, itd.
KaŜda komórka w kolumnie B powinna zawierać iloraz liczby z komórki A (z tego samego wiersza)
oraz liczby z komórki H1.
Liczbę z kaŜdej komórki w kolumnie B porównaj z liczbą z komórki B40:
– jeŜeli jest mniejsza, to do równoległej komórki w kolumnie C wpisz jej podwojoną wartość ,
– jeŜeli jest równa lub większa, to do równoległej komórki w kolumnie C wpisz połowę jej
wartości.
NaleŜy wykorzystać funkcję JEśELI.
Liczbę z kaŜdej komórki w kolumnie C porównaj z liczbą z komórki B40:
– jeŜeli jest większa, to do równoległej komórki w kolumnie D wpisz 1,
– jeŜeli jest równa lub mniejsza, to do równoległej komórki w kolumnie D wpisz 0.
NaleŜy wykorzystać funkcję JEśELI.
Sprawdzić zawartość komórek w kolumnie D:
– jeŜeli jest 1, to do sąsiedniej komórki w kolumnie E przepisać zawartość równoległej komórki
w kolumnie A,
– jeŜeli jest 0, to do sąsiedniej komórki w kolumnie E wpisać 0.
NaleŜy wykorzystać funkcję JEśELI.
W komórce H2 policz ile razy w kolumnie D występuje 1.
NaleŜy wykorzystać funkcję LICZ.JEśELI.
W komórce H3 policz średnią arytmetyczną z liczb z kolumny A.
Zadanie 2
Zbuduj tabelę oraz odpowiadający jej wykres według niŜej zamieszczonego wzoru. Kolumna Udział w zysku
zawiera wartości procentowe w stosunku do zysku całkowitego. Wszystkie adresy komórek w formułach
powinny być zastąpione nazwami zakresów, takimi jak w nagłówku tabeli.
Udział w zysku
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Towar 1
Towar 2
Towar 3
Towar 4
Download