Zestawy zadań egzaminacyjnych z podstaw przedsiębiorczości klas

advertisement
Zagadnienia egzaminacyjne z podstaw przedsiębiorczości dla klasy I LOD
Rok szkolny 2014/2015, semestr I
1. Wymień i omów kilka cech osoby przedsiębiorczej.
2. Co to jest komunikowanie się?
3. Co to jest komunikacja werbalna?
4. Co to jest komunikacja niewerbalna? Podaj przykłady.
5. Wymień i omów bariery skutecznego komunikowania się.
6. Co to jest podaż, jej determinanty.
7. Co to jest podaż na rynku pracy . Prawo podaży
8. Co to jest popyt? Wymień jego determinanty.
9. Co to jest popyt? Omów prawo popytu.
10. Wyjaśnij pojęcia :dobra substytucyjne, dobra komplementarne, dobra konkurencyjne.
11. Wyjaśnij działanie paradoksu Veblena.
12. Wyjaśnij działanie paradoksu Giffena.
13. Wyjaśnij działanie efektu owczego pędu.
14. Wyjaśnij pojęcia : równowaga rynkowa, nadwyżka podaży, nadwyżka popytu.
15. Omów współczesny system bankowy w Polsce.
16. Wymień podmioty gospodarki i wyjaśnij wzajemne powiązania między nimi.
17. Wymień rodzaje rynków ze względu na różne kryteria.
18. Co to jest barter?
19. Omów historię i rodzaje pieniądza.
20. Omów funkcje pieniądza.
21. Podaj i omów cechy pieniądza.
22. Omów elementy budżetu domowego.
23. Omów różnice między pożyczką a kredytem.
24. Wymień rodzaje kredytów i omów dwa przykłady.
Download