umowa - nova.edu.pl

advertisement
Szkoły policealne, licea dla dorosłych, kursy kwalifikacyjne i zawodowe, szkolenia.
ZAKRES MATERIAŁU DO EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE sem. I i II
INFORMATYKA
Technologia informacyjna w kontekście komunikacji międzyludzkiej – Poczta elektroniczna, budowa adresu E-MAIL
Omów sposoby i możliwości korzystania z udostępnionych zasobów danych w sieci opartej na internecie i intranecie
Wymień podstawowe podzespoły z których zbudowany jest komputer stacjonarny i laptop
Wymień rodzaje pamięci masowe i krótko scharakteryzuj poszczególne rodzaje
Podstawowa znajomość obsługi programów do grafiki rastrowej ze szczególnym uwzględnieniem programu Adobe Photoshop CS
Podstawowa znajomość obsługi programów do grafiki wektorowej ze szczególnym uwzględnieniem programu CorelDraw Graphics
Podstawowa znajomość obsługi programów do edycji tekstu ze szczególnym uwzględnieniem programu Microsoft Word
Podstawowa znajomość obsługi programów do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem programu Microsoft Excel
Podstawowa znajomość obsługi programów do tworzenia prezentacji multimedialnych ze szczególnym uwzględnieniem programu Microsoft Point
Omów na czym polega koncepcja relacyjnych baz danych
Wymień podstawowe instrukcje języka SQL związane z tworzeniem, modyfikacją, usuwaniem i wprowadzaniem danych do tabeli w bazie MySQL
Omów w jaki sposób możemy uzyskać możliwość prezentacji danych z bazy MySQL na stronach WWW
NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
00-023 Warszawa, ul. Widok 8, REGON 146748188, NIP 525-255-89-74, KRS 0000467126
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5000 zł
www.nova.edu.pl
Download