Europejczycy odkrywają świat

advertisement
ZAGDNIENIA NA SPRAWDZIAN klas VI „Świat w czasie odkryć geograficznych”
1. Zaznacz (wskaż, opisz) na mapie:
a) państwo Majów, Azteków i Inków
b) trasę K. Kolumba, V. da Gama, F. Magellana
2. Wymień 5 przyczyn odkryć geograficznych (uwzględnij tę najważniejszą)
3. Podaj datę oraz imię i nazwisko odkrywcy: Ameryki, trasy do Indii dookoła Afryki
oraz trasy dookoła świata.
4. Wymień 4 pozytywne i 4 negatywne skutki odkryć geograficznych.
5. Do jakiej epoki nawiązywał renesans? Podaj inną nazwę renesansu.
6. Przedstawiciele renesansu włoskiego i polskiego – będą podane podstawowe
informacje o osobach, trzeba będzie podpisać je właściwym imieniem i nazwiskiem.
7. Podaj hasło humanistów. Kto był jego autorem?
8. Podpisz pod zdjęciami elementy architektury (kopuła, latarnia, krużganek, arkada).
Dodatkowo podpisz wskazane na zdjęciach miejsca w Polsce (wymienione
w zeszycie)
9. Podaj 6 powodów, za które krytykowano Kościół Katolicki.
10. Kto i kiedy rozpoczął reformację?
11. Wymień 3 wyznania protestanckie i opisz jedno z nich (twórca i państwa, w których
występowało).
12. Jak skończyła się wojna religijna we Francji a jak w Niemczech?
13. Wymień 4 skutki reformacji.
14. Jakie warunki należało spełnić, by powstał tzw. kościół pokoju? Skąd taka nazwa?
15. Wyjaśnij pojęcia (krótko – jednym zdaniem): karawela, humanizm, reformacja,
kontrreformacja, heretyk, annaty, nepotyzm, „dobra martwej ręki”, plantacja, kolonia,
gubernator, plantator, niewolnictwo
PYTANIA DODATKOWE – umożliwiają otrzymanie oceny 6 (celującej) lub innej wyższej, poprzez
zwiększenie sumy zdobytych punktów. Będą ułożone do wiadomości w podręczniku, które nie
pojawiły się w notatce w zeszycie.
Download