ECK-informacja-prasowa-6-11-2012

advertisement
Informacja prasowa
Warszawa, 6 listopada 2012 r.
Polski konsument świadom swoich praw
Polski konsument na zakupach w Europie coraz częściej ma świadomość swoich
praw.
Z danych Europejskiego Centrum Konsumenckiego, którego jednym z celów jest wspieranie
konsumentów w sporach z przedsiębiorcami, wynika, że konsumenci w pierwszych 3
kwartałach bieżącego roku coraz częściej składają zapytania i skargi związane z zakupami
w Unii Europejskiej, Islandii oraz Norwegii. Do końca września złożono 1105 zapytań oraz
968 skarg. Dane te są już zbliżone do tych, które obejmowały cały rok 2011, czyli
odpowiednio: 1237 zapytań i 931 skarg.
Jeśli chodzi o przedmiot skarg, w dalszym ciągu najwięcej problemów niosą kwestie związane
z transportem, w tym zakupem samochodów używanych, prawami pasażerów lotniczych,
kłopotów z bagażem – stanowią one 41% całości zapytań. W dalszej kolejności mamy do
czynienia z tematami dotyczącymi rekreacji, w tym pakietów turystycznych, gier
internetowych – to 19%. Na dalszym miejscu problematyczne okazują się sprawy związane
z zakupem przedmiotów użytku domowego (10%), odzieży (8%) oraz zakwaterowaniem
(usługi hotelowe, kluby wakacyjne – 7%), i komunikacją elektroniczną (usługi internetowe,
operatorzy komórkowi – 2%).
Sama zaś problematyka zgłaszana w skargach dotyczy przede wszystkim reklamacji (40%),
dostawy (22%), a w dalszej kolejności rekompensaty (12%), warunków umowy (9%), ceny
(7%) oraz innych kwestii, takich jak techniki sprzedaży czy oszustwa, nieprzekraczających
w sumie 10%. W zbliżony sposób wartości te przedstawiały się za cały 2011 r.
Co do metod sprzedaży: tak w pierwszych trzech kwartałach 2012 r., jak i w całym roku
2011 skargi odnosiły się przede wszystkim do umów sprzedaży zawieranych przez Internet –
teraz to 57%, rok temu 58%. Rok temu jednak tuż za nią uplasowała się sprzedaż na miejscu
(27%), a po niej sprzedaż na odległość (bez e-commerce – 11%). W 2012 r. sprzedaż na
miejscu wynosi 21%, a sprzedaż na odległość – 19%. Wyraźnie zatem zmalała liczba
problemów odnotowanych w związku z transgranicznymi umowami zawieranymi na miejscu.
– W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku obserwujemy utrzymywanie się trendów związanych
z naszymi podstawowymi miernikami aktywności konsumenckiej. Służą nam do tego specjalistyczne
narzędzia, które pozwalają odpowiednio klasyfikować każde zapytanie i skargę, które do nas
trafiają. Zależy nam, by nasi konsumenci wiedzieli nie tylko o swoich prawach w Unii Europejskiej,
lecz także o tym, u kogo szukać informacji i wsparcia – mówi Piotr Stańczak, Dyrektor
Europejskiego Centrum Konsumenckiego. – Większa świadomość konsumentów to także
szybszy rozwój alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), w tym mediacji. Rozwój
mechanizmów tego rodzaju pozwala na wzrost zaufania do obrotu transgranicznego zarówno
konsumentów, jak i przedsiębiorców – dodaje Stańczak.
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 22 5560118
fax: 22 5560359
[email protected]
www.konsument.gov.pl
Poza ogólną większą liczbą skarg i zapytań lepszą frekwencję odnotowuje także strona
internetowa ECK www.konsument.gov.pl. Średnia miesięczna wizyt unikalnych
użytkowników w 2011 roku wyniosła 8003 osoby, podczas gdy już za pierwsze trzy kwartały
tego roku była to liczba średnio o 357 osób wyższa.
Europejskie Centrum Konsumenckie poza bieżącym wsparciem konsumentów zajmuje się
również promocją wiedzy na temat świadomego dokonywania zakupów na jednolitym rynku,
propagowaniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów, jak i uczestniczy w bieżących
konsultacjach społecznych i specjalistycznych zarówno w ramach sieci ECC-Net,
jak i w gronie innych interesariuszy, w tym organów władzy krajowych i Unii Europejskiej.
###
Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do sieci centrów ECK (ang. ECC-Net), służących
pomocą konsumentom w całej UE. Europejskie Centra Konsumenckie bezpłatnie informują konsumentów o ich
prawach w Unii Europejskiej oraz pomagają w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych
z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje
skargi na nieuczciwe praktyki zagranicznych biur podróży, linii lotniczych, sklepów internetowych czy komisów
samochodowych za pomocą formularza skargi dostępnego na stronie internetowej www.konsument.gov.pl,
drogą telefoniczną (22 55 60 118), e-mailem ([email protected]) lub osobiście odwiedzając siedzibę
Centrum w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1.
Zapraszamy
do
odwiedzenia
nowej
witryny
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_pl.htm
internetowej
sieci
ECK
w
Europie:
Dodatkowe informacje dla mediów:
Przemysław Kutnyj
Specjalista ds. komunikacji
Europejskie Centrum Konsumenckie
Tel.: 22 55 60 248
Tel. kom.: 604 965 848
E-mail: [email protected]
2
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 22 55 60 118
fax: 22 55 60 359
[email protected]
www.konsument.gov.pl
Download