Nr 1

advertisement
Semestr IV
Praca kontrolna nr 1 z geografii
...................................................
imię i nazwisko
Poniższy test składa się z 11 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty.
1. Na ilustracji przedstawiono profil glebowy.
Zaznacz prawidłowe dokończenia zdań.
(0–3 p.)
...................
klasa
4. Zaznacz zestaw zawierający wyłącznie nazwy gleb
strefowych.
(0–1 p.)
a) Brunatna, płowa, czarna ziemia, terra rossa.
b) Bielicowa, tundrowa, mada, cynamonowa.
c) Czerwonożółta gleba ferralitowa, czarnoziem, płowa,
brunatna.
d) Tundrowa, bielicowa, rędzina, wulkaniczna.
5. Na podstawie poniższej fotografii wykonaj polecenia.
(0–4 p.)
a) Poziom glebowy, w którym zachodzi proces
humifikacji, oznaczono cyfrą .. . . . . . . . . . . . . . . . ..
b) Poziom, w którym osadzają się związki wymyte z
wyższych poziomów, oznaczono cyfrą .. . . . . . . . . . . . . . ..
c) Zwietrzelinę skały macierzystej oznaczono cyfrą
.. . . . . . . . . . . . . . . . .
.
2. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok
fałszywego – literę F. (0–4 p.)
a) Proces polegający na przemianie związków
organicznych w związki mineralne to mineralizacja. …..
a) Podaj nazwę formacji roślinnej przedstawionej na
fotografii.
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Podaj nazwę strefy klimatycznej, w której ta formacja
występuje.
b) Jednym z biotycznych czynników glebotwórczych
jest działalność człowieka. …..
c) Ściółkę tworzą słabo rozłożone substancje mineralne,
np. trawa i liście. …..
d) W obrębie gruntów ornych wyróżnia się 14
............................................. .................................................
c) Podaj trzy przykłady roślin typowych dla tej formacji.
................................................. ................... ..........................
............................................................... ...............................
kompleksów rolniczej przydatności gleb. …..
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1 p.)
Gleby mające odczyn pH 5 to gleby
a) kwaśne.
b) obojętne.
c) zasadowe.
d) Podaj nazwę gleb występujących pod tą formacją
roślinną.
............................................................... ..... ..........................
6. Określ warunki, w których tworzą się gleby brunatne.
Uwzględnij klimat, roślinność oraz rodzaj podłoża.
(0–1 p.)
............................................................... ..... ...................... ....
............................................................... ...............................
9. Uzupełnij poniższe zdania brakującymi informacjami.
(0–2 p.)
Zwierzęta żyjące na obszarach polarnych przed niską
temperaturą powietrza chroni warstwa tłuszczu oraz . . . . . . . . . .
...................................
. Często jest ono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
., co umożliwia ukrycie się w śniegu. Na obszarach
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........
............................................................. ....... ..........................
polarnych wiele zwierząt żyje na wybrzeżach, ponieważ
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w wodach morskich znajduje się najwięcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................
7. Zaznacz poprawne dokończenia zdań.
(0–3 p.)
A. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na
powstanie gleb bagiennych jest
a) występowanie w podłożu skał magmowych.
b) płytkie zaleganie zwierciadła wód podziemnych.
c) klimat gorący i wilgotny.
B. Na wilgotnych obszarach porośniętych roślinnością
łąkową powstają
a) mady i bielice.
b) czarnoziemy.
c) czarne ziemie.
.Niektóre ptaki tej strefy na okres zimowy
odlatują do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Przyporządkuj strefom krajobrazowym właściwe
określenia wybrane spośród podanych poniżej. (0–3 p.)
suchorośla, czarnoziemy, warstwowy układ drzew,
intensywne wietrzenie chemiczne, mchy i porosty,
ostnice i piołuny, wieloletnia zmarzlina,
Park Narodowy Ziemi Ognistej, brak wyraźnych pór roku
Lasy namorzynowe – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................... ...............................
............................................................... ...............................
C. Mahoniowce, drzewa hebanowe, storczyki oraz
rośliny ananasowate spotka na swojej drodze
podróżnik, który odwiedzi
a) Argentynę.
b) Chile.
c) Brazylię.
Tundra – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................... .......................................................
............................................................... ...............................
Step – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Na podstawie fotografii zaznacz poprawne dokończenie
zdania. (0–1 p.)
........................................................................... ...................
............................................. .................................................
11. Zaznacz podpunkt przedstawiający prawidłowo
podpisane strefy środowiska życia w oceanach,
oznaczonymi na ilustracji literami A–C.
(0–1 p.)
Fotografia przedstawia zwierzę występujące w krainie
a) neotropikalnej.
b) etiopskiej.
c) australijskiej.
d) orientalnej.
a) A – pelagial, B – litoral, C – abisal.
b) A – batial, B – hadal, C – abisal.
c) A – pelagial, B – abisal, C – litoral.
Download