badanie wyników nauczania z chemii

advertisement
Test sprawdzający wiadomości i umiejętności uczniów z chemii
z zakresu I klasy gimnazjum
Test sprawdzający obejmuje wiadomości z działów :
1. „ Substancje chemiczne i ich przemiany ”,
2. „ Atom i cząsteczka ”
Opracowała mgr Lidia Bachleda - Strama
nauczycielka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cichem.
1. Wymienione substancje podziel na pierwiastki, związki chemiczne i mieszaniny:
Tlenek węgla, sól kamienna, tlen, woda, piasek z mąką, siarczek żelaza, złoto,
woda z cukrem, azot, stopy metali, siarka.
Pierwiastki
Związki chemiczne
Mieszaniny
2. Uzupełnij zdania:
Substancje chemiczne dzielimy na substancje proste czyli …………………………. i substancje
złożone czyli …………………………….. Każda substancja ma określone ……………………..
, dzięki którym możemy ją ……………………….
( zidentyfikować ). Powietrze to ……………… różnych gazów. Dwa składniki, których w
powietrzu jest najwięcej to ……………….. i …………
3. Zaznacz tą odpowiedz, w której wymieniono tylko procesy fizyczne.
a – spalanie siarki, topnienie śniegu, smażenie mięsa ;
b – szronienie lodówki, topnienie świeczki, rozchodzenie się zapachów ;
c – prażenie mąki, kwaśnienie mleka, rąbanie drzewa ;
d – zamar5znie wody, pieczenie mięsa, darcie papieru .
4. Wymień trzy właściwości fizyczne wodoru:
a - …………………………………………………………………………….
b - …………………………………………………………………………….
c - …………………………………………………………………………….
5. * Uzupełnij słownie reakcje chemiczne i podaj typy tych reakcji ( synteza, analiza,
wymiana pojedyncza ) .
a – żelazo + ………………… -> tlenek żelaza - reakcja ………………………. ;
b - ……………………….. + wodór -> miedź + …………...…. reakcja …………………………………… ;
c – tlenek rtęci -> …………… + ……………….. – reakcja ……………….. .
6. Opisz poniższy rysunek atomu. Zaznacz na rysunku, gdzie znajdują się elektrony
…
.
7. Wytłumacz, co to znaczy, że atom jest elektrycznie obojętny ?
8. Odczytaj, co oznacza następujący zapis. Zaznacz, która liczba jest liczbą atomową,
a która liczbą masową ?
40
K
19
9. Oblicz masę cząsteczkową następującego związku chemicznego.
10 Na2CO3 –
10.Podaj interpretację słowną :
- 2 Mg –
- O2 -3N–
- 5 CuO –
-P–
11.Odczytaj z układu okresowego następujące wiadomości o selenie.











Symbol Numer okresu –
Numer grupy –
Masa atomowa –
Liczba elektronów –
Liczba protonów –
Ilość powłok –
Ilość elektronów walencyjnych –
Rodzaj grupy –
Nazwa grupy –
Maksymalna wartościowość –
12.Ustal wartościowość ( x, y ) pierwiastków w związku chemicznym. Utwórz wzór
strukturalny tego związku.
x y
P2O5
13.Uzupełnij współczynnikami stechiometrycznymi równanie reakcji chemicznej. Zaznacz
substraty i produkty reakcji. Podaj zapis słowny przebiegu tej reakcji.
N2 + O2 -> N2O5
14.Podaj ilość, nazwę oraz skład chemiczny podanego związku chemicznego. Ile jest atomów
poszczególnych pierwiastków budujących ten związek chemiczny? Ile jest wszystkich
atomów w tym związku ?
5 Fe2O3 -
15.Ustal stosunek wagowy pierwiastków w związku chemicznym o wzorze N2O5. Jakim
prawem chemicznym się posłużysz ?
Punktacja
1 – 5,5 p
2–7p
3–1p
4–3p
6–3p
7–2p
8–5p
9–3p
10 – 5 p
11 – 5,5 p
12 – 4 p
13 – 4 p
14 – 5 p
15 – 3 p
56 p – celujący,
( 100 % )
55 p – 52 p – bardzo dobry, ( 93 % )
51 p - 42 p – dobry,
( 75 % )
41p – 32 p – dostateczny,
( 50 % )
31 p – 25 p – dopuszczający, ( 45 % )
poniżej 25 p - niedostateczny
Suma: 56 punktów
5* ( pytanie nadobowiązkowe ) – 4 punkty.
Maksymalnie – 60 punktów
Download