Materiał na egzamin poprawkowy – klasa II 1. Podaj, kim byli

advertisement
Materiał na egzamin poprawkowy – klasa II
1. Podaj, kim byli: Krzysztof Kolumb, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael Santi, Mikołaj
Kopernik, Jan Kalwin, Henryk VIII, Jan Gutenberg, Vasco da Gama, Ferdynand Magellan,
Marcin Luter, Zygmunt II August, Henryk Walezy, Stefan Batory, Bona Sforza, Mikołaj Rej, Jan
Kochanowski, Zygmunt I Stary, Oliver Cromwell, Ludwik XIV, Gustaw Adolf
2. Wyjaśnij pojęcia: busola, karawela, konkwistador, towary kolonialne, dualizm gospodarczy,
odrodzenie (renesans), humanizm, jezuici, człowiek renesansu, mecenat, reformacja, luteranie,
protestanci ,hugenoci, kalwinizm, anglikanizm, arianie, sobór trydencki, inkwizycja, tolerancja
religijna, kontrreformacja, hołd pruski, wolna elekcja, sejm elekcyjny, konfederacja, artykuły
henrykowskie, przywilej, sejm walny, konstytucja nihil novi, pospolite ruszenie, magnat, demokracja
szlachecka, izba poselska, folwark, izba senatorska, unia lubelska, unia realna, „spichlerz Europy”,
pańszczyzna, konfederacja warszawska, barok, monarchia parlamentarna , lord protektor, „złoty
wiek kultury polskiej”, absolutyzm,
3. Daty: 1492, 1517, 1525, 1534, 1555, 1569, 1573.
4. Wymień królów polskich z dynastii Jagiellonów.
5. Wskaż na mapie ziemie odkryte przez Europejczyków na przełomie XV i XVI w.
6. Dlaczego rdzennych mieszkańców Ameryki nazwano Indianami?
7. Wymień państwa, które przodowały w odkryciach geograficznych na przełomie XV i XVI w.
8. Wymień co najmniej 4 przyczyny i skutki odkryć geograficznych.
9. Wymień cywilizacje, które istniały w Ameryce przed Kolumbem.
10. Wymień czterech twórców epoki oświecenia i przykłady ich dzieł.
11. Wskaż dokonania Mikołaja Kopernika.
12. Wymień wyznania protestanckie.
13. Podaj trzy różnice między katolicyzmem a protestantyzmem.
14. Wymień postanowienia Soboru Trydenckiego.
15. Wymień postanowienia pokoju augsburskiego.
16. Wskaż na mapie obszar Polski na przełomie XV i XVI w.
17. Opisz działanie sejmu walnego oraz sposób wybierania posłów.
18. Wymień towary, które XVI-wieczna Rzeczpospolita importowała i eksportowała.
19. Wymień grupy narodowościowe zamieszkujące ziemie Rzeczypospolitej w XVI w.
20. Wskaż po jednym dokonaniu: Zygmunta I Starego, Zygmunta II Augusta, Stefana Batorego.
21. Opisz, w jaki sposób doszło do powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
22. Podaj postanowienia unii lubelskiej.
23. Wskaż po trzy cechy sztuki renesansowej i barokowej.
24. Wymień twórców kultury barokowej.
25. Wymień państwa, które brały udział w wojnie trzydziestoletniej.
26. Kto powiedział „państwo to ja” i co oznaczały te słowa?
Download