Przykładowe pytania egzaminacyjne z przedmiotu CHEMIA

advertisement
Przykładowe pytania egzaminacyjne z przedmiotu CHEMIA ANALITYCZNA
1. Podaj definicje: próbka reprezentatywna, efekt solny, titrant, punkt równoważnikowy, efekt
wspólnego jonu.
Podaj podział chemicznych metod analizy i reakcje odpowiadające poszczególnym metodom.
Co to jest przedział ufności średniej arytmetycznej ?
Na czym polega stapianie. Wymień topniki. Zapisz przykładową reakcję stapiania.
Wymień kationy IV i V grupy analitycznej. Podaj odczynniki grupowe i opisz warunki strącania.
Podaj definicję kwasów i zasad wg Arrheniusa, Brönsteda i Lowry’ego.
Zapisz reakcje autoprotolizy 3 rozpuszczalników.
Podaj zależność wiążącą paH i pH.
Jaką funkcję stosuje się jako orientacyjną miarę kwasowości stężonych roztworów kwasów ? Jakich
rozpuszczalników ona dotyczy ?
10. Przedstaw równania opisujące działanie wody jako kwasu i jako zasady.
11. Jaki warunek musi być spełniony aby zasada uległa dysocjacji w wodzie ? Jaka cząsteczka lub jon
jest najsilniejszą zasadą i kwasem w roztworze wodnym ?
12. Przedstaw krzywą miareczkowania alkacymetrycznego słabej zasady w zależności od jej mocy.
13. Podaj wzór na obliczanie potencjału redoks.
14. Podaj przykład związków będących amfoterami redox.
15. Na czym polega oznaczenie jodymetryczne i jaki warunek musi spełniać substancja oznaczana ?
16. W jakim celu stosuje się miareczkowanie w środowisku niewodnym ?
17. Na czym polega miareczkowanie odwrotne. Kiedy stosuje się taki sposób oznaczenia.
18. Podaj przykłady substancji stosowanych jako wzorce w poszczególnych metodach analitycznych.
19. Przedstaw krzywą miareczkowania redoksometrycznego. Zaznacz możliwe położenia PR i
odpowiednie równania połówkowe.
20. Podaj zasadę działania metalowskaźników. Wymień nazwy dwóch z nich.
21. Napisz reakcję tworzenia kompleksu ML i wyraź odpowiednimi wzorami stałą trwałości
i nietrwałości kompleksu.
22. Opisz wpływ pH na tworzenie kompleksów z Na2H2edta.
23. Jakie typy wskaźników stosuje się w metodach strąceniowych ?
24. Podaj podział kationów na grupy analityczne, odczynniki grupowe i środowisko reakcji.
25. Zdefiniuj pojęcia: elektroda wskaźnikowa, elektroda odniesienia.
26. Podaj rodzaje reakcji zachodzących na elektrodach w ogniwie i elektrolizerze.
27. Narysuj wykres I i II pochodnej funkcji E = f(V) oraz zaznacz punkt końcowy miareczkowania
potencjometrycznego.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Download