opracowane-pytania-prawo

advertisement
Scharakteryzuj pojęcie administracji i omów funkcje państwa realizowane przez organy
administracji W naukach administracyjnoprawnych mówi się o administracji w dwóch znaczeniach.
Wg. pierwszego to pewna organizacja składająca się z różnorodnych organów i skupionych wokół
nich jednostek organizacyjnych, utworzona w celu wykonywania zadań publicznych w sposób
określony przez prawo. Wg. drugiego jest pewną działalnością. Gdy te działalność prowadzi
państwo jako określona organizacja, wtedy mamy do czynienia z administracją państwową w
znaczeniu ścisłym. Jeżeli taka działalność prowadzą także inne organy i instytucje, wtedy możemy
mówić o administracji państwowej w szerszym znaczeniu czyli o administracji publicznej. Funkcje
państwa realizowane przez organy administracji odnoszą się zarówno do funkcji wewnętrznych jak i
zewnętrznych. W zakresie wewnętrznym będzie to bieżące zarządzanie państwem, kierowanie jego
rozwojem, zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom zarówno tego osobistego jak i społecznego,
realizacja aktów prawnych uchwalanych przez władzę ustawodawczą itp. W zakresie zewnętrznym
dba o zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, dba o należne miejsce i prestiż kraju na
arenie międzynarodowej, zawiera umowy międzynarodowe i utrzymuje stosunki z innymi
państwami i organizacjami międzynarodowymi. 2. Omów treść i sposoby nawiązania stosunku
admnistracyjnoprawnego Stosunek administracyjnoprawny (pojęcie). Gdy podmiot administracji
występuje wobec innego podmiotu, np. wobec obywatela, gdy żąda od niego jakiegoś świadczenia
bądź nakłada nań obowiązek albo na coś mu zezwala, to wtedy nawiązuje z tym podmiotem
stosunek prawny. Stosunki między państwem i działającymi w jego imieniu podmiotami
administracji publicznej a obywatelami i innymi podmiotami oparte są na normach prawa
administracyjn
Scharakteryzuj pojęcie administracji i omów funkcje państwa realizowane przez organy
administracji
W naukach administracyjnoprawnych mówi się o administracji w dwóch znaczeniach. Wg.
pierwszego to pewna organizacja składająca się z różnorodnych organów i skupionych wokół nich
jednostek organizacyjnych, utworzona w celu wykonywania zadań publicznych w sposób określony
przez prawo. Wg. drugiego jest pewną działalnością. Gdy te działalność prowadzi państwo jako
określona organizacja, wtedy mamy do czynienia z administracją państwową w znaczeniu ścisłym.
Jeżeli taka działalność prowadzą także inne organy i instytucje, wtedy możemy mówić o
administracji państwowej w szerszym znaczeniu czyli o administracji publicznej.
Funkcje państwa realizowane przez organy administracji odnoszą się zarówno do funkcji
wewnętrznych jak i zewnętrznych. W zakresie wewnętrznym będzie to bieżące zarządzanie
państwem, kierowanie jego rozwojem, zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom zarówno tego
osobistego jak i społecznego, realizacja aktów prawnych uchwalanych przez władzę ustawodawczą
itp. W zakresie zewnętrznym dba o zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, dba o
należne miejsce i prestiż kraju na arenie międzynarodowej, zawiera umowy międzynarodowe i
utrzymuje stosunki z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi.
2. Omów treść i sposoby nawiązania stosunku admnistracyjnoprawnego
Stosunek administracyjnoprawny (pojęcie). Gdy podmiot administracji występuje wobec innego
podmiotu, np. wobec obywatela, gdy żąda od niego jakiegoś świadczenia bądź nakłada nań
obowiązek albo na coś mu zezwala, to wtedy nawiązuje z tym podmiotem stos
(…)
… takie zawiera Rada Ministrów ich ratyfikacja i wypowiadanie należą do kompetencji Prezydenta
RP, który ma obowiązek powiadomić Sejm i Senat o ich ratyfikacji lub wypowiedzeniu.
4.Rozporządzenia- wydawane są przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczególnego
upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania ( Prezydent RP, Rada Ministrów,
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, wchodzący w skład…
… . Jest zatrudniany jest na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.
15. Omów i instytucje demokracji bezpośredniej w samorządzie terytorialnym
Wybory do organów stanowiących samorządu terytorialnego (rad gmin, powiatów, sejmików
wojewódzkich) - odbywają się na podstawie ustawy z 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw. Ordynacja wyborcza różnicuje sposób wyboru
radnych w zależności od liczby zamieszkujących gminę mieszkańców oraz przyjmuje zasadę
proporcjonalności w wyborach do rad powiatów i wyborach do sejmików samorządowych.
Ustawodawca przyjął, że granicą różnicującą sposób wyboru radnych w gminie będzie 20 tysięcy
mieszkańców. W gminach do 20 tysięcy mieszkańców wybory odbywają się w jednomandatowych
okręgach wyborczych. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy…
… się, co do zebranych materiałów dowodowych.
- Środki przysługujące stronie: przeglądanie akt, żądanie przeprowadzenia dowodu, żądanie
zawieszenia lub umorzenia postępowania, żądanie zawarcia ugody z innymi stronami- wyjątek (art.
l02) chodzi o działanie w stanie wyższej konieczności, np.: ochrona życia lub zdrowia ludzkiego
oraz grożąca niepowetowana strata materialna. Zasada przekonywania- organ ma przekonać
stronę…
… Centrum Legislacji i Rządowe Centrum Studiów Strategicznych.
Prezes Rady Ministrów- Na pozycję i role Prezesa RM składają się dwie zasadnicze funkcje: z
jednej strony jest on przewodniczącym RM, z drugiej samodzielnym organem administracji
państwowej. Jako naczelny organ administracji państwowej dysponuje szerokim zakresem zadań i
kompetencji, obejmującym różnorakie dziedziny (f. prawodawcza, f…
Organizacja administracji samorządowej - omówienie
Organy gminy i ich krtka charakterystyka
Podobieństwa i różnice zarządzania gospodarką
Schemat organów administracji publicznej
Samorząd społeczny
Samorząd terytorialny w II RP - wstęp
Reklama





























Prawa autorskie
Reklama


Kontakt
Download