Pytania do obrony

advertisement
EDYCJA 2011
ZESTAW PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY
WYDZIAŁ STUDIÓW SPOŁECZNYCH W GLIWICACH
KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
1. Scharakteryzuj system prawnej ochrony pracy.
2. Omów obowiązki pracodawcy w zakresie BHP.
3. Omów podstawowe obowiązki służby BHP.
4. Omów podstawowe uprawnienia służby BHP.
5. Omów obowiązki pracownika w zakresie BHP.
6. Rola medycyny pracy w profilaktyce zdrowotnej pracowników.
7. Specyfika zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
8. Wymagania BHP dotyczące budynków i pomieszczeń pracy.
9. Omów działania służb związane z ewakuacją ludzi i mienia z
obiektów zagrożonych pożarem.
10. Omów funkcjonowanie zasad BHP w wybranym zakładzie pracy.
11. Zdefiniować pojęcia zagrożenia i narażenia w środowisku pracy.
12. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe w środowisku
pracy.
13. Stres w warunkach pracy.
14. Zdefiniuj pojęcia ryzyka zawodowego i oceny ryzyka
zawodowego.
15. Omów przykładowe metody oceny ryzyka zawodowego.
16. Omów przykładowe metody oceny obciążenia statycznego.
17. Zdefiniuj pojęcia ergonomii i zdrowia.
18. Specyfika zatrudniania młodocianych.
19. Zadania edukacji ekologicznej.
20. Główne zagrożenia bezpieczeństwa ekologicznego.
Download