TEMATY PRAC SEMESTRALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO

advertisement
TEMATY PRAC SEMESTRALNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO
Semestr I Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie
Wybierz dwa z podanych niżej tematów, a następnie napisz wypracowanie – pracę
stylistyczną na ok. 250 (minimum) do 300 słów (ok.2 stron A4). Pracę należy napisać
własnoręcznie na papierze podaniowym, zostawiając 2,5 cm margines z brzegu każdej strony.
1. Jakie uniwersalne wartości zawierają mity greckie? Odwołaj się do przynajmniej
trzech dowolnie wybranych utworów.
2. Filozofia życiowa w twórczości Horacego. Odwołaj się do dowolnie wybranych
tekstów.
3. Rola przeznaczenia w życiu Edypa. Opracuj temat, analizując Stasimon IV (pieśń
chóru) w kontekście całego utworu Sofoklesa Król Edyp.
4. Charakteryzując Króla Edypa, bohatera dramatu Sofoklesa, określ na czym polega
tragizm postaci.
5. Biblia księgą żywą czy martwą? Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do wybranych
tekstów Starego i Nowego Testamentu.
6. Omów uniwersalny charakter przypowieści biblijnych (np. O synu marnotrawnym, O
Miłosiernym Samarytaninie, O siewcy).
7. Sens cierpienia i ideał miłości w Biblii. Omów zagadnienie, odwołując się do Księgi
Hioba, Pieśni nad pieśniami i Hymnu o miłości św. Pawła.
8. Święty i rycerz jako bohaterowie charakterystyczni dla epoki średniowiecza. Omów
na przykładzie Legendy o św. Aleksym i Pieśni o Rolandzie.
9. Jakie wzorce osobowe propagowała literatura średniowieczna? Czy proponowane
postawy są aktualne we współczesnym świecie? Uzasadnij odpowiedź.
10. Obraz Matki Boskiej w literaturze średniowiecznej. Opracuj zagadnienie, odwołując
się do Bogurodzicy oraz Lamentu świętokrzyskiego.
11. Czy Treny Jana Kochanowskiego świadczą o kryzysie światopoglądu humanisty?
Rozważ problem, wykorzystując interpretację Trenu IX, a także innych utworów
całego cyklu.
12. Na czym polega dydaktyczny charakter literatury oświecenia? Odwołaj się do
dowolnie wybranych utworów.
Download