Budowa organizmów zwierzęcych Zadanie 1 Rozpoznaj i podpisz

advertisement
Budowa organizmów zwierzęcych
Zadanie 1
Rozpoznaj i podpisz rodzaje komórek przedstawionych na ilustracjach oraz podaj 2
cechy róŜniące te komórki
A)
A)
B)
B)
..............................................................................
....................................................................................
..............................................................................
.....................................................................................
Zadanie 2
Obok X na rysunku podaj nazwę elementu budowy pantofelka a następnie określ jego funkcję
funkcja
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 3
PoniŜsze rysunki przedstawiają aparaty gębowe owadów.
Podaj odpowiednio od 1 do 4 nazwy przedstawionych typów aparatów gębowych.
1 – .................................................
2 – ..................................................
3 – ..................................................
4 – ...................................................
Zadanie 4
Na lekcji biologii uczniowie oglądali skrzydła waŜki. Wywiązała się dyskusja na
temat Ŝyłek widocznych na tych skrzydłach.
Które z dzieci miało rację?
A. Maciek upierał się, Ŝe są to mięśnie.
B. Ania mówiła, Ŝe są to pęcherzyki płucne.
C. Paweł udowadniał, Ŝe to tchawki.
D. Magda stwierdziła, Ŝe to narządy, którymi waŜka odfiltrowuje pokarm z powietrza.
Zadanie 5
Przeczytaj poniŜszy tekst, przeanalizuj przedstawiony schemat, a następnie wykonaj
polecenie.
„W rozwoju owadów przebiegającym z przeobraŜeniem zupełnym wyróŜniamy następujące fazy: zapłodnione jajo, larwa, poczwarka i owad dojrzały. Larwa jest zupełnie
niepodobna do postaci dojrzałej. Przechodząc kolejne linienia, rozwija się i rośnie.
Najczęściej ma zdolność poruszania się. Pod koniec rozwoju przekształca się w
poczwarkę, która nie pobiera pokarmu i zazwyczaj się nie porusza. W stadium
poczwarki następuje przebudowa całego organizmu i po linieniu wydostaje się z niej
dojrzały owad.”
Wymień nazwy kolejnych stadiów rozwojowych owada.
1 – .....................................
2 – .....................................
3 – .....................................
Zadanie 6
Zadanie 7
Uzupełnij poniŜsze zdanie, wykorzystując podane określenia.
kręgowce, mięczaki, stawonogi
Szkielet zewnętrzny występuje u .......................... i ..................................,
a wewnętrzny – u ................................
Zadanie 8
Dopasuj odpowiednio cechy charakterystyczne do dŜdŜownicy i tasiemca wpisując obok
T – tasiemiec lub D –dŜdŜownica
Ciało składa się z wielu podobnych do siebie pierścieni ................
Jest pasoŜytem ..............
Ciało jest spłaszczone grzebieto - brzusznie ..............
Ciało składa się z główki, szyjki oraz młodszych i starszych członów ..............
Jest płazińcem ..................
Posiada zamknięty układ krwionośny ..................
Główka uzbrojona jest w przyssawki i haczyki ..............
Nie posiada układu pokarmowego ................
NaleŜy do pierścienic ....................
Jest saprobiontem .......................
Zadanie 9
Rozpoznaj przekrój przez skórę kręgowców i podpisz odpowiednimi nazwami gromad.
Zadanie 10
Uzupełnij poniŜsze zdania, wykorzystując podane określenia.
Ciało Ŝaby pokryte jest ..................................... skórą, zawierającą gruczoły
(wilgotną, suchą)
................................................. Skóra płazów odgrywa waŜną rolę w procesie
(potowe, śluzowe)
(wymiany gazowej, trawienia)
Zadanie 11
Które z wymienionych niŜej narządów słuŜą do oddychania tlenem rozpuszczonym w
wodzie?
A. tchawki
B. płuca
C. skrzela
D. płucotchawki
Zadanie 12
Obok zdań dotyczących ryb wpisz P- prawda lub F- fałsz
Wszystkie ryby są roślinoŜerne ........
Rekiny i płaszczki mają szkielet chrzęstny .................
Śluz pokrywający ciało ryb zwiększa opór w wodzie ............
Ryby mogą pobierać tlen z wody za pomocą skóry ............
Zadanie 13
Podaj nazwę narządu ryby wskazanego na ilustracji i podkreśl podpunkt opisujący jego
rolę.
a) stanowi główne źródło napędu
b) umoŜliwia pływanie na określonej głębokości
c) umoŜliwia rejestrowanie ruchów wody
d) bierze udział w pompowaniu wody przez jamy skrzelowe
Zadanie 14
Uzupełnij zdania:
DuŜe stada ryb to ...........................................................................
Jaja ryb nazywają się ....................................................................
Czas rozrodu ryb to .......................................................................
Młode ryby to ................................................................................
Zadanie 15
Na ilustracjach przedstawiono narządy wymiany gazowej róŜnych kręgowców
a) obrysuj narządy oddechowe karpia
b) scharakteryzuj obserwowane narządy wymiany gazowej. Omów je pod kątem
przystosowania do warunków Ŝycia karpia
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Zadanie 16
Podaj cechy charakterystyczne dal skóry gadów i wyjaśnij jaką rolę pełni ona w
przystosowaniu tych zwierząt do Ŝycia w środowisku lądowym
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Zadanie 17
Od późnej jesieni do wiosny w naszej strefie klimatycznej nie spotyka się płazów. Wyjaśnij
jaki ma to związek ze zmiennocieplnością tych zwierząt.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Zadanie 18
Zaznacz znakiem „x” zdania fałszywe.
U ptaków kości długie są wypełnione powietrzem (są pneumatyczne).
Czaszka ptaka jest lekka i brak w niej zębów.
Głowa ptaka jest nieruchoma, co powoduje usztywnienie ciała.
Grzebień mostka jest miejscem przyczepu mięśni poruszających skrzydłami
ptaków.
Kość krzyŜowa u ptaków jest ruchom
□
□
□
□
□
Zadanie 19
Do ogrodu zoologicznego przywieziono nowe ptaki o bardzo charakterystycznych dziobach.
Pracownicy nie znali tych gatunków, więc nie widzieli, czym je nakarmić. Przygotowali róŜne rodzaje
poŜywienia. PomóŜ pracownikom ogrodu w doborze właściwego pokarmu, łącząc go z odpowiednimi
dziobami.
Zadanie 20
Na podstawie obserwacji uzębienia tego zwierzęcia wskaŜ rodzaj pokarmu, którym on
się odŜywia. Następnie podaj cechę tego uzębienia będącą przystosowaniem do
pobierania tego pokarmu
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zadanie 21
Na schemacie budowy jaja ptaka oznaczono cyframi:
A. 1 – skorupkę wapienną, 2 – tarczkę zarodkową, 3 – białko, 4 – sznur białkowy
B. 1 – błonę pergaminową, 2 – Ŝółtko, 3 – białko, 4 – sznur białkowy
C. 1 – skorupkę wapienną, 2 – Ŝółtko, 3 – tarczkę zarodkową, 4 – komorę powietrzną
D. 1 – błonę pergaminową, 2 – tarczkę zarodkową, 3 – komorę powietrzną, 4 – Ŝółtko
Zadanie 22
PoniŜszy rysunek przedstawia budowę skóry ssaka.
a. Zaznacz klamrą skórę właściwą.
b. Zaznacz strzałkami i wpisz nazwy „gruczoł potowy” i „naczynia krwionośne”.
Zadanie 23
Wpisz nazwy części serca ssaka.
Zadanie 24
Na podstawie informacji zawartych w tekście źródłowym wykonaj poniŜsze
polecenia
„Ssaki uzyskały znaczny stopień niezaleŜności od środowiska zewnętrznego poprzez
stałą temperaturę ciała. Do jej utrzymania przyczynia się pokrycie ciała włosami
chroniącymi przed utratą ciepła, a zarazem obecność gruczołów potowych, które
umoŜliwiają obniŜenie temperatury przez wzmoŜone parowanie z powierzchni skóry.
Dla związanej ze stałą ciepłotą intensywnej przemiany materii waŜna jest
pęcherzykowa budowa płuc zapewniająca duŜą powierzchnię dla wymiany gazowej
między krwią i powietrzem, obecność przepony biorącej udział w ruchach
oddechowych oraz całkowicie oddzielony obieg krwi tętniczej i Ŝylnej, moŜliwy dzięki
czterodziałowemu sercu .......... (....)
a) wymień pięć cech budowy ssaków, dzięki którym zwierzęta te zachowują stałą
temperaturę ciała
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
b) Opisz funkcję gruczołów potowych:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Zadanie 25
Uzupełnij tabelę wpisując obok podanej charakterystyki nazwę gromady
kręgowców
charakterystyka
Są stałocieplne, ich zazwyczaj pokryta
jest włosami. Są Ŝyworodne.
Charakteryzują się troskliwą opieką nad
potomstwem
Ich skóra pokryta jest stwardniałym
naskórkiem, łuskami rogowymi i
tarczkami kostnymi. Są owodniowcami
Posiadają zdolność lotu ich płuca
połączone są z workami powietrznymi.
Naskórek wytwarza pióra. Są
stałocieplne
śyją wyłącznie w wodzie, są
zmiennocieplne. Ich narządem wymiany
gazowej są skrzela
Prowadzą wodno-lądowy tryb Ŝycia.
Przechodzą rozwój złoŜony, są
zmiennocieplne. Ich skóra jest wilgotna
i bierze udział w oddychaniu
Nazwa gromady
Download
Study collections