Dr Marzena Królikowska

advertisement
Dr Marzena Królikowska-Dziubecka
Zagadnienia do egzaminu
Historia kultury i sztuki
Starożytność
Kiedy odbyła się pierwsza Olimpiada?
Wymień najważniejszych filozofów greckich?
Wymień dzieła literackie starożytnej Grecji, które stały się inspiracją dla dzieł
plastycznych?
Wymień autorów greckich komedii i dramatów.
Najważniejsze dzieła architektury i rzeźby greckiej.
Omów budowę teatru greckiego.
Opisz budowle Akropolu.
Wymień porządki klasyczne.
Wymień najważniejsze budowle starożytnego Rzymu.
Wymień rodzaje dzieł sztuki, jakie powstawały w czasach cesarstwa rzymskiego.
Czym były katakumby?
Wymień dzieła literatury rzymskie.
Które z rzymskich dzieł literackich odegrały ważna rolę w kształtowaniu się
architektury i sztuki?
Kiedy cesarz Konstantyn przeniósł stolicę z Rzymu i jaką nadano jej nazwę?
Kiedy chrześcijaństwo stało się uznana religią w cesarstwie rzymskim?
Pierwsze dzieła sztuki chrześcijańskiej.
Jakie dzieła zachowały się w katakumbach i jaki charakter miały te budowle?
Co to jest bazylika?
Gdzie i kiedy powstały pierwsze bazyliki chrześcijańskie?
Opisz mozaiki Rawenny, co przedstawiają i gdzie się znajdują?
Średniowiecze
Określ ramy czasowe średniowiecza.
Jakie style wykształciła ta epoka?
Omów malarstwo książkowe (iluminacje), gdzie powstawało?
Rola Karola Wielkiego.
Rzeźba romańska (portale).
Podaj przykłady kościołów romańskich.
Rola ikony w sztuce bizantyńskiej.
Sztuka klasztorów.
Malarstwo tablicowe.
Co to jest retabulum ołtarzowe ?
Ja wyglądał ołtarz w okresie panowania gotyku w Europie?
Cimabue i Giotto.
Najważniejsze dzieła Giotta.
Malarstwo sieneńskie (Duccio i Simone Martini).
Wymień i opisz cechy katedry gotyckiej.
Epoka nowożytna
Wymień, kiedy zaczęły powstawać książki drukowane?
Kto wynalazł ruchomą czcionkę?
Jaki rodzaj ilustracji zaczęto stosować w XV wieku?
Jakie style ukształtowały się w czasach nowożytnych ?
Malarstwo renesansu – Masaccio.
Malarze XV w. we Florencji ( Sandro Botticelli)
Malarstwo braci van Eyck
Leonardo da Vinci.
Malarstwo Rafaela.
Sztuka Michała Anioła.
Budowa nowej bazyliki watykańskiej..
Rola Rzymu w dobie renesansu.
Kultura renesansu poza Italią
Jakie wydarzenie w XVI wieku wpłynęło na kształtowanie się sztuki?
Znaczenie reformacji i jej wpływ na podział w artystycznych dziejach Europy.
Sobór Trydencki i jego znaczenie.
Odkrycia geograficzne.
Co wpłynęło na ukształtowanie się sztuki baroku?
Malarstwo Caravaggia.
Malarstwo flamandzkie.
Sztuka Holandii XVII wieku.
Co można powiedzieć o twórczości Rembrandta van Rijn?
Rola Rubensa w dziejach sztuki.
Sztuka klasycyzmu ( J.L.David, A. Canova)
Jakie cechy posiadała architektura neoklasycyzmu?
Lektura podstawowa:
Davies Norman , Europa, rozprawa historyka z historią , przekład Elżbieta
Tabakowska, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2003 ( również wydanie ukraińskie)
Gombrich Ernest, O sztuce, Wydawnictwo Arkady (potem Rebis) Warszawa 1997
( i następne wydania)
Białostocki Jan, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej
ery, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
Literatura uzupełniająca:
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, ( Nowe wydanie), Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa (różne wydania)
Download