świadczenie usług zdrowotnych w unii europejskiej

advertisement
Informacja Prasowa
ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ
Europejskie Centrum Konsumenckie informuje polskich konsumentów o możliwościach
leczenia zagranicą – nagłe przypadki, planowane zabiegi/ operacje
oraz o nowym portalu KE poświęconym „Zdrowiu”.
Warszawa, 20 lipca 2006 – Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej konsumenci w razie
potrzeby mają możliwość korzystania z opieki medycznej na terenie Państw Unii. Istniejące
przepisy wspólnotowe regulują kwestie dostępności do usług zdrowotnych, tak by obywatel
unii nie został pozbawiony świadczeń społecznych, a jednocześnie nie korzystał z nich w
kilku krajach jednocześnie. Instytucje ubezpieczeniowe państw członkowskich posługują się
zunifikowanymi formularzami typu E-100.
Osoby wyjeżdżające do krajów Unii oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii,
powinny przed wyjazdem zadbać o wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ). Od 01.01.2006 r. Karta zastąpiła formularz E-111. Można ją
otrzymać na podstawie wniosku i dokumentu ubezpieczenia (ważna książeczka
ubezpieczeniowa lub RMUA) w wojewódzkim oddziale NFZ. EKUZ potwierdza prawo do
świadczeń zdrowotnych w nagłych przypadkach.
Od 1 maja 2004 r. osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia uzyskały
prawo do ubiegania się o zgodę na udanie się do innego państwa w celu odbycia tam
uprzednio zaplanowanego leczenia lub badań diagnostycznych. Zgodę taką wydaje Prezes
NFZ, na podstawie rozporządzenia nr 1408/71/EWG, jeżeli leczenie lub badanie nie mogą
być udzielone w Polsce w terminie zwykle koniecznym w procesie leczenia. W przypadku,
gdy danego leczenia nie wykonuje się w Polsce, wnioski należy kierować do Ministra
Zdrowia. Wydaną zgodę potwierdza posiadanie przez pacjenta formularza E-112.
Od początku czerwca w ramach serwisu internetowego Komisji Europejskiej działa
europejski portal tematyczny Zdrowie-UE – http://health.europa.eu. Portal skierowany jest
do obywateli Unii Europejskiej, pacjentów, pracowników służby zdrowia i administracji.
Więcej informacji:
Karolina Tołwińska
Tel. 022 556 02 48
e-mail: [email protected]
www.konsument.gov.pl
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 022 5560118
fax: 022 5560359
[email protected]
www.konsument.gov.pl
Download