JAK RADZIĆ SOBIE Z FACHOWCEM? Montaż wymarzonej kuchni

advertisement
JAK RADZIĆ SOBIE Z FACHOWCEM?
Montaż wymarzonej kuchni, położenie płytek, wymiana okien czy drzwi mogą stać się
dla nas nieoczekiwanie źródłem kłopotów i pasmem rozczarowań. Niestety przedłużanie
terminów realizacji umowy, usterki i uciążliwość fachowców jest zjawiskiem dość często
spotykanym na rynku. Jeśli ulegliśmy urokowi fachowca i bezkrytycznie mu zaufaliśmy nie
sporządzając umowy czekać nas może długa droga do dochodzenia swoich praw. Warto,
zatem – zanim wpuścimy fachowca do domu – spisać z nim umowę, co z pewnością
zabezpieczy nasze interesy. Jeśli zaś fachowiec bagatelizuje potrzebę zawierania umowy na
piśmie należy mu podziękować, gdyż dalsza współpraca nie wróży nic dobrego. Bywa i tak,
że pomimo dołożenia starań i sporządzenia umowy z fachowcem na piśmie, prace nie zostaną
wykonane należycie. Co wtedy? Czy mamy jakieś prawa?
W takich sytuacjach konsumentowi przysługują uprawnienia przewidziane w art. 635
Kodeksu cywilnego /opóźnienie prac/ lub art. 636 Kodeksu cywilnego /wadliwe wykonanie/.
A) Jeżeli nasz fachowiec opóźnia rozpoczęcie lub wykonanie prac tak dalece, że
nie jest prawdopodobne, by ukończył prace w ustalonym terminie, konsument
może, bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze
przed upływem terminu wykonania dzieła.
B) W przypadku wadliwego wykonywania dzieła przez fachowca, konsument
może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu
odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu konsument może od
umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie prac innej
osobie na koszt fachowca.
C) W przypadku, jeśli prace zostały już zakończone i dopiero wówczas okaże się, że
dzieło posiada wady. Wówczas zastosowanie będzie miał przepis art. 637
Kodeksu cywilnego, zgodnie, z którym konsument będzie miał prawo zażądać
usunięcia wad, wyznaczając fachowcowi odpowiedni termin z zagrożeniem, ze
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.
D) Gdy wady nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, ze fachowiec nie
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, konsument może w przypadku wad
istotnych od umowy odstąpić, a w przypadku wad nieistotnych żądać
obniżenia ceny. Te same uprawnienia przysługują w przypadku, gdy nasz
fachowiec nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez konsumenta.
Download