Konsument i przedsiębiorca w europejskiej sieci

advertisement
Informacja prasowa
Warszawa, 16 listopada 2010 r.
Konsument i przedsiębiorca w europejskiej sieci
Na czym polega współpraca sieciowa? Gdzie szukać pomocy w przypadku: reklamacji towaru
kupionego w UE, problemów z ubezpieczeniem zdrowotnym za granicą, nieuczciwych praktyk
zagranicznego banku, znalezienia pracy w krajach UE? Do kogo zgłosić skargę na urzędnika z
innego kraju UE lub opieszałość procedur? Kto pomoże małemu przedsiębiorcy, chcącemu
rozszerzyć działalność poza rynek krajowy?
To tylko część pytań, na które odpowiadali eksperci podczas rozpoczętej dziś konferencji pt.
„Networking, czyli jak sieci współpracy UE pomagają konsumentom i przedsiębiorcom”,
zorganizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Europejskie Centrum
Konsumenckie w Polsce oraz Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie ma
pokazać, jak w praktyce działają oraz pomagają obywatelom instytucje Unii Europejskiej w Polsce.
- Na co dzień stykamy się ze skargami konsumentów na zagubienie bagażu przez linie lotnicze, brak
dostawy towaru zamówionego w zagranicznym sklepie internetowym czy nieuznanie reklamacji
produktu kupionego w jednym z państw UE. Jesteśmy po to, by szybko i skutecznie pomagać
konsumentom w takich sprawach, żeby nie obawiali się korzystać z dobrodziejstw jednolitego rynku
europejskiego - powiedział Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
Europejskie Centra Konsumenckie w całej UE (sieć ECC-Net) otrzymały w 2009 r. aż 60,000
zgłoszeń od konsumentów, którzy skarżyli się na nieuczciwe praktyki biur podróży, linii lotniczych czy
sklepów internetowych z całej Europy. Liczba skarg wzrosła o 40% w stosunku do początków
działalności sieci ECC-Net, co pokazuje rosnącą świadomość konsumentów, chcących walczyć o
swoje prawa.
- Nigdy nie odsyłamy z kwitkiem osób, które zgłaszają się do nas z prośbą o pomoc. Kiedy nie
jesteśmy właściwi do rozpatrzenia danej sprawy, kierujemy konsumenta do instytucji współpracującej
lub sami przekazujemy skargę do właściwego adresata (np. FIN-Net - w sprawach związanych z
bankowością i ubezpieczeniami, Solvit – w przypadku skarg na działania urzędników z innych krajów
UE) – powiedziała Małgorzata Furmańska, prawnik z Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
Przypadki konsumenckie – do kogo się zwrócić?
1) Polski konsument mieszkał i pracował w Irlandii przez dwa lata. W tym okresie korzystał z
konta bankowego, założonego w jednym z irlandzkich banków. Przed planowanym powrotem
do Polski dokonał wszelkich niezbędnych rozliczeń z bankiem i zamknął konto. Po kilku
miesiącach pobytu w Polsce, otrzymał z banku wezwanie do zapłaty, ponieważ – jak twierdził
bank – na koncie był debet. W wyjaśnieniu sprawy tego rodzaju pomaga sieć FIN-Net.
2)
Pan Kowalski kupił telewizor plazmowy oraz DVD w niemieckim sklepie internetowym.
Zapłacił za towar i przesyłkę z góry. Zamówienie zostało zrealizowane, ale kurier dostarczył
Panu Kowalskiemu jedynie sam telewizor, bez dodatkowego sprzętu. Konsument próbował
kontaktować się ze sprzedawcą, ale ten nie odpowiadał na telefony i e-maile. W takiej sytuacji
warto zwrócić się o pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECC-Net), które
pomoże w polubownym rozwiązaniu sporu z przedsiębiorcą.
3) Polski obywatel pracował na Węgrzech od kwietnia 2004 do listopada 2005 i był zatrudniony
przez węgierskie przedsiębiorstwo. W lipcu 2005 złożył wniosek o dodatek rodzinny na
dziecko do właściwej instytucji węgierskiej. Do stycznia 2006 r. nie otrzymał odpowiedzi.
Zgodnie z prawem unijnym rezydenci innych państw członkowskich są uprawnieni do
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 22 5560118
fax: 22 5560359
[email protected]
www.konsument.gov.pl
otrzymania świadczeń na tych samych zasadach co obywatele tych państw. W takiej sytuacji
interwencję podejmie SOLVIT i pomoże odzyskać należność.
4) Przedsiębiorca z Lublina produkujący wysokiej jakości meble ogrodowe chce rozszerzyć
swoją działalność poza rynek Polski. Jak to zrobić? Jakie warunki prawne powinien spełnić?
Wszelkich informacji udzieli mu bezpłatnie sieć EEN, wspierająca małych i średnich
przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność w krajach Unii Europejskiej.
Jak powiedziała Justyna Kulawik, prawnik z ośrodka EEN przy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości: - Funkcjonowanie sieci Enterprise Europe Network opiera się na zasadzie
„zawsze właściwych drzwi”, czyli nieodsyłania petenta. Wszystkie MŚP otrzymują od partnerów
sieciowych informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług, dostosowanych do ich potrzeb. Dzięki
takiej pomocy przedsiębiorcy mogą w większym stopniu korzystać z możliwości oferowanych przez
jednolity rynek.
Na czym polega networking?
Współpraca sieciowa, czyli networking polega na wymianie informacji oraz wzajemnym wsparciu w
osiąganiu wspólnego celu. W przypadku sieci współpracy Unii Europejskiej celem tym jest budowanie
zaufania obywateli, konsumentów i przedsiębiorców do swobodnego poruszania się po wspólnym
rynku europejskim (podróżowania, zakupów, zatrudnienia i prowadzenia działalności biznesowej).
Instytucje działają w ramach danej sieci (np. centra ECC-Net obecne są we wszystkich 27 państwach
UE oraz w Norwegii i Islandii), zaś poszczególne sieci współpracują z innymi, wymieniając informacje i
uzupełniając się wzajemnie (np. ECC-Net z SOLVIT, EEN i FIN-Net).
- Taka współpraca formą przypomina puzzle – każda z sieci specjalizuje się w konkretnej dziedzinie.
Dzięki wzajemnym kontaktom i połączeniu sił dochodzi do uformowania spójnego systemu, który
wszechstronnie służy obywatelom Unii Europejskiej – powiedział Piotr Stańczak, Dyrektor
Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
Kompleksową działalność informacyjną na temat szans, jakie stwarza Unia Europejska prowadzą:
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego w
Polsce oraz sieć punktów Europe Direct. Ich aktywność uzupełniają sieci wyspecjalizowane do
pomocy konsumentom w sprawach finansowych, ubezpieczeniowych, transportowych czy
poszukiwaniu pracy na terenie UE.
Schemat organizacyjny systemu SMAS (Single Market Assistance Services)
2
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 22 5560118
fax: 22 5560359
[email protected]
www.konsument.gov.pl
Oto wybrane sieci informacyjne, wspierające obywateli Unii Europejskiej w różnych obszarach ich
aktywności:
ECC-Net – Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (pomoc konsumentom w rozwiązywaniu
sporów z zagranicznymi przedsiębiorcami)
Fin-Net (informacje o prawach konsumenta, jakie przysługują mu w sporze z przedsiębiorcą
świadczącym usługi finansowe)
Solvit (rozwiązywanie problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego
przez organy administracji publicznej w państwach UE)
EURES (pomoc w znajdowaniu pracy w UE)
EEN - Enterprise Europe Network (wsparcie przedsiębiorców chcących rozszerzyć swoją działalność
na rynek UE)
Dodatkowych informacji udziela:
Alicja Tatarczuk-Nowik
Specjalista ds. Komunikacji
Europejskie Centrum Konsumenckie
Tel. 22 55 60 118 lub 248
E-mail: [email protected]
3
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 22 5560118
fax: 22 5560359
[email protected]
www.konsument.gov.pl
Download