Wersja ostateczna Numer kodowy

advertisement
Numer kodowy
ucznia
KURATORIUM OŚWIATY
W KATOWICACH
XXXIII WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY
Z
GEOGRAFII
Etap szkolny
Rok szkolny 2009/2010
Drogi uczniu,
Witaj na I etapie konkursu geograficznego.
1. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
2. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.
3. Nie używaj korektora oraz czerwonego koloru długopisu. Jeśli chcesz dokonać korekty
swojej odpowiedzi, błędnie zapisaną przekreśl.
4.Zestaw zawiera 18 zadań, za poprawne rozwiązanie wszystkich możesz uzyskać
maksymalnie 50 punktów.
5. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut.
6. Pracuj samodzielnie!
POWODZENIA!
Autorzy
Zadanie 1 2 3 4
Max.
2 2 2 3
punktacja
Punkty
uzyskane
Sprawdzającego:
Podpis
jurora
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Suma
1
1
4
6
2
1
3
2
3
4
5
1
3
5
50
Kontrolującego:
Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, Rybnik
20 listopada 2009r.
1
Materiał źródłowy do zadania 1
ZADANIE 1/ 2 pkt
Na siatce kartograficznej zaznaczono punktami i oznaczono literami następujące miasta:
Dallas (33°N, 97°W), Warszawa (52N, 21E) , Rio de Janeiro (23S , 43W) , Bangkok
(14°N, 101°E), Kapsztad ( 34S , 18E ).
a) Podaj nazwy miast oznaczonych literami C i D
miasto C ...................................,
miasto D .......................................
b) Zaznacz na siatce kartograficznej punktem i literą L miasto Lizbona (39ºN, 9ºW)
ZADANIE 2 / 2pkt
Uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie miejsca podane następstwa ruchu obrotowego
i obiegowego Ziemi:
występowanie dnia i nocy, zmiana miejsc wschodu i zachodu Słońca, górowanie Słońca,
zmiana wysokości Słońca nad horyzontem w czasie górowania, pozorny ruch gwiazd na
sklepieniu niebieskim, zmiana długości dnia i nocy
Następstwa ruchu obrotowego
Następstwa ruchu obiegowego
ZADANIE 3/ 2pkt
Odległość między Bielskiem-Białą a Katowicami w terenie wynosi 62,5 km. Oblicz
w jakiej skali wykonana była mapa, na której odległość pomiędzy tymi miejscowościami
wynosi 5 cm.
Miejsce na obliczenia:
Odp: Skala mapy ..................................
2
ZADANIE 4/3pkt
a) Podaj nazwę strefy klimatycznej, w której znajduje się przedstawiona na diagramie stacja
meteorologiczna.
....................................................................
b) Podaj dwie cechy przedstawionego na diagramie klimatu.
1. .........................................................................................................................
2. .........................................................................................................................
ZADANIE 5/1 pkt
Podkreśl szerokość geograficzną miejsca, w którym 23 września Słońce w czasie górowania
widoczne jest po północnej stronie nieba na wysokości 66o 33’ nad linią widnokręgu.
a/ 900 N
c/ 00
0
’
b/ 23 27 N
d/ 230 27’ S
ZADANIE 6/ 1 pkt
Podkreśl właściwą odpowiedź.
W troposferze temperatura powietrza zmienia się wraz z wysokością. Temperatura ta na
każde 100 m w górę:
a/ wzrasta o 1,6o C
c/ maleje o 0,6o C
b/ maleje o 6,6o C
d/ rośnie o 0,6o C
ZADANIE 7/ 4pkt
Na lotnisku Warszawa-Okęcie ( 21O E, 52O N) wylądują w środę o godzinie 19:00 czasu
miejscowego dwa samoloty z Nowego Jorku (41O N, 74O W ) i Delhi (28 ON,77O E ).
Oblicz, w którym dniu i o której godzinie czasu miejscowego wystartował samolot w Stanach
Zjednoczonych, a o której godzinie czasu miejscowego i którego dnia w Indiach?
Lot Nowy Jork-Warszawa trwał 9 godzin, a lot Delhi-Warszawa trwał 8 godzin.
Obliczenia:
Odp:
3
ZADANIE 8/ 6 pkt
Na mapie przedstawiono ciepłe i zimne prądy morskie.
Prąd morski
Nr na mapie Termika
Prąd morski
Zatokowy
Norweski
Benguelski
Peruwiański
Kalifornijski
Wschodnioaustralijski
Nr na mapie Termika
a) Uzupełnij tabelę wpisując dla każdego prądu morskiego jego nr na mapie, a w kolumnie
Termika określenia „ciepły” lub „zimny”.
b) Opisz wpływ zimnych prądów morskich na temperaturę powietrza i opady na wybrzeżach
wzdłuż których płyną.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ZADANIE 9/ 2 pkt
Tab. 2 Powierzchnia lądów według wysokości
Wysokość w m
Powierzchnia
w mln km2
w % powierzchni lądów
poniżej 0
0,7
0,5
0 - 300
50,0
33,5
300 - 500
27,8
18,6
500 – 1 000
28,3
19,0
1 000 – 2 000
23,6
15,8
2 000 – 3 000
14,1
9,5
3 000 – 5 000
3,1
2,1
powyżej 5 000
1,4
1,0
Źródło: B. Dobosik, A. Hibszer, J. Soja, Tablice geograficzne, Videograf 2002
4
Uzupełnij zdania:
1. Największą powierzchnię zajmują obszary położone na wysokości ....................m
n.p.m., bo ............% powierzchni lądów.
2. Obszary o wysokości 1000 -3000 m n.p.m. stanowią ............% powierzchni lądów.
3. Obszary poniżej 300 m n.p.m. zajmują powierzchnię ................................ .
ZADANIE 10/ 1pkt
Wybierz zestaw, w którym wszystkie wymienione skały są skałami osadowymi.
a/ zlepieniec, piaskowiec, dolomit, kreda
b/ piasek, gnejs, marmur, żwir
c/ zlepieniec, węgiel kamienny, wapień, marmur
d/ glina, granit, bazalt, węgiel brunatny.
ZADANIE 11/ 3 pkt
Tab.1 Największe rzeki świata
Rzeka
Długość w km
Nil (z Kagerą)
Amazonka1
Jangcy
Missisipi i Missouri
Jenisej
Parana – La Plata
Huang - ho
6671
6516
6380
5970
5870
4880
4670
Pow. dorzecza
w tys. km2
2 867
7 180
1 810
3 270
2 600
2 650
1 592
Średni roczny przepływ
przy ujściu w m3/s
1 600
175 000
35 000
17 500
17 200
20 000
2 350
wg niektórych podróżników Amazonka jest dłuższa niż Nil
1
Oceń prawdziwość poniższych zdań pisząc prawda przy zdaniach prawdziwych i fałsz przy
zdaniach fałszywych.
1. Najdłuższą rzeką Azji jest Jenisej
.....................
2. Amazonka ma 6-krotnie większy przepływ niż Jangcy.
.....................
3. Dorzecze Amazonki zajmuje obszar 7,2 mln km˛.
.....................
4. Największą powierzchnię dorzecza ma Amazonka i Missisipi.
.....................
ZADANIE 12/ 2 pkt
Obok skamieniałości przewodnich wpisz okres geologiczny, dla którego są
charakterystyczne. Okresy geologiczne wybierz spośród podanych: karbon, jura, perm,
kambr, trzeciorzęd(paleogen) , sylur, czwartorzęd( neogen).
Skamieniałość przewodnia
Okres geologiczny
AMONITY
TRYLOBITY
PAPROCIE (nasienne i drzewiaste)
ZADANIE 13/ 3pkt
a) Dopisz do każdego czynnego wulkanu kontynent, na którym się on znajduje.
▲ HEKLA – …………………….
▲ KRAKATAU – ………………
▲ EREBUS – …………………..
b) Podaj 3 produkty wybuchu wulkanów.
1. ...................................
2. ...................................
5
3. ..............................................
ZADANIE 14/ 4 pkt
Uzupełnij tabelę przedstawiającą związki między klimatem i roślinnością wpisując
odpowiednie określenia wybierając z podanych poniżej:
Formacja roślinna: tajga, tundra, pustynia
Typ klimatu: umiarkowany morski, śródziemnomorski, równikowy wybitnie wilgotny, subpolarny
Charakterystyczne rośliny: liany, epifity, kserofity, rośliny efemeryczne, mirty, wawrzyny, buki, brzozy
Typ klimatu
Formacja roślinna
Charakterystyczne rośliny
wilgotny las równikowy
mchy, porosty
zwrotnikowy suchy
makia
ZADANIE 15/ 5pkt
Do podanych łańcuchów górskich dopisz nazwy ich najwyższych szczytów, wybierając
spośród podanych (w kolejności alfabetycznej):
Gerlach, Góra Kościuszki, Mt.Blanc, Mt.Everest, Mt.Mitchell,
Pik Pobiedy, Rysy, Toubkal, Vinson,.
GÓRY
Karpaty
Pireneje
Tien- szan
Himalaje
Atlas
SZCZYT
GÓRY
Appalachy
Wododziałowe
Ellswortha
Alpy
Ural
Narodnaja, Pico de Aneto,
SZCZYT
ZADANIE 16/ 1pkt
W dniu 22 czerwca w miejscowości X zaobserwowano Gwiazdę Polarną na wysokości 40 o.
Na jakiej szerokości geograficznej położona jest miejscowość X. Zakreśl prawidłową
odpowiedź.
a/ 66o 33’ N
c/ 40o N
o
b/ 50 N
d/ 90o N
ZADANIE 17/ 3 pkt
Przyporządkuj procesom rzeźbotwórczym formy powstałe w ich wyniku:
a) procesy krasowe
A. dolina U-kształtna
b) abrazja
B. morena czołowa
c) erozja lodowcowa
C. klif
d) akumulacja
D. dolina V-kształtna
e) erozja rzeczna
E. grzyb skalny
F. jaskinia
a) ..............., b) ................., c) ................., d) .................., e) ...................
ZADANIE 18/ 5pkt
Podaj do jakich archipelagów należą niżej podane wyspy:
1.Celebes- ………………………………………….
2.Kuba-…………………………………………….
3.Dominika- ………………………………………
4.Majorka- ………………………………………..
5.Kiusiu- ………………………………………….
6
Download