Czy konsument ma obowiązek przedstawienia dowodów zakupu

advertisement
Czy konsument ma obowiązek przedstawienia dowodów zakupu
towaru podczas składania reklamacji u sprzedającego?
Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm. )
wskazują w treści art. 2 ust. 2 na obowiązek pisemnego potwierdzenia przez sprzedającego
wszystkich istotnych postanowień zawartej umowy sprzedaży z udziałem konsumentów w
przypadku sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę
oraz sprzedaży za cenę powyżej 2.000 zł. Ustawodawca nie nakłada co prawda na
kupującego obowiązku przechowywania otrzymanego w tym zakresie dokumentu , jednakże
sprzedający z mocy innych przepisów jest zobowiązany do przechowywania kopii
wystawionych faktur, co umożliwia skonfrontowanie ewentualnych
twierdzeń
konsumentów związanych, z roszczeniami reklamacyjnymi skierowanymi wobec określonego
sprzedawcy.
Dokonując zakupu stosownie do przepisu art. 2 ust. 3 cyt. ustawy na żądanie
kupującego sprzedawca wydaje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy zawierające
oznaczenie sprzedawcy z jego adresem , datę sprzedaży, określenie towaru konsumpcyjnego
oraz jego ilość i cenę.
Sięgając do przepisów Kodeksu cywilnego, art. 6 k.c. wymaga w przypadku
zaistniałego sporu udokumentowania dowodowego wskazanych faktów , a zatem nakłada
obowiązek udowodnienia danych twierdzeń na tę stronę, która pragnie z określonych
faktów wywodzić skutki prawne. W przypadku zaistniałego sporu po między konsumentem a
sprzedawcą co do np. faktu miejsca i czasu zakupu danego towaru, w przypadku
kwestionowania twierdzeń konsumenta przez sprzedawcę towaru, na konsumencie
spoczywa obowiązek dowodowego udokumentowania swoich twierdzeń np. poprzez
przedstawienie paragonu lub innego dowodu odbioru towaru.
Konsument stosownie do treści przepisu art. 8 ust. 1 ww. ustawy w przypadku gdy
towar jest niezgodny z umową, może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową
przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy. Brak dowodu zakupu nie stanowi tu
przeszkody w przypadku uznania przez sprzedającego twierdzenia konsumenta odnośnie
miejsca oraz terminu zakupu towaru, jako faktów sobie znanych i zrealizowanie reklamacji
poprzez wymianę towaru lub jego nieodpłatną naprawę (jeśli jest to możliwe do
zrealizowania).
W myśl przepisu art. 8 ust. 4 ww. ustawy jedynie w przypadku niemożliwości
zadośćuczynienia takim żądaniom konsumenta przez sprzedającego, lub narażanie
konsumenta na znaczną niedogodność podczas realizowania reklamacji , konsument ma
prawo domagać się stosownego obniżenia ceny, albo w pewnych okolicznościach odstąpić
od umowy (np. wobec występowania istotnej niezgodności towaru z umową).
Zatem w przypadku uznania reklamacji przez sprzedającego i wobec uwiarygodnienia
okoliczności zakupu towaru przez konsumenta , stosując podczas rozpatrywania reklamacji
przepisy ww. ustawy , brak np. paragonu nie ma bezpośredniego wpływu na usunięcie
przez sprzedającego istniejącej niezgodność towaru z umową.
W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, w świetle ogólnych
przepisów o zobowiązaniach umownych a w szczególności uwarunkowań wynikających z
treści art. 395 par. 2 k.c. umowa uważana jest za niezawartą , a to co strony już świadczyły
ulega zwrotowi. Konsument w myśl przepisu art. 8 ust. 4 może odstąpić od umowy w
przypadku jeśli sprzedawca nie zdoła w odpowiednim czasie usunąć niezgodności (np.
poprzez naprawę lub wymianę) , narażając przez to konsumenta na znaczną niedogodność.
Z powyższych powodów konsument ma ponadto prawo domagać się stosownego
obniżenie ceny towaru, co wiąże się z koniecznością ustalenia pierwotnej ceny sprzedaży
towaru według dowodu zakupu w celu dokonania obniżenia wartości sprzedanego towaru.
Tekst opracował
Wojciech Rust
Wydział Prawno - Organizacyjny
Download