wydział studiów społecznych w gdańsku pytania na egzamin

advertisement
WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU
PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
STUDIA MAGISTERSKIE
ROK AKADEMICKI 2015/2016
TREŚCI PODSTAWOWE I KIERUNKOWE
KIERUNKOWE: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
1. Wskaż rolę i zadania Służby Kontrwywiadu Wewnętrznego.
2. Wskaż rolę i zadania Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
3. Omów metodykę prowadzenia czynności kryminalistycznych na miejscu zdarzenia.
4. Scharakteryzuj zasadność funkcjonowania Straży Miejskiej.
5. Prewencja czy ściganie? Omów ocenę skuteczności działań Policji na wybranym
przykładzie.
6. Scharakteryzuj formy i metody popełniania przestępstw w cyberprzestrzeni.
7. Omów funkcje i rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego przez wojskowe
organy porządkowe.
8. Scharakteryzuj
przestępczość
ubezpieczeniową
jako
przykład
przestępczości
ekonomicznej.
9. Scharakteryzuj przestępczość „białych kołnierzyków”.
10. Scharakteryzuj pod względem efektywności program „Zero tolerancji”.
11. Scharakteryzuj bezpieczeństwo jako jedną z podstawowych potrzeb człowieka.
12. Omów współpracę obywateli z organami ścigania w zakresie bezpieczeństwa
lokalnego.
13. Wskaż rolę państwa i obywateli w kształtowaniu bezpieczeństwa gospodarczego i
społecznego.
14. Omów rolę mediów i ich wpływu na bezpieczeństwo społeczeństwa.
15. Scharakteryzuj wpływ sytuacji ekologicznej na bezpieczeństwo państwa i obywateli.
16. Scharakteryzuj wpływ sytuacji kulturowej i wielokulturowości na bezpieczeństwo
wewnętrzne.
17. Wskaż szanse i zagrożenia wynikające z postępu naukowo-technologicznego w
kontekście bezpieczeństwa.
18. Omów międzynarodowe stosunki prawne i ich związek z wewnętrznym systemem
prawnym.
19. Scharakteryzuj
narodowego.
rolę
instytucji
społecznych
w
zapewnianiu
bezpieczeństwa
WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GDAŃSKU
20. Scharakteryzuj system pomocy społecznej w Polsce w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa.
Download