przykładowe pytania na egzamin ustny EZ - E-SGH

advertisement
Przykładowe pytania na egzamin ustny
1. Współczynnik kosztów do efektów (CE ratio) jest jednym z mierników pozwalających na
porównywanie terapii. Jeśli chcemy uzyskać najlepsze skutki dla zdrowotności przy
ograniczonym budżecie na ochronę zdrowia, wówczas powinniśmy stosować najpierw terapię
z najniższym CE czy najwyższym?
2. Jaka – według badań ekonomicznych – jest elastyczność cenowa popytu na produkty
tytoniowe? Jak opodatkowanie wpływa na ceny i palenia?
3. Trwanie życia skorygowane o jakość życia (miernik QALY) – zalety i wady tego miernika
4. Wpływ opieki zdrowotnej na stan zdrowia populacji.
5. Jakie są główne czynniki wpływające na stan zdrowia polskiej populacji?
6. Społeczne przyczyny nierówności w zdrowiu.
7. Wpływ stanu zdrowia na podaż pracy.
8. Praca i bezrobocie a zdrowie psychiczne.
9. Korzyści ze standaryzacji procedur leczenia.
10. Omów trzy rodzaje profilaktyki (pierwotna, II fazy, III fazy)
11. Od czego zależy popyt na opiekę zdrowotną w modelu Grossmana?
12. Opieka długoterminowa.
13. Współpłacenie za usługi ochrony zdrowia, argumenty za i przeciw.
14. Metody finansowania świadczeń zdrowotnych.
15. W jaki sposób obliczamy w Polsce składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne?
16. Wymień typy komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych (klasyfikacja względem systemu
bazowego ochrony zdrowia).
1
Download