Polityka Społeczna. Zagadnienia

advertisement
Zagadnienia egzaminacyjne
z „POLITYKI SPOŁECZNEJ” rok akademicki 2011/2012
1. Pojęcie polityki społecznej (jako nauki i jako działalności praktycznej).
2. Cele polityki społecznej.
3. Definicje polityki społecznej.
4. Polityka społeczna wobec głównych problemów społecznych.
5. Geneza polityki społecznej.
6. Zadania i nurty polityki społecznej.
7. Podmioty polityki społecznej - globalne, europejskie, państwowe i ich charakterystyka.
8. Aktualne wyzwania i ryzyka społeczne w Polsce.
9. Polityka społeczna a doktryny polityczne: liberalizm, społeczna nauka Kościoła katolickiego,
socjalizm, konserwatyzm.
10. Modele polityki społecznej.
11. Poziom życia i jego mierniki.
12. Samorząd terytorialny jako lokalny podmiot polityki społecznej.
13. Zadania państwa i władz lokalnych w przeciwdziałaniu problemom społecznym.
14. Istota rodziny (pojęcie rodziny, typy rodzin, funkcje rodzin, rodzaje przemian rodziny).
15. Pojęcie, rodzaje, podmioty i cele polityki rodzinnej.
16. Instrumenty polityki rodzinnej stosowane w Polsce.
17. Pojęcie, instrumenty i cele polityki ludnościowej.
18. Aktualne problemy demograficzne.
19. Istota i konsekwencje problemu starzenia się ludności.
20. Istota i znaczenie polityki wobec osób niepełnosprawnych.
21. Problemy polityki edukacyjnej.
22. Pojęcie i zadania polityki ochrony zdrowia.
23. Pojęcie, modele i elementy zabezpieczenia społecznego.
24. Istota i klasyfikacje potrzeb na gruncie polityki społecznej.
25. Wzrost gospodarczy a rozwój społeczny.
26. Poziom życia, a jakość życia.
27. Metody mierzenia poziomu życia.
28. Istota ubóstwa, skala i jego rodzaje.
29. Pomoc społeczna – istota, cele i instrumenty.
30. Migracje - skala zjawiska, przyczyny i konsekwencje procesów migracyjnych.
Przykładowe pytania:
1. Wymień metody realizacji celów polityki społecznej
2. Scharakteryzuj współczesne problemy demograficzne
3. Przedstaw społeczne problemy rodziny
4. Przedstaw istotę pracy i jej rolę w życiu społecznym
5. Scharakteryzuj formy i rodzaje zatrudnienia
6. Wskaż zależność między bezrobociem a bezpieczeństwem społecznym
7. Przedstaw problem ubóstwa jako kwestię społeczną
8. Przedstaw istotę zabezpieczenia na starość, na wypadek choroby i inwalidztwa
9. Wymień i omów zadania państwa i władz lokalnych w przeciwdziałaniu bezrobociu.
10. Podaj, jaki model PS obecnie jest odpowiedni dla Polski.
11. Wymień podmioty za pomocą, których PS realizuje główne cele.
12. Konstrukcje wskaźnika HDI
13. Określ politykę społeczną wg. wybranego autora (K. Secomski, J. Danecki, J. Auleytner).
14. Na czym polegają aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu
15. Na czym polega polska polityka społeczna wobec procesów migracyjnych?
16. Wymień i opisz poziomy polityki społecznej.
17. Opisz i scharakteryzuj style polityki społecznej (rygorystyczny, opiekuńczy, bodźcowy )
18. Wymień podstawowe procesy demograficzne.
19. Wymień wyzwania związane z procesem starzenia się społeczeństwa.
20. Wymień i krótko opisz uwarunkowania i skutki zmian w procesach formowania rodziny.
21. Mierzenie ubóstwa w skali międzynarodowej (wskaźnik HPI).
Download