Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

advertisement
Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia II stopnia
Pytania z przedmiotów kierunkowych
1. Proces projektowo – konstrukcyjny i jego struktura. Zasady konstruowania maszyn i urządzeń.
2. Połączenia rozłączne i nierozłączne. Definicja i przykłady.
3. Łożyskowanie, zadania i rodzaje łożysk, przykłady zastosowania.
4. Proces produkcyjny i proces technologiczny oraz ich struktura. Dokumentacja konstrukcyjna a dokumentacja
technologiczna.
5. Przedstaw wybraną technologię maszynową bezubytkową: odlewanie, obróbka plastyczna na zimno i gorąco,
spawanie, zgrzewanie.
6. Przedstaw wybraną technologię maszynową ubytkową: toczenie, wiercenie, struganie, frezowanie, szlifowanie itp.
7. Omów fazy procesu technologicznego wybranego zespołu (elementu) maszynowego: koło zębate, wałek maszynowy,
koło pasowe, itp.
8. Wymień nazwy znanych systemów komputerowego wspomagania procesów projektowania i procesów
produkcyjnych. Jeden z nich krótko scharakteryzuj.
9. Wymień grupy problemów projektowych, których rozwiązanie jest wspomagane przy pomocy komputerów.
10. Jakie korzyści daje stosowanie komputerowego wspomagania projektowania?
11. Prognoza, scenariusz prognozy, symulacja - wyjaśnij pojęcia, zakres stosowania.
12. Etapy badania statystycznego - programowanie, obserwacja statystyczna, prezentacja wyników, analiza
statystyczna.
13. Tendencje rozwojowe w przedsiębiorstwie, trend, wahania sezonowe, korelacja, energochłonność, dynamika.
14. Istota i znaczenie systemu wspomagania decyzji w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.
15. Pojęcie, struktura i rodzaje wiedzy w organizacji.
16. Problemy rozwoju wiedzy i zarządzania wiedzą w organizacji.
17. Wymień cechy i funkcjonalności systemów CAM
18. Omów zasady sterowania obrabiarkami NC/CNC
19. Scharakteryzuj rolę i zastosowania postprocesorów w narzędziach CAM
20. Istota i struktura systemów produkcyjnych.
21. Rodzaje procesów wytwarzania i zasady ich organizacji.
22. Przestrzeń pracy, jej elementy oraz zasady kształtowania.
23. Istota zarządzania strategicznego oraz przesłanki jego stosowania w przedsiębiorstwie.
24. Istota i klasyfikacja ogólnych strategii działania przedsiębiorstwa.
25. Metody analizy i oceny sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa.
26. Metody implementowane w komputerowych systemach zarządzania projektami.
27. Rodzaje i główne funkcje systemów klasy CRM.
28. Ewolucja zintegrowanych systemów zarządzania i podstawowe klasyfikacje tych systemów.
Pytania z przedmiotów dla specjalności Technologie Informatyczne w inżynierii Produkcji
1. Scharakteryzuj pojęcia modelowania, symulacji i optymalizacji procesów produkcyjnych.
2. Do jakich celów używa się komputerowego modelowania i symulacji systemów produkcyjnych.
3. Wyjaśnij pojęcia MRP I, MRP II i ERP.
4. Wyjaśnij pojęcie "zintegrowany system do zarządzania". Podaj przykłady.
5. Co oznaczają pojęcia: CAD, CAM, CAQ, CAPP, CIM.
6. Opisz podstawowe metody tworzenia harmonogramu projektu
7. Podaj czym jest ryzyko w projekcie oraz jak jest opisywane.
8. Opisz metody szacowania czasu trwania i kosztów realizacji projektu
9. Opisz metodę budowy zespołu projektowego oraz scharakteryzuj podstawowe typy.
10. Zadanie programowania liniowego. Formułowanie zadania i metody rozwiązania.
11. Programowanie nieliniowe. Opisz metodę Lagrange'a
12. Omów algorytm złotego podziału
Pytania z przedmiotów dla specjalności Bezpieczeństwo
1. Jakie szkodliwe czynniki biologiczne mogą występować w środowisku pracy?
2. Wymień główne zagrożenia zawodowe pracowników czynnikami biologicznymi.
3. Które grupy pracownicze są szczególnie narażone na działanie czynników biologicznych?
4. Zagrożenia cywilizacyjne bezpieczeństwa i ich rodzaje
5. Fazy zarządzania kryzysowego – ogólna charakterystyka
6 .Europejskie systemy bezpieczeństwa i ich charakterystyka
7. Cele i zadania krajowego systemu ratownictwa
8. Typowe zagrożenia podczas pracy przy maszynach
9. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa co do maszyn nowych i używanych
10. Wymienić główne elementy projektu systemu bezpieczeństwa
11.Wymienić rodzaje zagrożeń fizycznych w środowisku pracy.
12.Podział czynników chemicznych będących źródłem zagrożeń w środowisku
pracy.
Pytania z przedmiotów dla specjalności Energetyka Źródeł Odnawialnych
1. Rodzaje źródeł nieodnawialnych - charakterystyka, możliwości i kierunki gospodarczego wykorzystania.
2. Elektrownie i elektrociepłownie konwencjonalne -zasada pracy, kogeneracja, trójgeneracja.
3. Elektrownie jądrowe - rodzaje, zasada pracy, perspektywy rozwoju w Polsce i Unii Europejskiej
4. Przedstaw wybrane przemiany i obiegi termodynamiczne. Sprawność obiegu Carnota i jej znaczenie dla maszyn
cieplnych.
5. Przemiany energii chemicznej i/lub biochemicznej w energię cieplną. Proces spalania i jego rezultaty
6. Ogniwa paliwowe- zasada działania, podstawowe zależności oraz ich możliwości.
7. Energia słoneczna jako źródło energii odnawialnej.
8. Energetyczne wykorzystanie biomasy jako źródła energii odnawialnej.
9. Potencjał i rozwój energetyki wiatrowej w Polsce.
10. Energetyka wodna – stan obecny i perspektywy rozwoju.
11. Wieloźródłowe ( hybrydowe) układy napędowe maszyn lub/i pojazdów: struktura, zasada działania i podstawowa
charakterystyka.
12. Wskaźniki efektywności działania maszyny, pojazdu, urządzenia: energetyczne, ekologiczne i wydajnościowe.
Download