Zagadnienia do egzaminu poprawkowego z historii w I klasie

advertisement
Zagadnienia do egzaminu poprawkowego z historii w I klasie.
Technikum Hotelarskiego, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
1. Świat po I wojnie światowej:
a) pojęcia : traktat wersalski, faszyzm, komunizm, nazizm,
demokracja, autorytaryzm, bolszewicy, pakt RibbentropMołotow, Liga Narodów,
b) Wyjaśnij skróty i opisz działalność: NSDAP, SS, ZSRR, NKWD
c) Wydarzenia : 28 VI 1919, 1925, 1933, 23 VIII 1939,
d) Dokonaj charakterystyki postaci: Adolf Hitler, Włodzimierz
Lenin, Józef Stalin, Benito Mussolini,
e) Wymień postanowienia traktatu wersalskiego,
f) Podaj cechy faszyzmu i komunizmu,
g) Wymień państwa utworzone po I wojnie światowej
w Europie.
2. Polska w okresie międzywojennym.
a) Wyjaśnij pojęcia: Rada Regencyjna, powstanie wielkopolskie,
plebiscyt, powstania śląskie, ,,cud nad Wisłą”, konstytucja
marcowa, przewrót majowy, sanacja, nowela sierpniowa,
traktat ryski, endecja.
b) Dokonaj charakterystyki postaci: Józef Piłsudski, Roman
Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Jan Paderewski, Gabriel
Narutowicz, Stanisław Wojciechowski, Ignacy Mościcki, Józef
Beck, Stefan Żeromski, Stanisław Ignacy Witkiewicz,
Władysław Reymont.
c) Podaj wydarzenia wymienionych dat: 11 XI 1918, 27 XII
1918, 15 – 16 VIII 1920, 20 III 1920, 9 XII 1922, 12 V 1926,
d) Przedstaw przebieg wojny polsko – bolszewickiej,
1
e) Wymień zasady organizacji państwa według konstytucji
marcowej,
f) Wyjaśnij skróty: PPS, PSL, COP,
g) Wymień reformy gospodarcze w okresie II RP.
3. II wojna światowa.
a) Wyjaśnij pojęcia:
wojna błyskawiczna, kampania
wrześniowa, wielka wojna ojczyźniana, plan ,, Barbarossa”,
generalny plan wschodni, holokaust, getto, Armia Krajowa,
Wielka Trójka, obóz zagłady.
b) Dokonaj charakterystyki postaci: Stefan Starzyński, gen.
Charles de Gaulle, Winston Churchill, Janusz Korczak, gen.
David Eisenhower, Franklin Delano Roosevelt,
c) Podaj wydarzenia do podanych dat: 1 IX 1939, 17 IX 1939,
5 X 1939, 9 IV 1940, 10 V 1940, 22 VI 1940, 22 VI 1941,
2 II 1943, 7 XII 1941, 6 VI 1944, 8 V 1945.
d) Przedstaw przebieg wojny obronnej Polski,
e) Omów inwazję wojsk hitlerowskich na kraje Europy
zachodniej,
f) Przedstaw przebieg wojny Niemiec z ZSRR.
g) Omów zasady polityki nazistów wobec ludności żydowskiej
na terenach okupowanych,
h) Omów przyczyny i okoliczności przystąpienia Stanów
Zjednoczonych do II wojny światowej,
i) Wymień postanowienia Wielkiej Trójki ustalone podczas
konferencji pokojowych w Teheranie i Jałcie.
j) Przedstaw okoliczności otworzenia II frontu w Europie .
k) Omów okoliczności zakończenia II wojny światowej.
4. Polacy podczas II wojny światowej.
a) Wyjaśnij pojęcia: Generalne Gubernatorstwo, Akcja AB,
2
Zbrodnia katyńska, Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa,
Ukraińska Armia Powstańcza, Akcja ,, Burza” , Powstanie
Warszawskie.
b) Dokonaj krótkiej charakterystyki postaci: Władysław
Raczkiewicz, Władysław Sikorski, Hans Frank, Irena
Sendlerowa, Władysław Bartoszewski, Władysław Anders,
Marek Edelman.
c) Podaj wydarzenia do podanych dat: 28 IX 1939, kwiecień
i maj 1940, 30 lipiec 1941, 19 kwiecień 1943, 1 VIII 1944,
d) Omów Politykę okupanta niemieckiego wobec Polaków.
e) Omów politykę okupanta radzieckiego wobec Polaków.
f) Przedstaw organizację i działalność Polskiego Państwa
Podziemnego, omów działalność władz na emigracji
i w podziemiu konspiracyjnym.
g) Omów przyczyny, przebieg i skutki powstania warszawskiego,
h) Wymień największe obozy koncentracyjne i obozy zagłady
utworzone przez Niemców na terenach okupowanych.
i) Omów sposoby walki Polaków z okupantami.
j) Przedstaw działalność polskich jednostek wojskowych
w walce z wojskami hitlerowskimi na terenie Europy i świata.
3
Wymagania do egzaminu poprawkowego z historii w I klasie .
Uczeń zdaje egzamin poprawkowy na ocenę dopuszczającą, aby mógł uzyskać
powyższą ocenę musi spełnić następujące wymagania:
 Uczeń prawidłowo posługuje się terminologią przedmiotową,
 Uczeń prawidłowo stosuje i wyjaśnia poznane pojęcia,
 Uczeń zna chronologię wydarzeń i poprawnie umiejscawia w czasie
i
miejscu poznane wydarzenia,
 Uczeń zna sylwetki najważniejszych postaci historycznych omawianych
zagadnień,
 Uczeń zna i wymienia przyczyny i skutki omawianych wydarzeń
i
procesów,
 Uczeń potrafi sformułować poprawną odpowiedź ustną i pisemną.
 Uczeń poprawnie rozwiąże test i udzieli odpowiedzi na zadane przez
nauczyciela pytania,
 Uczeń prawidłowa wskazuje na mapie miejsca ważnych wydarzeń
historycznych.
Kryteria Oceniania :
1. Część pisemna: rozwiązanie testu.
Aby uzyskać ocenę dopuszczającą z części pisemnej uczeń musi
udzielić co najmniej 30 % poprawnych odpowiedzi.
2. Część ustna:
Po pozytywnym zaliczeniu testu pisemnego uczeń podchodzi do
etapu egzaminu, który polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi
na 3 pytania znajdujące się w wylosowanym przez ucznia zestawie.
Po udzieleniu poprawnych odpowiedzi uczeń uzyskuje ocenę
dopuszczającą z egzaminu poprawkowego i otrzymuje pozytywną
ocenę na koniec roku szkolnego.
Nauczyciel zastrzega sobie prawo do zadawania pytań pomocniczych
związanych z tematami zawartymi w zestawie.
4
Download