Kartkówka - cechy populacji

advertisement
Dopuszczający
1.Podaj definicję ekologii, populacji, gatunku.
2.Wymień cechy populacji.
3.Rozpoznaj na schematach typy rozmieszczenia
przestrzennego populacji.
Dostateczny:
1. Podaj przykładowe czynniki ograniczające rozmieszczenie
gatunków.
2. Podaj definicję liczebności, śmiertelności i rozrodczości
populacji.
3. Wymień przyczyny śmiertelności.
4.Przyporządkój sposoby rozmieszczenia osobników
populacji odpowiednim rysunkom schematycznym.
Dobry:
1. Cechy przystosowawcze organizmów do środowiska.
2. Przedstaw i zinterpretuj strukturę przestrzenną i wiekową
populacji.
3.Podaj przykłady populacji w naturalnym środowisku
rozmieszczonych równomiernie , skupiskowo i przypadkowo.
4.Omów przyczyny śmiertelności populacji.
5.Podaj różnicę między populacją ,a gatunkiem.
6.Podaj wybrane sposoby zwalczania szkodników.
Bardzo dobry:
1.Wykaż wpływ organizmów na środowisko życia oraz
wpływ środowiska na organizmy.
2.Zinterpretuj krzywe przeżywania.
Download