ZAGADNIENIA DO POWTÓRZENIA NA ZALICZENIE PRZEDMIOTU

advertisement
ZAGADNIENIA DO POWTÓRZENIA NA ZALICZENIE PRZEDMIOTU
ANATOMIA I FIZJOLOGIA.
1. Budowa mięśnia.
2. Cechy mięśnia (barwa, tonus).
3. Wymień grupy mięśniowe z przykładami.
4. Podaj definicję ścięgna, więzadła.
5. Budowa wewnętrzna kości.
6. Funkcje szkieletu.
7. Rodzaje kości.
8. Połączenia kości.
9. Budowa stawu.
10. Rodzaje stawów (przykłady).
11. Wymień elementy aparatu biernego i czynnego ruchu.
12. Topografia serca.
13. Budowa wewnętrzna serca.
14. Zastawki serca (rodzaje, przykłady).
15. Układ przewodzący serca.
16. Skład krwi.
17. Funkcje krwi.
18. Krążenie małe krwi.
19. Krążenie duże krwi.
20. Wymień tętnice kończyny dolnej.
21. Wymień tętnice kończyny górnej.
22. Podaj różnice pomiędzy żyłami i tętnicami.
23. Podaj w schemacie drogę główną i poboczną naczyń krwionośnych i chłonnych.
24. Budowa skóry.
25. Receptory czucia powierzchownego (wymień i omów).
26. Wymień węzły chłonne.
27. Budowa węzła chłonnego.
28. Podaj funkcje węzła chłonnego.
29. Omów śledzionę (budowa, lokalizacja, funkcje).
30. Omów grasicę (budowa, lokalizacja, funkcje).
Treści od pytania 26 powtórzę przed zaliczeniem. Będzie to forma pisemna - test z pytaniami
otwartymi.
Download