Test 2

advertisement
KLASA:...................................................................................................
(imię i nazwisko) .....................................................................
"II WOJNA SWIATOWA"
1. Jaki kryptonim nosił plan niemieckiego ataku na Polskę w 1939 roku? (1 pkt)
...........................................................................................................................
2.
Podaj daty dzienne następujących wydarzeń: (6 pkt)
a) rozpoczęcie realizacji planu "Barbarossa" - ....................................................
b) katastrofa w Gibraltarze - ...............................................................................
c) układ polsko-brytyjski o wzajemnej pomocy - ..................................................
d) powstanie Armii Krajowej - .............................................................................
e) pakt Ribbentrop - Mołotow - ...........................................................................
f) podpisanie układu pomiędzy wielka Brytanią i ZSRR - ....................................
3. Jak nazywał się ambasador Rzeczypospolitej w ZSRR w chwili wkroczenia Armii Czerwonej
na tereny Polski ? (1 pkt)
............................................................. ..............................................................
4. Podaj dowódców (imię i nazwisko) następujących armii Wojska Polskiego: (3 pkt)
a) Grupa Operacyjna "Narew" - ..........................................................................
b) Armia "Poznań" - ...........................................................................................
c) Armia "Pomorze" - .........................................................................................
5. Kogo i dlaczego w okresie II wojny światowej określano mianem quislingów ? Podaj
przykłady. (3 pkt)
............................................................................................................................. ..................
............................................................. ..................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
.............................................................................................................................. ................
6. Jak brzmiała umowa zawarta pomiędzy gen. de Gaulle i rządem brytyjskim w sierpniu 1940
roku ? (3 pkt)
........................................................................................................................................ .......
............................................................................................................................ ...................
............................................................................................................................. ..................
.............................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ..................
................................................................ ...............................................................................
7. Jakie państwa podpisały 27 IX 1940 roku tzw. "pakt trzech" ? (1 pkt)
...........................................................................................................................
8. Na czym polegała tzw. akcja AB zorganizowana przez Niemców na terenie Generalnego
Gubernatorstwa? (2 pkt)
............................................................................................................................. ..................
..................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... .....................
............................................................................................................................. .................
9. Podaj postanowienia konferencji w Teheranie dotyczące państwa polskiego (2 pkt).
....................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ....................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. ..................
..............................................................................................................................................
10. Kto podpisał akt kapitulacji rzeszy Niemieckiej w nocy z 8 na 9 maja 1945 r. ? (1 pkt)
.......................................................... .................................................................
11. Co oznaczają postanowienia aliantów dotyczące Niemców: (4 pkt)

demilitaryzacja - ............................................................................................................ ....
............................................................................................................................. ..................

denazyfikacja - .......................................................................................... ........................
............................................................................................................................. ..................

demokratyzacja - ...................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ..................

dekartelizacja - ..................................................... .............................................................
............................................................................................................................. ..................
12. Podaj postanowienia układu Sikorski - Majski: (3 pkt)
............................................................................................................................. ..................
........................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ..................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ..................
13. Podaj nazwiska osób, które podczas wojny pełniły funkcję Delegata Rządu na Kraj. (3 pkt)
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. .................
14. Co to był "Wawer"? (1 pkt)
............................................................................................................................. .................
15. Jakie oddziały wojskowe weszły w skład Armii Ludowej powołanej do życia 1 I 1944 roku ?
(1 pkt)
............................................................................................................................. ..................
....................................................................................................... ........................................
16. Która z polskich armii walczyła w bitwie nad Bzurą? (1 pkt)
............................................................................................................................. .................
17. "Warszawa drży w posadach od ryku dział. Wojska radzieckie nacierają gwałtownie i
zbliżają się już do Pragi. Nadchodzą, aby przynieść nam wolność. Niemcy, wyparci z Pragi,
będą usiłowali bronić się w Warszawie. Zechcą zniszczyć wszystko. W Białymstoku burzyli
wszystko przez 6 dni. Wymordowali tysiące naszych braci..." Podaj kto, kiedy i w czyim
imieniu wypowiedział te słowa. (3 pkt)
............................................................................................................................. ..................
..............................................................................................................................................
18. Kiedy Naczelny Wódz marszałek E.Rydz-Śmigły wydał rozkaz wycofania wojsk polskich z
głównej linii obrony na linię Wisły i Sanu? (1 pkt)
........................................................................................................................................ ......
19. Wpisz do tabeli informacje o walkach Polaków na frontach II wojny światowej. (8 pkt)
Wojska lądowe
Miejsce walki
Imię i nazwisko dowódcy
Miejsce walki z uczestnictwem marynarki
Nazwa oddziału
Rejony działań lotnictwa polskiego.
wojennej.
20. Na grafie zaznacz okres kierowania rządem RP na emigracji przez premierów czasu wojny.
(3 pkt)
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
21. Kiedy i gdzie zostały zrzucone bomby jądrowe przez Am erykanów? (2 pkt)
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................... ................................................
22. W jakim celu została zorganizowana Akcja pod Arsenałem ? (1 pkt)
............................................................................................................................. ..................
................................................ ...............................................................................................
23. Wyjaśnij skróty: (5 pkt)
TON - .................................................................................................................
ŻOB - .................................................................................................................
GL - ...................................................................................................................
KRN - .................................................................................................................
OK - ...................................................................................................................
24. Kiedy i dlaczego doszło do utworzenia w Polsce rządu politycznego kompromisu. Uzupełnij
schemat, w miejsce wykropkowane wpisz daty, nazwy i nazwiska. (8 pkt)
PKWN.............................
Rząd na emigracji
.......................................
.............................
.............................
Rząd Tymczasowy
.....................................
......................................
nazwa rządu i data powstania
....................................................
....................................................
....................................................
.....................................
premier
.........................................
wicepremier
........................................
wicepremier
25. Kim byli "Cichociemni" ? Podaj jedno z miejsc, w których toczyli walki. (2 pkt)
.................................................................................................................. .............................
............................................................................................................................. ..................
.................................................................................... ...........................................................
Download