Bloki tematyczne i przedmioty, z których pytania będą obowiązywały

advertisement
Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski
kierunek Rolnictwo
Blok I. Produkcja rolnicza na użytkach rolnych
1. Co to jest zwięzłość gleby i od czego zależy, podział gleb w zależności od ich
zwięzłości.
2. Metody ograniczania zachwaszczenia a ich różnorodność gatunkowa.
3. Wymień i scharakteryzuj funkcje zmianowania we współczesnym rolnictwie.
4. Wymień rodzaje wody w glebie i ich dostępność dla roślin oraz czynniki wpływające
na sumaryczne potrzeby wodne.
5. Omów układ trójfazowy gleby.
6. Omów wymagania jakościowe jęczmienia browarnego oraz podaj zabiegi
agrotechniczne ułatwiające ich uzyskanie.
7. Scharakteryzuj wymagania siedliskowe i główne elementy agrotechniki rzepaku.
8. Omów podstawowe elementy technologii uprawy buraka cukrowego.
9. Omów podstawowe elementy agrotechniki ziemniaka przeznaczonego na cele
spożywcze (frytki, chipsy, puree, itd.).
10. Omów podstawowe elementy agrotechniki pszenicy.
11. Omów podstawowe elementy agrotechniki wybranej rośliny strączkowej.
12. Typologiczny podział użytków zielonych.
13. Charakterystyka szaty roślinnej użytków zielonych.
14. Czynniki wpływające na jakość paszy pozyskiwanej z użytków zielonych.
15. Wpływ czynników biotycznych na kształtowanie się zbiorowisk roślinnych na
użytkach zielonych.
Blok II. Nawożenie i ochrona roślin rolniczych
Charakterystyka agrochemiczna wybranych nawozów naturalnych, organicznych lub
mineralnych.
2. Sposoby zwiększania efektywności nawożenia roślin uprawnych.
3. Alternatywne źródła substancji organicznej w glebie.
4. Sposoby określania wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin uprawnych.
5. Dokarmianie dolistne makro- i mikroskładnikami roślin uprawnych.
6. Wapnowanie gleb. Dobór dawki i typu nawozu wapniowego, umiejscowienie
w zmianowaniu i termin wapnowania.
7. Negatywne skutki chemizacji rolnictwa – podaj przykłady oddziaływania na
środowisko.
8. Na czym polega degradacja gleby i jak można jej zapobiegać?
9. Scharakteryzuj choroby ziemniaka o największym znaczeniu gospodarczym i podaj
sprzyjające warunki dla ich wystąpienia i rozprzestrzenienia.
10. Scharakteryzuj chorobę rzepaku o największym znaczeniu gospodarczym w naszym
regionie - podaj jej objawy, sposoby rozprzestrzeniania i metody zwalczania.
1.
11. Omów wybraną chorobę występująca w uprawie pszenicy –objawy, sprawca,
znaczenie gospodarcze i zaproponuj metody zwalczania.
12. Omów metody prognozowania szkodników rzepaku na przykładzie słodyszka
rzepakowego.
13. Wymień i scharakteryzuj najważniejsze szkodniki zbóż.
14. Kiedy fitofag staje się szkodnikiem? Co to jest próg szkodliwości?
15. Omów typy uszkodzeń roślin powodowane przez najważniejsze szkodniki buraka.
Blok III. Technologie produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa płodów rolnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Przedstaw rodzaje siewników – wady i zalety.
Wymień metody zbioru zbóż i przyporządkuj maszyny do tych metod.
Zmiany w technologiach uprawy roli.
Zmiany w technologiach siewu zbóż.
Rolnictwo precyzyjne − cele.
Podział urządzeń melioracji wodnych.
Znaczenie nawodnień dla produkcji rolniczej, podstawowy podział, klasyfikacja.
Agromelioracje − rola zabiegów w nowoczesnym rolnictwie.
Melioracje wodne we współczesnym rolnictwie.
Wymień i krótko scharakteryzuj najważniejsze parametry środowiska
przechowalniczego.
Wymień procesy zachodzące w plonach roślinnych podczas ich przechowywania.
Scharakteryzuj procesy biologiczne.
Przedstaw technologie i warunki przechowywania ziemniaka.
Cechy jakościowe nasion rzepaku wpływające na ich trwałość przechowalniczą.
Na przykładzie zbóż przedstaw najważniejsze kierunki przetwórstwa produktów
rolniczych.
Na przykładzie ziemniaka przedstaw najważniejsze kierunki przetwórstwa produktów
rolniczych.
Download