Zagadnienia - obrony 2015

advertisement
Zagadnienia na egzamin magisterski
Seminarium „Etyka w administracji” 2014/2015
dr Mirosław Miniszewski
1. Rola kodeksów etycznych w administracji publicznej.
2. Rola edukacji etycznej we współczesnej rzeczywistości politycznej.
3. Teleologia a deontologia w etyce – omów i porównaj oraz podaj przykłady systemów
etycznych deontologicznych i teleologicznych.
4. Etyka autonomiczna i heteronomiczna – omów i porównaj oraz podaj przykłady
systemów etycznych heteronomicznych i autonomicznych.
5. Czym jest kodeks etyczny? Podaj przykład i omów.
6. Główne założenia systemu etycznego Arystotelesa.
7. Główne założenia systemu etycznego Immanuela Kanta.
8. Główne założenia systemu etycznego J. Benthama (utylitaryzm).
9. Główne założenia myśli etycznej Józefa Tischnera.
10. Główne założenia współczesnej etyki katolickiej.
11. Główne problemy etyczne współczesnego świata. Wymień kilka, omów szczegółowo
jeden.
12. Etyka a polityka. Czy politycy powinni mieć wpływ na postawy moralne obywateli?
13. Czy urzędnik administracji publicznej potrzebuje kodeksu etycznego? Omów problem
i uzasadnij odpowiedź.
14. Jak rozwiązywać dylematy moralne w pracy urzędnika administracji publicznej?
Omów problem i uzasadnij odpowiedź.
15. Czy urzędnik administracji publicznej może się powoływać na klauzulę sumienia?
Omów problem i uzasadnij odpowiedź.
16. Omów i zinterpretuj „Dylemat wagonika” (The Trolley Problem).
17. Podaj przykład sytuacji etycznej bez wyjścia i omów problem.
18. Omów z interpretuj problem „mordercy zza biurka”.
19. Banalność zła w ujęciu Hannah Arendt – omów etyczny kazus Adolfa Eichmanna
jako urzędnika państwowego.
20. Omów rolę nieposłuszeństwa obywatelskiego we współczesnej rzeczywistości
politycznej Europy.
Download