Ostateczna wersja

advertisement
KOD
UCZNIA
LICZBA
UZYSKANYCH
PUNKTÓW
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZYRODNICZY
06. III. 2007
Etap wojewódzki
Przed Tobą 30 zadań konkursowych. Na ich rozwiązanie
masz 90 minut. Bardzo uważnie przeczytaj treść każdego z
nich. Rozwiązując zadania, w których podane są cztery
odpowiedzi, pamiętaj, że tylko jedna jest poprawna. Literę przy
właściwej odpowiedzi otocz kółkiem. Jeżeli się pomylisz,
przekreśl kółko znakiem „X” i zaznacz poprawną odpowiedź.
Nie wolno Ci używać kolektora ani kalkulatora.
Maksymalna ilość punktów, jaką możesz uzyskać za każde
zadanie, podana jest w ramce. Łączna liczba punktów, jakie
możesz otrzymać, wynosi 50. Zdobycie 90% wszystkich
punktów zapewni Ci uzyskanie tytułu Laureata Wojewódzkiego
Konkursu Przyrodniczego.
POWODZENIA!
1. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
1 pkt
Przypływy i odpływy to
A. ruch wody o temperaturze innej niż przyległe wody, spowodowany
stałymi wiatrami wiejącymi w tym samym kierunku.
B. wznoszenie się i opadanie wody pod wpływem wiatru.
C. wznoszenie się i opadanie wody w morzach i oceanach w wyniku działania sił
przyciągania Słońca i Księżyca.
D. ogromne fale spowodowane podmorskimi trzęsieniami ziemi.
2. Które zbiorowisko roślin przedstawia poniższy znak?
1 pkt
A.
B.
C.
D.
Tajgę.
Las deszczowy.
Sawannę.
Dąbrowę.
2. Słońce wschodzi dokładnie na wschodzie i zachodzie tylko w dwa dni w roku.
Wskaż jakie to dni.
A. 22 czerwca i 22 grudnia.
B. 21 marca i 22 czerwca.
C. 23 września i 22 grudnia.
D. 21 marca i 23 września.
4. Który z wymienionych równoleżników jest najkrótszy?
A. Koło podbiegunowe północne.
B. Zwrotnik Koziorożca.
C. Równik.
D. Zwrotnik Raka.
1 pkt
1 pkt
3 pkt
5. Podaj trzy argumenty świadczące o kulistości Ziemi.
A. …………………………………………………………………………
B. ………………………………………………………………………….……….
C. ……………………………………………………………………………..……
6. Wypisz poniżej te pojęcia, które są charakterystyczne dla lasów tropikalnych: bogactwo
gatunkowe roślin i zwierząt, niedobór wody, mroźne zimy, żyzne gleby, obfite 3 pkt
opady, „płuca Ziemi”, wysoka temperatura powietrza, duże dobowe amplitudy
temperatur.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
7. Na mapce małymi literami oznaczono części lądów i oceanów. Którymi literami
oznaczono
3 pkt
- morze śródziemne, ….
- zatokę, ……………….
- cieśninę, ……………..
- półwysep, ……………
- wyspę, ……………….
- przesmyk,……………
- przylądek? ……….…...
8. Połącz odpowiedni kontynent z zestawem zwierząt, które są charakterystyczne
dla tego kontynentu. Przy kolejnych literach wpisz odpowiednią cyfrę
oznaczającą kontynent.
A. Pingwin, uchatka
1. Australia
B. Panda, jak
2. Ameryka Północna
C. Kapucynka, kapibara 3. Azja
D. Szympans, zebra
4. Europa
E. Kojot, szop
5. Ameryka Południowa
F. Wilk, łoś
6. Afryka
G. Kakadu, dziobak
7. Antarktyda
A…..
B…..
C…..
D…..
E…..
F…..
3 pkt
G…..
9. Zakreśl kółkiem literę, przy której umieszczono zdanie prawdziwe.
A. Wszystkie południki są jednakowej długości.
B. Wszystkie równoleżniki stykają się na biegunach.
C. Długość geograficzna może być wschodnia lub zachodnia.
D. Szerokość geograficzną mierzymy od 0 0 do180 0.
E. Równoleżniki wyznaczają kierunek S- N.
2 pkt
2 pkt
10. Podaj nazwy pierwotnych mieszkańców
A. Ameryki Południowej i Północnej. …………………………………...
B. Grenlandii. ……………………………………………………………..
C. Australii. ………………………………………………………………
11. Wpisz literę P przy zdaniu jeśli jest prawdziwe lub literę F jeśli jest fałszywe.
A. Europa jest półwyspem należącym do Azji. …………………………………..
3 pkt
B. Na sawannie są tylko dwie pory roku: sucha i deszczowa …………………….
C . Arktyka i Antarktyda to nazwy tego samego obszaru ………………………
D. Rysy to najwyższy szczyt Karpat. ……………………………………………..
E. Bezleśna formacja roślinna składająca się z traw, mchów, krzewinek to tundra.
……………………………..................................................................................
12. Uzupełnij zdania wykorzystując poniższe wyrazy: żel, zawiesina, dym, mgła.
2 pkt
A. Ciało stałe rozproszone w cieczy to ……………………………………………...… .
B. Ciało stałe rozproszone w gazie to ………………………………………….……. . .
C. Ciecz rozproszona w ciele stałym to ……………….………………….…………… .
D. Ciecz rozproszona w gazie to ………………………………………….……….….. .
13. Uzupełnij tabelę. Przy kolejnych opisach wpisz odpowiednie ciało
niebieskie.
Lp. Opis
Pojęcie
1
Niewielkie ciało niebieskie zbudowane z lodu, pyłu i brył
skalnych, składa się z głowy i ogona
2
Ciało niebieskie o średnicy większej niż 1000km, świecące
odbitym światłem gwiazdy, wokół której krąży
3
Ciało niebieskie zbudowane z mieszaniny gazów i świecące
własnym światłem.
4
Ciało niebieskie świecące światłem odbitym i krążące
wokół planety.
3 pkt
14. Jakiej planety dotyczy poniższy opis?
Czwarta od Słońca planeta Układu Słonecznego. Nazwa planety pochodzi od 1 pkt
imienia rzymskiego boga wojny. Zawdzięcza ją barwie, która przy obserwacji
wydaje się być rdzawo-czerwona i kojarzyła się starożytnym z wojną.
Postrzegany odcień wynika stąd, że powierzchnia planety jest pokryta tlenkami żelaza.
Posiada dwa niewielkie księżyce o nieregularnych kształtach.
A. Jowisz.
B. Mars.
C. Wenus.
D. Saturn.
15. Ilość pochłanianej energii słonecznej zależy od barwy ciała. Dwie
jednakowe puszki po konserwach pomalowano na zewnątrz, pierwszą farbą 1 pkt
białą, a drugą czarną. Następnie do tych puszek nalano jednakową ilość
zimnej wody. Przykryto je tekturą i ustawiono tak, aby były jednakowo oświetlone
promieniami słonecznymi. Zmierzono temperaturę wody po kilku godzinach. W której
puszce temperatura była wyższa? Wybierz i zaznacz prawidłową odpowiedź.
A. W puszce pomalowanej czarną farbą temperatura była wyższa.
B. W puszce pomalowanej białą farbą temperatura była wyższa.
16. Spadanie kropli deszczu to oddziaływanie
A. elektrostatyczne.
B. grawitacyjne.
1 pkt
C. magnetyczne.
D. sprężyste.
17. Wyjaśnij, dlaczego w instalacjach elektrycznych stosuje się bezpieczniki?
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
1 pkt
18. Jeżeli pociąg jedzie prostym odcinkiem torów kolejowych i w takich samych odstępach
czasu pokonuje jednakowe odcinki, to porusza się ruchem
1 pkt
A. jednostajnym opóźnionym.
B. jednostajnym przyśpieszonym.
C. jednostajnym prostoliniowym.
D. niejednostajnym.
19. Zaznacz, który zestaw odważników należy umieścić na drugiej szalce, aby waga była
zrównoważona, wiedząc, że Ziemia przyciąga ciało o masie 1kg z siłą około
1 pkt
10 N.
A. 2 kg, 2 kg.
B. 3 kg, 4 kg.
C. 2 kg, 400 dag.
D. 400 dag, 400 dag.
20. Wybierz prawidłową odpowiedź. Do przemian fizycznych zaliczymy
A. ogrzewanie galaretki.
B. proces fotosyntezy.
C. zjawiska krasowe, których tworem są jaskinie.
D. spalanie drewna.
21. Uzupełnij rysunek dorysowując strzałki w taki sposób, aby przedstawiał
wzajemne oddziaływanie biegunów magnetycznych.
1 pkt
2 pkt
22. Do plastikowej butelki wlewano wodę. Następnie wykonano w niej dwa
1 pkt
jednakowe otwory na różnej wysokości. Dalej tryskała woda z niższego
otworu niż z otworu położonego wyżej. Wyjaśnij dlaczego.
Uzasadnienie: ………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
23. Przyporządkuj poniższym fotografiom odpowiednie podpisy.
3 pkt
1. ……………..
4. …………….
2. …………….
3. …………....
5. ………………
A. Atomy tego samego pierwiastka.
B. Cząsteczki tej samej substancji.
C. Atomy różnych pierwiastków.
D. Atomy i cząsteczki różnych substancji.
E. Cząsteczki różnych substancji
24. Na rysunku A i B przedstawiono cień przedmiotu widoczny w południe. Który z
rysunków- A czy B- przedstawia cień tego przedmiotu latem, a który zimą?
1 pkt
A
B
A…………………………………………………………………………………………………
B .…………………………….....................................................................................................
25. Na rycinie oznaczono literami:
1 pkt
A- promień biegunowy Ziemi,
B- promień równikowy Ziemi.
Który z nich jest dłuższy?
Odpowiedź: ……………………………………………………………………………..
26. Napisz, co jest przyczyną różnej długości promienia biegunowego i 1 pkt
promienia równikowego Ziemi?
Odpowiedź: ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
27. Na poniższych rysunkach przedstawiono schematy obwodów elektrycznych.
W których płynie prąd elektryczny? - wybierz i zaznacz prawidłową odpowiedź.
a.
b.
c.
d.
1 pkt
AC
CD
BC
BD
28. Ludzie tworzą parki narodowe w różnych miejscach na
Ziemi. Celem tych działań jest
A. umożliwienie rolnikom dogodnych warunków do uprawy roli.
B. stworzenie dla turystów odpowiednich warunków do wypoczynku.
C. możliwość uprawiania różnorodnych sportów.
D. konieczność zachowania bioróżnorodności.
1 pkt
29. Na przedstawionej mapie Polski oznaczono siedem parków narodowych.
Wpisz poniżej ich nazwy.
1……………..................................................
3……………........................................... ......
5……………………………..........................
7. …………………………………………….
3 pkt
2 ………………………………….……...
4 ………………………………………….
6. ………………………………………….
1 pkt
30. W którym zestawie występują wyłącznie rośliny chronione?
A. Pióropusznik strusi, mak polny, jaskier rozłogowy, widłak goździsty.
B. Mikołajek nadmorski, chaber bławatek, komosa biała, mniszek pospolity.
C. Skrzyp olbrzymi, kosodrzewina, sasanka alpejska, długosz królewski.
D. Goryczka, skrzyp polny, lilia złotogłów, mech torfowiec.
Download