Jak uniknąć drogi przez mękę? - Europejskie Centrum Konsumenckie

advertisement
Informacja prasowa
Warszawa, 13.07.2017 r.
Jak uniknąć drogi przez mękę?
Rezerwacja auta przez internet może być łatwa i niedroga. Konsumenci jednak
często są zmuszani do uiszczania dodatkowych opłat, podczas odbioru
samochodu z wypożyczalni lub dokonując jego zwrotu. Europejskie Centrum
Konsumenckie zwraca uwagę na sztuczki samochodowych naciągaczy.
W 2015 roku Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce otrzymało 109 skarg,
w roku 2016 było ich o 10% więcej. W bieżącym roku na wypożyczalnie aut do ECK
skarżyło się 73 konsumentów, a wakacyjny sezon nie znajduje się jeszcze na półmetku.
Konsumenci z Polski głównie napotykają na problemy firmami zarejestrowanymi
na terenie Hiszpanii, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii.
Aż 90% skarg kierowanych do ECK Polska dotyczą dodatkowych opłat, które nie były
wskazane podczas rezerwacji samochodu w internecie. Opłaty obejmują przede wszystkim
zakup dodatkowego ubezpieczenia, a także rzekome lub zawyżone koszty naprawy auta.
1. Przede wszystkim umowa…
W umowie powinny być zawarte wszystkie warunki najmu, a także zasady tankowania,
parkowania (o ile firma wymaga pozostawienia auta wyłącznie na parkingach strzeżonych),
możliwości podróżowania ze zwierzętami, palenia w samochodzie i inne. Jeżeli przy odbiorze
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 22 5560118
fax: 22 5560359
[email protected]
www.konsument.gov.pl
samochodu będą dokonywane nowe ustalenia warto dopisać je do umowy. Ponadto w
umowie należy zapisać podział płatności np. zapłatę zaliczki i zasady jej ewentualnego zwrotu,
a także unikać podpisywania dokumentów in blanco.
Uwaga: Przy rezerwacji samochodu przez internet umowa zostaje zawarta w momencie
uzupełnienia formularza wynajmu i przesłania go wypożyczalni.
2. Dokumentuj
Jednym z najczęstszych problemów, na jakie skarżą się konsumenci są niesłusznie naliczone
koszty naprawy bądź ich zawyżanie. Przykładowo, konsumenci wracają z wakacji i okazuje
się, że z ich karty kredytowej została pobrana kwota wysokości 3000 euro za naprawę
uszkodzonego lusterka. Dochodzi również do sytuacji, w której konsument zostaje
obciążony kosztami rysy na samochodzie, która istniała w dniu odbioru auta. Aby uniknąć
tego typu sytuacji warto zrobić zdjęcie samochodu przed odebraniem i po jego zwrocie,
ponadto wszystkie uszkodzenia należy dopisać do umowy z dodatkowym podpisem obu
stron. Ewentualne szkody, do których doszło w trakcie trwania umowy, należy zgłosić
wynajmującemu, ECK zaleca jednak zasięgnąć opinii, bądź dokonać naprawy (po uzyskaniu
zgody firmy) w niezależnym serwisie. Niektóre wypożyczalnie pobierają od konsumentów
dodatkowe opłaty za przekroczenie określonej liczby kilometrów, dlatego też warto zrobić
zdjęcie licznika, a dane dopisać do umowy, prosząc o podpis osoby odbierającej auto.
3. Nie wierz na słowo
Podpisując protokół zdawczo-odbiorczy należy zachować kopię dla siebie. Często dochodzi
do sytuacji, w której konsument otrzymuje protokół w języku, którego nie rozumie. W tej
sytuacji warto do protokołu dołączyć oświadczenie (np. w języku angielskim), które zostanie
podpisanie przez obie strony z informacją, że wypożyczalnia przy odbiorze nie stwierdziła
żadnych wad oraz w jakim terminie nastąpi zwrot kaucji (przedsiębiorca nie musi się jednak
wyrazić na nie zgody).
4. Nie chcesz, nie ubezpieczaj
Przy odbiorze samochodu często okazuje się, że wypożyczalnia wymaga uiszczenia
„obowiązkowej” płatności za ubezpieczenie. Jest to jeden z najczęstszych problemów
zgłaszanych do ECK Polska. Warto tutaj podkreślić, że ubezpieczenie jest dobrowolne, firma
nie powinna nas zmuszać do zakupu opcji dodatkowych.
5. Rezygnacja
Warunki rezygnacji powinny być zawarte w umowie. Część firm nie nakłada na
konsumentów z tego tytułu kary. Przy rezerwacji samochodu przez internet nie obowiązuje
prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 22 5560118
fax: 22 5560359
[email protected]
www.konsument.gov.pl
Współpraca Komisji Europejskiej z wypożyczalniami
Ze względu na liczne skargi, które trafiały do sieci ECC-Net, w 2014 r. Komisja Europejska
nawiązała dialog z pięcioma dużymi firmami zajmującymi się wypożyczaniem samochodów. W
efekcie negocjacji firmy: Avis, Enterprise, Europcar, Hertz i Sixt w 2017 r. dostosowały swoje
warunki wynajmu do przepisów konsumenckich w szczególności dotyczących obowiązków
informacyjnych. Komisja Europejska będzie nadal monitorować praktyki kolejnych firm
wynajmujących samochody.
Nie ma bezkarnych
Włoski urząd antymonopolowy (AGCM) ukarał wypożyczalnię „Goldcar” za agresywne
reklamy dotyczące zakupu usług dodatkowych. AGCM oświadczył: „Goldcar nie informuje
konsumentów w sposób jasny i wystarczający o cenach dodatkowych ubezpieczeń.” AGCM
nie zaakceptowała również warunków firmy dotyczących tankowania paliwa. Łącznie na
włoski i hiszpański oddział „Goldcar” nałożono grzywnę w wysokości dwóch milionów euro.
Gdzie szukać pomocy?
W przypadku problemów z wypożyczalnią samochodów zarejestrowaną na terenie innego
kraju UE, bezpłatnych porad i pomocy udzieli Europejskie Centrum Konsumenckie.
Pozasądowe rozwiązywanie sporów
Jeżeli umowa została zawarta w Internecie pomocna może się okazać platforma
internetowego rozwiązywania sporów (ODR) – w tym przypadku wymagana jest rejestracja
w systemie ECAS.
Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ang. ECCNet), służących pomocą konsumentom w całej UE. Europejskie centra konsumenckie bezpłatnie informują
konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej oraz pomagają w polubownym rozwiązywaniu sporów
ponadgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii. Konsumenci mogą
zgłaszać do ECK swoje skargi na nieuczciwe praktyki zagranicznych biur podróży, linii lotniczych, sklepów
internetowych czy komisów samochodowych za pomocą formularza skargi dostępnego na stronie internetowej
www.konsument.gov.pl, drogą telefoniczną (22 55 60 118), e-mailem ([email protected]sument.gov.pl) lub osobiście
odwiedzając siedzibę centrum w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1.
Dodatkowe informacje:
Katarzyna Słupek
Specjalista ds. komunikacji
Europejskie Centrum Konsumenckie
Tel.: 22 55 60 248
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 22 5560118
fax: 22 5560359
[email protected]
www.konsument.gov.pl
E-mail: [email protected]
@ECCPoland
Aplikacja ECC-Net Travel
Newsletter
Niniejsza informacja prasowa jest częścią działania 670714 — ECC-Net PL FPA, które otrzymało
dofinansowanie w ramach dotacji na działania Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) z
Programu Ochrony Konsumentów w Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Treść informacji prasowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden
sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia,
Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie
przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel.: 22 5560118
fax: 22 5560359
[email protected]
www.konsument.gov.pl
Download