Bazy danych – lista 4.

advertisement
Mazur Zygmunt – Bazy danych, sem letni 2005/06
Bazy danych – lista 4.
1. Zapoznaj się z metodyką projektowania relacyjnej bazy danych omówioną na wykładzie.
2. Dla zgłoszonego tematu przedsięwzięcia, wykonaj 9 początkowych etapów projektu bazy
danych, czyli
Etap 1 - Zdefiniuj cel i załoŜenia przedsięwzięcia
Etap 2 - Przeprowadź szczegółową analizę rzeczywistości
Etap 3 - Wyodrębnij kategorie
Etap 4 - Wyodrębnij reguły funkcjonowania
Etap 5 - Podaj ograniczenia dziedzinowe
Etap 6 - Określ transakcje (operacje bazodanowe)
Etap 7 - Podaj definicje encji i związków
Etap 8 - Podaj definicje predykatowe encji i związków
Etap 9 - Skonstruuj diagram obiektowo-związkowy (ERD)
Zadanie 2 naleŜy wykonać w formie pisemnej (na komputerze) i oddać na
ćwiczeniach prowadzącym.
prof. Zygmunt Mazur
Opole, 20 marca 2006 r.
Download