WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA

advertisement
PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI
KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING
SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ewolucja funkcji personalnej.
Geneza, pojęcie i cele zarządzania zasobami ludzkimi.
Architektura systemu kadrowego organizacji, elementy i narzędzia.
Modele polityki personalnej: model sita, model kapitału ludzkiego.
Usytuowanie pionu – komórki ZZL w strukturze organizacyjnej firmy, możliwe warianty i ich ocena.
Uwarunkowania centralizacji / decentralizacji ZZL.
Strategia kadrowa a strategia ogólna firmy – rodzaje zależności. Kreatorzy strategii kadrowej
organizacji.
8. Pojęcie kultury organizacyjnej. Kulturowe uwarunkowania ZZL.
9. Istota analizy pracy i opisów stanowisk organizacyjnych. Ich zastosowanie w ZZL.
10. Planowanie zasobów ludzkich w firmie – istota i metody.
11. Nadmiar lub niedobór pracowników w organizacji – metody przeciwdziałania.
12. Rodzaje, źródła i narzędzia rekrutacji pracowników. Ich zalety i wady. Alternatywy rekrutacji.
13. Metody i procedura selekcji kandydatów do pracy. Rola Assessment Center (oceny zintegrowanej) w
procesie doboru i rozwoju pracowników.
14. Kierowanie procesem adaptacji nowych pracowników, istota mentoringu.
15. Wymień i scharakteryzuj podstawowe elementy systemu społecznego organizacji.
16. Przedstaw główne teorie motywowania (treści procesu i wzmocnienia) i ich autorów.
17. Stule kierowania – uwarunkowania wyboru. Teoria X i Y Mc Gregora. Siatka kierownicza R. Blake’a
i J. Mouton.
18. Instrumenty pobudzania motywacji.
19. Ocenianie pracowników – formy, funkcje, cele, kryteria. Metody i techniki oceniania pracowników.
20. Konflikty w organizacji: źródła powstawania i metody reagowania w sytuacjach konfliktowych.
21. Wymień i scharakteryzuj typy ról kierowniczych wg koncepcji Mintzberga; odnieś je do
współczesności.
22. Wymień walory i mankamenty grupowego podejmowania decyzji, wskaż warunki sprzyjające ich
trafności.
23. Scharakteryzuj model procesu zmiany Kurta Lewina i wskaż źródła oporu wobec zmian
organizacyjnych.
24. Istota i metody wartościowania pracy. Ich zalety i wady.
25. Funkcje wynagrodzeń w organizacji i ich wzajemne relacje.
26. Zasady i cechy nowoczesnych systemów wynagrodzeń. Wynagrodzenia kafeteryjne i pakietowe.
27. Czynniki wyznaczające wysokość i strukturę wynagrodzeń pracowników w organizacji.
28. Formy wynagrodzeń pracowników.
29. Kierowanie rozwojem zawodowym pracowników, planowanie karier zawodowych; istota coachingu.
30. Jak należy przeprowadzać analizę potrzeb szkoleniowych oraz ocenę efektywności przedsięwzięć
szkoleniowych (model Kirckpatrika)?
31. Scharakteryzuj pojęcie i funkcjonowanie „organizacji uczącej się”.
Download