Przykładowy test na podwyższenie oceny – semestr II, klasa III Na

advertisement
Przykładowy test na podwyższenie oceny – semestr II, klasa III
1.
•
•
•
2.
Na mapie wpisz we właściwych miejscach:
nazwy państw sąsiadujących z Polską i ich stolice,
nazwy rzek: Wisła, Noteć, San, Odra, Warta, Narew, Nysa Łużycka, Bóbr
nazwy krain geograficznych: Sudety, Pojezierze Mazurskie, Nizina Podlaska, Wyżyna Śląska,
Kotlina Sandomierska, Karpaty, Nizina Mazowiecka, Nizina Śląska, Góry Świętokrzyskie
Zaznacz na mapie punkty:
A - 520N, 220E i B - 520N, 200E
3. Oblicz różnicę czasu między tymi punktami. Zapisz obliczenia.
4. Oblicz wartość temperatury na Szczycie (1600 m n.p.m.), jeżeli na wysokości 600 m n.p.m.
termometry wskazują 150C (przyjmij, że temperatura powietrza wraz ze wzrostem wysokości
obniża się o 0,6oC na każde 100 m)
5. Uzupełnij tabelę wpisując brakujące nazwy czynników rzeźbotwórczych, form terenu i
procesów oraz przykłady występowania form
Czynnik rzeźbotwórczy
Nazwa formy terenu
Nazwa procesu
Przykład występowania
Wiatr
Wydmy
Akumulacja
Woda rzeczna
Żuławy Wiślane
Prądy morskie
Kosa Helska
Lodowiec
Erozja
Woda wypływająca z
topniejącego lodowca
Gołoborza
Pojezierze Mazurskie
Góry Świętokrzyskie
7.Rzeźba Polski układa się pasowo i ma przebieg zbliżony do równoleżników. Wypisz nazwy
pasów ukształtowania powierzchni Polski w kolejności od północy w kierunku południa.
8.Obok podanych poniżej miast wpisz właściwą nazwę krainy geograficznej
Warszawa
Olsztyn
Katowice
Częstochowa
Wrocław
Lublin
Sandomierz
Szczecin
Białystok
9.Obok nazwy parków narodowych wpisz nazwę odpowiedniej krainy geograficznej:
BIAŁOWIESKI
KAMPINOSKI
KARKONOSKI
PIENIŃSKI
WIGIERSKI
NARWIAŃSKI
ŚWIĘTOKRZYSKI
DRAWIEŃSKI
POLESKI
MAGURSKI
10. Obok podanych poniżej krain geograficznych wpisz charakterystyczne cechy klimatu (najdłuższy
okres wegetacji, najcieplejsza zima, najkrótszy okres wegetacji, najniższe opady,
najcieplejsze lato)
•
Nizina Mazowiecka
•
Nizina Szczecińska
•
Nizina Śląska •
Wyżyna Lubelska •
Pojezierze Mazurskie –
11. Oblicz współczynnik przyrostu naturalnego w powiecie strzelecko – drezdeneckim w 2006r.,
wiedząc, że urodziło się wtedy 583 osoby, zmarło 477 osób. Liczba mieszkańców powiatu
wynosiła wówczas 50 132 osoby.
12. Najwyższe stany wód w polskich rzekach występują:
a. zimą w czasie największych mrozów
b. wiosną w czasie topnienia śniegów
c. w czasie równonocy jesiennej
d. stany wód są jednakowe w ciągu całego roku
13. Połącz w pary nazwę jeziora i właściwą informację: o tym jeziorze
Śniardwy
jezioro nadbrzeżne
Hańcza
polodowcowe morenowe
Gardno
kocioł lodowcowy
Morskie Oko
najgłębsze w Polsce
14. Podaj trzy przyczyny słabego zasolenia wód M. Bałtyckiego:
15. W Bałtyku występują prądy morskie. Jeden z nich płynie wzdłuż południowych wybrzeży
morza, budując charakterystyczne dla polskiego wybrzeża akumulacyjne formy terenu
czyli………
16. Najbardziej zasolonym obszarem M. Bałtyckiego jest:
● Zatoka Botnicka
●
●
●
Zatoka Gdańska
Wielki Bełt
Skagerrak
17. Zaznacz strzałką właściwy kierunek i wpisz nazwę wiatru, który wieje w ciągu dnia nad
Bałtykiem.
☼
MORZE
LĄD
!8. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.

Okolice Suwałk to region wydobycia rud żelaza. . . . . . . . .
 Rozmieszczenie surowców mineralnych w Polsce jest nierównomierne. . . . . . . . . .
 Ze względu na wysokie koszty eksploatacji zakończono wydobycie węgla kamiennego w
rejonie Wałbrzycha. . . . . . . .
 Dużą rolę w polskiej gospodarce odgrywają surowce energetyczne. . . . . . . . .
 Złoża soli kamiennej występujące na Kujawach powstały w okresie karbonu. . . . . . . . .
 Na szelfie Bałtyku występują złoża węgla kamiennego. . . . . . . . . .
 Uprawie roli sprzyjają tereny pagórkowate o stromych stokach. . . . . .
 Największy niedobór opadów występuje na Kujawach. . . . . .
 Okres wegetacyjny w górach trwa ponad 220 dni. . . . . .
19. Połącz nazwę surowca z nazwą miejsca jego występowania:
Węgiel
Rejon Lubina i
kamienny Polkowic
Rudy miedzi
Okolice Kłodawy
Węgiel
Wyżyna Śląska
brunatny
Sól kamienna
Zagłębie
bełchatowskie
20. Podaj dwa przykłady czynników społeczno -ekonomicznych decydujących o lokalizacji
przemysłu w Polsce.
•....................................................................
•...................................................................
20. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.
a) Uprawie roli sprzyjają tereny pagórkowate o stromych stokach. . . . . .
b) Największy niedobór opadów występuje na Kujawach. . . . . .
c) Okres wegetacyjny w górach trwa ponad 220 dni. . . . . .
Download