IS_wez_paragon

advertisement
PARAGON
/ujęcie cywilnoprawne/
-spojrzenie ze strony konsumenta
Wydanie paragonu
Z treści art. 2 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego /Dz. U. z 2002 roku, nr 141, poz. 1176, ze zmianami/ wynika,
że przy sprzedaży konsumenckiej /tj. dokonanej miedzy przedsiębiorcą,
a konsumentem/ sprzedawca jest obowiązany potwierdzić na piśmie
wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy w następujących niżej
wymienionych przypadkach:
- sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych,
- w razie sprzedaży na raty,
- na przedpłaty,
- na zamówienie,
- dokonanej według wzoru,
- na próbę.
W pozostałych przypadkach sprzedawca ma obowiązek wydania
konsumentowi
pisemnego
potwierdzenia
zawarcia
umowy
/w postaci oznaczenia sprzedawcy, podania daty sprzedaży, określenia
towaru konsumpcyjnego, jego ilości i ceny/ na żądanie kupującego.
Upraszczając wynika z tego, że konsument przy zakupie
dokonanym w opisanych w poprzednim akapicie okolicznościach chcąc
otrzymać paragon powinien w tym celu zażądać od sprzedawcy
wydania. Gdy pomimo tego sprzedawca nie wyda paragonu,
niezależnie od możliwości poinformowania o takiej nieprawidłowości
właściwego organu skarbowego /nie płaci podatku?/, to w takim
przypadku konsument powinien
zastanowić się i zdecydować,
czy warto dokonać zakupu.
Słowne zapewnienia
Podobna sytuacja niepewności prawnej zaistnieje, gdy sprzedawca
zapewnia o jakichś konkretnych właściwościach sprzedawanego
towaru, np. że część samochodowa nadaje się do konkretnego modelu
samochodu, ale nie potwierdził tego na piśmie. Dla celów
dowodowych, konsument może domagać się od sprzedawcy
odpowiedniego potwierdzenia zapewnienia na piśmie.
Dowód zakupu
Zgodnie z regułą określona w treści art. 6 Kodeksu cywilnego, ciężar
udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi
skutki prawne.
Praktycznie zasada ta oznacza, że jeżeli sprzedawca nie przyjął
reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową /wadliwego/,
to w takiej sytuacji na konsumencie, a nie na sklepie, ciąży obowiązek
udowodnienia faktu zakupu. Konsument powinien więc dysponować
dowodem zakupu reklamowanego towaru. Prócz paragonu, takim
dowodem może być np. notatka sporządzona przez pracownika sklepu
z
danymi
odnośnie
sprzedaży
/z
pieczątką
podpisana/,
albo np. wpis w karcie gwarancyjnej /pieczątka i data sprzedaży, brak
tam jednak zazwyczaj ceny/.
W ostateczności dopiero w postępowaniu dowodowym sąd
cywilny wysłuchuje zeznania świadków dotyczące zakupu i ocenia ich
wartość jako dowodu, na podstawie czego sąd wydaje orzeczenie.
Zwroty towarowe
W tej kwestii wpierw trzeba wyjaśnić, że obecnie nie obowiązują
przepisy nakazujące sprzedawcom przyjmowanie zwrotów nowo
zakupionych
i
nie
używanych
towarów.
Niemniej
część
przedsiębiorców kierując się wymogami konkurencji deklaruje,
że w określonym terminie i pod pewnymi warunkami będzie
przyjmowała zwroty towarowe lub dokonywała wymiany.
Zgodnie z ogólnymi przepisami w zakresie zobowiązań
wzajemnych, w przypadku takiego zwrotu strony umowy kupnasprzedaży powinny nawzajem zwrócić sobie wszystko co otrzymały
przy sprzedaży, między innymi paragon. Te same regulacje prawne
obowiązują w razie skutecznego odstąpienia przez konsumenta
od umowy kupna-sprzedaży.
Zbiory i ochrona paragonów
Mimo że niektórzy uśmiechają się na zachęty do zbierania
paragonów stwierdzając, że oni tego nie potrzebują, to jednak z różnych
względów lepiej jest gromadzić wszelkie dokumenty związane
ze sprzedażą towarów lub usług. Nigdy nie wiadomo, czy paragon
na zakupiony niedawno serek nie okaże się bardzo ważny,
np. w przypadku zatrucia, po którym trzeba było ponieść koszty
leczenia, a w ramach zwolnienia lekarskiego utraty wynagrodzenia
/zasiłek chorobowy jest niższy od wynagrodzenia/. Bez paragonu
dochodzenie w takiej sytuacji odszkodowania może okazać się
problematyczne.
Paragony z czasem blakną, aż w pewnym momencie mogą nie być
czytelne, a dochodzenie roszczeń reklamacyjnych pod znakiem
zapytania. Konsument w dobrze pojętym swoim interesie powinien je
odpowiednio zabezpieczyć . Można skserować paragon, zeskanować
go, zrobić zdjęcie i umieścić w pamięci komputera, na dysku
zewnętrznym, pendrive, poprosić o odpis.
Uprawnienia reklamacyjne konsumenta z tytułu niezgodności
towaru konsumpcyjnego trwają 2 lata od zakupu i wydania towaru,
zaś uprawnienia gwarancyjne mogą być jeszcze dłuższe /czas trwania
według treści karty gwarancyjnej/.
Różnice w cenach
Co może zrobić konsument, który po zapłacie w kasie
spostrzegł, że na paragonie za kupiony towar widnieje 112,00 zł,
zamiast 89,00 zł. 89,00 zł naklejono na towarze, lub jest wywieszone
na półce.
Odpowiedź: Pod względem prawnym obowiązuje cena, która
została podana na wywieszce /naklejce/. Konsument ma prawo
do żądania i otrzymania zwrotu różnicy w cenie. Obsługa sklepu
po zgłoszeniu jej o takich nieprawidłowościach powinna zmienić
oznaczenie cenowe lub dane cenowe w systemie kasowym.
Podobnie będzie w przypadku, gdy sklep nie wyrazi zgody
na sprzedaż pralki w cenie oznaczonej na wywieszce, domagając się
zapłaty wyższej ceny, którą „ma w kasie”. Wówczas konsument
posiada prawo domagania się zawarcia umowy kupna-sprzedaży tej
pralki w niższej cenie, tj. określonej na wywieszce, albowiem ofertę
sprzedaży została przyjęta przez kupującego i w ten sposób zawarto
umowę kupna-sprzedaży /umowa zobowiązująca, momentem jest
zawarcia jest chwila zaakceptowania oferty przez kupującego/.
Niezależnie od tego w sklepach z czytnikami konsument może
sprawdzić cenę towaru, zanim wrzuci go do koszyka, do wózka.
Bliższe informacje o kompetencjach i procedurach działania Inspekcji
Handlowej można znaleźć na naszej stronie internetowej
www.poznan,wiih.gov.pl
Janusz Świerczyński
Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Al. Marcinkowskiego 3
60-967 Poznań
mediator, poradnictwo prawne
nr tel. 61 8507343
Download