Sprawdzian wiadomości z przedmiotu PLASTYKA

advertisement
Sprawdzian wiadomości z przedmiotu PLASTYKA
DLA UCZNIÓW KLAS VI
KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
NAZWISKO I IMIĘ.............................................................................
1. Wymień rodzaje kresek:
...........................................................
...........................................................
KLASA VI...........
.............................................................
.............................................................
4 pkt
2. Wymień barwy podstawowe:
....................................
........................................
...................................
3 pkt
3.Wymień barwy pochodne i podaj z jakich par barw powstają:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................
3 pkt
4. Czy barwy leżące obok siebie w kole barwnym, to:
a) szeroka gama barwna
b) wąska gama barwna
c) barwy dopełniające
podkreśl właściwą odpowiedź
1 pkt
5.Kompozycja, w której prawa i lewa strona jest taka sama lub bardzo podobna
do siebie, to:
a) kompozycja symetryczna
b) kompozycja rytmiczna
podkreśl właściwą odpowiedź
1 pkt
6. Czy perspektywa polegająca na przesłanianiu planów dalszych przez plan
pierwszy to:
a) perspektywa rzędowa
b) perspektywa kulisowa
c) perspektywa zbieżna
podkreśl właściwą odpowiedź
1 pkt
7. Jakie znasz rodzaje perspektywy zbieżnej?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
4 pkt
8. Czy obraz malowany według wcześniej namalowanego pierwowzoru, to:
a) reprodukcja
b) oryginał
c) kopia
podkreśl właściwą odpowiedź
2 pkt
9. Do jakiego rodzaju malarstwa należą ILUMINACJE?
a) sztalugowego
b) miniaturowego
c) fresku
podkreśl właściwą odpowiedź
2 pkt
10. Wymień dwie miejscowości, gdzie odkryto malarstwo przedhistoryczne:
..........................................
...........................................
2 pkt
11. Wymień kolejno trzy porządki architektoniczne w starożytnej Grecji
a) .........................................
b) .........................................
c) .........................................
3 pkt
12. Wymień 4 rodzaje budowli wznoszonych w Starożytnym Rzymie:
............................................
............................................
............................................
............................................
4 pkt
13. Przyporządkuj budowle, nazwy i terminy do poszczególnych rodzajów sztuki:
Partenon, piramida, kariatyda, kolumna dorycka, sfinks,
malarstwo czerwono figurowe, mastaba, tympanon, hieroglif, kanon
Sztuka starożytnej Grecji
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
Sztuka starożytnego Egiptu
.............................................
.............................................
..............................................
..............................................
...............................................
10 pkt
14. Podporządkuj podane hasła odpowiednim dziedzinom sztuki:
polichromia, drzeworyt, katedra, posąg, fasada, krucyfiks, nagrobek, fresk,
litografia
architektura
..........................
..........................
rzeźba
..........................
..........................
malarstwo
..........................
..........................
grafika
............................
............................
4 pkt
15. Wymień zabytki sztuki romańskiej występujące w naszym regionie:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2 pkt
16. Uzupełnij tabelkę:
AUTOR
Vit Stwosz
Rafael Santi
Michał Anioł Bounarotti
DZIEŁO
Ołtarz Mariacki
EPOKA
renesans
Dawid
3 pkt
17.Dopasuj elementy architektoniczne do wymienionych stylów:
rozeta, biforium, kopuła, wimperga, kaseton, fryz arkadkowy
ROMANIZM.......................................
GOTYK................................................
RENESANS.........................................
..........................................................
..........................................................
.........................................................
3 pkt
18. Ułóż chronologicznie (od najstarszej do najmłodszej) epoki :
gotyk, romanizm, odrodzenie, prehistoria
a) ...........................................
b) ...........................................
c) ...........................................
d) ............................................
4 pkt
19.Przy podanych nazwach miast wpisz nazwy zabytków architektury odrodzenia,
z których te miasta słyną :
Kraków ..........................................................
Poznań ..........................................................
Zamość .........................................................
Kazimierz nad Wisłą ........................................
4 pkt
*******************************************************************
MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW - 60
PROPOZYCJA OCEN
Od 0% - 30% 0 - 18 punktów - niedostateczna (1)
31% - 50% 19 - 30 punktów - ocena dopuszczająca (2)
51% - 70% 31 - 42 punktów- ocena dostateczna (3)
71% - 85% 43 - 51 punktów - ocena dobra (4)
86% - 100% 52 - 60 punktów - ocena bardzo (5)
opracowała EWA MISZTEL
nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej Nr 3
w Piotrkowie Trybunalskim.
Download