klient – podmiot działania marketingowego

advertisement
KLIENT – PODMIOT DZIAŁANIA MARKETINGOWEGO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
Zdefiniuj i wyjaśnij termin „Wartość Produktu”
Czym charakteryzuje się stan zadowolenia nabywcy?
Wymień i opisz metody badania zadowolenia klienta.
Scharakteryzuj działania pierwotne składające się na łańcuch
wartości.
Opisz działania wspierające wchodzące w skład łańcucha wartości.
Wyjaśnij na przykładznie na czym polega koszt utraty klienta w
przypadku nie dojścia do transakcji.
Wymień etapy procesu podejmowania decyzji o zakupie.
Kiedy dochodzi do uświadomienia potrzeby?
Wymień i opisz źródła rozpoznania sposobów zaspokojenia potrzeby.
W oparciu o jakie składniki dokonywany jest wybór produktu przez
konsumenta?
Wymień grupy kryteriów na jakich opiera się decyzję o zakupie.
Opisz proces oceny alternatyw wyboru i jego podstawowe etapy.
Scharakteryzuj ogólny model zachowania nabywcy.
Wymień bodźcie mające wpływ na nabywcę (marketingowe).
Opisz cechy charakteryzujące nabywcę.
Scharakteryzuj grupę klientów przynoszących zysk.
Jakimi sposobami firmy podtrzymują kontakt z klientem?
Wymień metody budowania lojalności klienta.
Wyjaśnij rolę działu marketingu we wdrażaniu w przedsiębiorstwie
systemu totalnej jakości.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE – PLANOWANIE MARKETINGOWE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE – ZARZĄDZANIE PRODUKTEM
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
Co to jest produkt?
Przedstaw warstwy produktu.
Na czym polega segmentacja rynku?
Wymień cechy segmentu rynku.
Zdefiniuj kwalifikowany rynek dostępny. Podaj przykład.
Opisz rynek docelowy. Podaj przykład.
Co to jest rynek spenetrowany?
Przedstaw procedurę identyfikacji głównych segmentów rynku.
Na czym polega wybór segmentów rynku?
Według jakich kryteriów dokonuje się segmentacji rynku konsumenta?
Jakie kryteria przyjmuje się w segmentacji rynku przedsiębiorstw?
Na czym polega różnicowanie oferty?
Przedstaw strategię efektywnego różnicowania.
Opisz strukturę macierzy BCG biorąc pod uwagę możliwość uzyskania
na rynku przewagi konkurencyjnej.
Jakie główne grupy zmiennych bierze się pod uwagę przy
różnicowaniu oferty?
Jakie czynniki bierze się pod uwagę przy różnicowaniu produktu?
Co jest przedmiotem różnicowania usług?
Czym wyraża się róznicowanie ze względu na personel?
W czym przejawia się różnicowanie ze względu na image?
Przedstaw kryteria sytuowania produktu na rynku.
Wymień i opisz strategię pozycjonowania.
Na czym polega zarządzanie produktem w trakcie cyklu życia?
Przedstaw strategie marketingowe w fazie wprowadzania produktu.
Scharakteryzuj strategię ekspansji w fazie wprowadzania produktu na
nowe rynki. Wymień strategie marketingowe w fazie wzrostu.
Scharakteryzuj rynek w fazie dojrzałości.
Jakie strategiwe marketingowe podejmują firmy na rynku dojrzałym?
Przedstaw działania firmy w okresie spadku sprzedaży.
Jakie fazy występują w okresie ewolucji rynku?
Przedstaw sposoby zwiększania długości linii produktów.
Wymień i scharakteryzuj strategie modernizacji linii.
Podaj cele strategii cenowej.
Wymień i opisz podstawowe strategie cenowe.
Scharakteryzuj podstawowe działania marketingowe realizowane w
ramach polityki cenowej.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
Zdefiniuj produkt.
Wymień formy produktów.
Opisz warstwy produktu i ich wzajemne związki.
Scharakteryzuj poziomy składające się na hierarchię produktu.
Przedstaw ogólną klasyfikację produkótw.
Co to są dobra nietrwałe i na jakich zasadach odbywa się ich
dystrybucja i konsumpcja?
Jakie dobra uznajemy za trwałe?
Czym charakteryzują się usługi?
Wymień rodzaje dóbr konsumpcyjnych.
Podaj klasyfikację dóbr przemysłowych.
Scharakteryzuj asortyment produktów.
Przedstaw funkcje produktów.
Jakimi cechami powinien charakteryzować się współczesny produkt?
Jakie funkcje powinno spełniać opakowanie?
Wyjaśnij istotę marki i znaku handlowego.
Opisz etapy klasycznego cyklu życia produktu.
Przedstaw rodzaje działań marketingowych w poszczególnych
etapach cyklu życia produktu.
Scharakteryzuj sposoby regulowania cyklu życia produktu.
Opisz metody przygotowania, wprowadzenia i utrzymania produktu na
rynku.
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE – ZARZĄDZANIE DYSTRYBUCJĄ
1)
Wyjaśnij istotę dystrybucji.
Wyjaśnij istotę procesu planowania.
Czego dotyczy obszar planu?
Co obejmuje zakres planu?
Na czym polega podział planów według horyzontu?
Przedstaw etapy cyklu planowania.
Czym charakteryzuje się planowanie strategiczne?
Co jest przedmiotem planów operacyjnych w firmie (instytucji)?
Czego dotyczą plany taktyczne organizacji?
Opisz przedmiot planu marketingowego.
Wymień i scharakteryzuj etapy budowy planu marketingowego.
Opisz konstrukcję planu marketingowego.
Przedstaw zasadnicze elementy całościowego planu marketingowego.
Podaj najistotniejsze elementy struktury planu marketingowego dla
wprowadzenia na rynek nowego produktu.
DYSTRYBUCJA PRODUKTU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Istota dystrybucji.
Co składa się na kanał marketingowy?
Sposoby kształtowania kanałów dystrybucji.
Rodzaje dystrybucji produktów.
Od czego zależy intensywność dystrybucji?
Rodzaje dystrybucji produktów.
CENA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
PRODUKT JAKO ELEMENT MARKETINGU
Przedstaw strukturę kanału marketingowego.
Scharakteryzuj kanał zintegrowany poziomo.
Opisz kanał zintegrowany pionowo.
Wymień sposoby kształtowania kanałów dystrybucji.
Wyjaśnij od czego zależy intensywność dystrybucji.
Omów zasady doboru uczestników kanału marketingowego.
Z jakimi rodzajami konfliktów można się spotkać w kanałach
dystrybucji?
Jakie działania sprzyjają rozwiązywaniu konfliktów w kanałach
dystrybucji?
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
Wyjaśnij istotę ceny jako narzędzia marketingu.
Jaką rolę spełnia cena w realizacji celów rynkowych przedsiębiorstwa?
Opisz proces ustalania ceny.
Wymień rodzaje strategii cenowych.
Scharakteryzuj cele strategii cenowych.
Wymień rodzaje popytu.
Jekie czynniki wpływają na wrażliwość cenową nabywców?
Wymień rodzaje kosztów.
Wyjaśnij istotę zmian kosztów zmiennych.
Opisz przebieg kosztów całkowitych przeciętnych w funkcji wielkości
produkcji.
Wymień sposoby szacowania kosztów.
Jak przebiega zmiana kosztów przy różnych wielkościach produkcji w
krótkim i długim okresie?
Na czym polega symulowanie kosztów?
Wyjaśnij istotę wyznaczania kosztu docelowego.
W jakim celu prowdzi się i na czym polega analiza kosztów, cen i ofert
konkurencji?
Jakie działania podejmuje się po dokonaniu analizy kosztów i oferty
konkurentów?
Wymień techniki kształtowania cen produktu.
Na czym polega tworzenie ceny uwzględniającej założoną rentowność
produkcji?
Wyjaśnij prces ustalania ceny według wartości oczekiwanej przez
klienta.
Na czym polega psychologiczny aspekt ustalenia ceny poniżej
wartości oczekiwanej przez nabywcę?
Podaj przykład ustalenia ceny metodą naśladownictwa.
Jak przebiega ustalanie ceny towaru (usługi) zgoszonego do
przetargu?
Jakie czynniki mają wpływ na proces ustalania ostatecznej ceny
wyrobu?
Jakie cele przyświęcają zmianom cen?
Wymień zasady wykorzystania ceny przy wprowadzaniu produktu na
rynek.
Wymień i opisz strategię kształtowania cen.
Wyjasnij istotę i kryteria różnicowania cen.
Na czym polega różnicowanie geograficzne w kształtowaniu cen?
Scharakteryzuj rodzaje rabatów.
Wymień rodzaje i zastosowanie cen promocyjnych.
W czym wyraża się dyskryminacja cenowa?
Wyjaśnij przyczyny podnoszenia cen.
Wymień metody podnoszenia cen.
Jakich sposobów oszczędnościowych można użyć przy utrzymaniu
kosztów produkcji na niezmienionym poziomie, jeżli nie można
podnieść ceny produktu?
Jakich reakcji klientów należy się spodziewać w przypadku
podwyższenia (obniżenia) ceny?
Opisz możliwe reakcje konkurentów na zmianę cen.
Jakie działania należy podjąć w odpowiedzi na strategie cenowe
konkurencji?
Download