pobierz - Gimnazjum nr 10, Gliwice

advertisement
Kod ucznia ...........................
suma punktów ………………
XX KONKURS
„Fakty i mity - staroŜytna Grecja”
dla uczniów klas pierwszych gimnazjum
II etap
Rok szkolny 2013/2014
WaŜne informacje:
1.
2.
3.
4.
5.
U góry tej strony wpisz swój kod, czyli wylosowany numer stolika.
Czas na wypełnienie testu wynosi 45 minut.
Przed udzieleniem odpowiedzi przeczytaj uwaŜnie kaŜde pytanie.
Pisz starannie uŜywając pióra lub długopisu.
JeŜeli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i napisz poprawną u
góry.
6. Maksymalnie moŜesz zdobyć 50 punktów.
Powodzenia
I. Zdania (0-7 pkt.)
Uzupełnij brakujące wyrazy w zdaniach wpisując je w wykropkowane miejsca.
Aleksander urodził się w roku …… p. n. e. w macedońskim mieście ………….
Ojcem jego był król ……………, a matką - ……………. Wpoiła ona Aleksandrowi
przeświadczenie, iŜ królowie macedońscy pochodzą od ………………, jednego z synów
greckiego boga Zeusa. Według jego matki przodkiem Aleksandra był ……………,
bohater Iliady Homera. Wychowawcą 13-letniego Aleksandra został grecki filozof
…………………, któremu udało się obudzić w nim zainteresowanie filozofią, medycyną
i naukami przyrodniczymi.
II. A, B, C, D (0-5 pkt.)
Wybierz prawidłową odpowiedź zaznaczając „X” w odpowiedniej kratce
tabelki. JeŜeli się pomylisz błędną odpowiedź otocz kółkiem i wybierz inną.
1. NajwyŜsza góra Grecji, Olimp ma wysokość
A. 2719 m. n.p.m.
B. 2917 m. n.p.m.
C. 2791 m. n.p.m.
D. 2971 m. n.p.m.
2. Wojna Peloponeska wybuchła w roku
A. 431 p.n.e.
B. 443 p.n.e.
C. 434 p.n.e.
D. 404 p.n.e.
A B C D
1.
2.
3.
4.
5.
3. Początkowo skarbiec ateńskiego Związku Morskiego przeciwko Persom
znajdował się na
A. Krecie
B. Delos
C. Salaminie
D. Lemnos
4. Przywódcą pierwszej wyprawy Związku Morskiego, podjętej w 478 roku p.n.e.
został, zwycięzca spod Platejów, spartański wódz
A. Arystydes
B. Leonidas
C. Pauzaniasz
D. Militiades
5. Na czele Wyprawy Sycylijskiej (415-413 r. p. n. e.) stanął ateński strateg
A. Alkibiades
B. Hyperbolos
C. Perykles
D. Kleon
III. Rodzice i dzieci (0-8 pkt.)
Do podanych imion rodziców dopasuj imiona ich dzieci . W odpowiednie miejsca
wpisz tylko ich oznaczenia literowe.
Rodzice
Kasjopeja
Afrodyta
Ajgeus
Jokasta
Danae
Agenor
Tetyda
Ajetes
Dzieci
A
B
C
D
E
F
G
H
Tezeusz
Perseusz
Andromeda
Harmonia
Europa
Edyp
Medea
Achilles
IV. Ludzie i zwierzęta (0-6 pkt.)
Zdarza się często w mitologii greckiej, Ŝe ludzie zostają przez bogów zamienieni w
zwierzęta. Przyporządkuj nazwy zwierząt do podanych imion zgodnie z tym, w kogo zostali
zamienieni. W odpowiednie miejsca wpisz tylko ich oznaczenia literowe.
Ludzie
Tereus
Filomela
Prokne
Kadmos
Hippomenes
Io
Zwierzęta
A
B
C
D
E
F
lew
jaskółka
dudek
słowik
wąŜ
krowa
V. Tułaczka Odyseusza (0–12)
Po zdobyciu Troi Odyseusz przez lata błąkał się po morzach odwiedzając liczne wyspy
i krainy.
Uporządkuj w kolejności chronologicznej miejsca podane od A do L, do których
przybył Odyseusz zanim dotarł do swojej ojczyzny. W wykropkowane miejsca wpisz w
odpowiedniej kolejności oznaczenia literowe podanych miejsc.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
wyspa czarodziejki Kirke (pierwszy raz)
wyspa czarodziejki Kirke (drugi raz)
wyspa Syren
wyspa Scheria zamieszkana przez Feaków
kraj Lotofagów
wyspa boga Słońca
G.
H.
I.
J.
K.
L.
wyspa Eola, króla wiatrów
kraina Kimeryjczyków
wyspa Ogigia, nimfy Kalipso
jaskinia Polifena
skały Skylli i Charybdy
kraj Lestrygonów
1) … 2) … 3) … 4) … 5) … 6) … 7) … 8) … 9) … 10) … 11) … 12) …
VI. Dzieła wielkich Greków (0-6 pkt.)
Do podanych wynalazków, odkryć i osiągnięć dopisz imiona ich twórców.
1. Twierdzenie o długości boków trójkąta prostokątnego - …………………………
2. Podręcznik do matematyki „Elementy” - ……………………………
3. Określenie przybliŜonej wartości liczby „Pi” - ………………………………
4. Dzieło historyczne „Wojna peloponeska” - …………………………………
5. Mapa świata z siatką kartograficzną - ……………………………………
6. Dzieło historyczne „Dzieje” - ………………………………………
VII. Zabytki (0-6 pkt.)
Odpowiedz na pytania dotyczące ilustracji.
Ilustracja A
a) Jaki zabytek jest tu widoczny?
…....................................................................
b) Gdzie się znajduje?
........................................................................
c) Z którego wieku pochodzi ten zabytek?
.......................................................................
Ilustracja B
a) Kogo widzimy na ilustracji, która jest fragmentem
mozaiki?
………………………………………
b) Jakie wydarzenie przedstawia cała mozaika?
……………………………………
c) W którym roku miało miejsce przedstawione
wydarzenie?
…………………………………………
Download