zagadnienia na egzamin wstępny do liceum plastycznego

advertisement
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN WSTĘPNY DO LICEUM PLASTYCZNEGO.
1. Znajomość chronologicznej kolejności epok i stylów w sztuce.
2. Znajomość podstawowych, wyróżniających cech następujących stylów w sztuce:
 Styl romański
 Styl gotycki
 Renesans
 Barok
 Klasycyzm
3. Znajomość najsłynniejszych przykładów zabytków sztuki starożytnej:
 Egiptu
 Grecji ( znajomość porządków w architekturze greckiej)
 Rzymu
4. Znajomość najsłynniejszych zabytków znajdujących się w:
 Krakowie (np. Wawel, Kościół Mariacki, Katedra wawelska, Kaplica
Zygmuntowska, Sukiennice, Brama Floriańska)
 Warszawie (np. Wilanów, Łazienki – Pałac na Wodzie, Zamek Królewski)
 Gdańsku (np. Kościół NMP, Arsenał, Dwór Artusa, Złota Brama)
5. Znajomość najsłynniejszych dzieł następujących artystów:
 Leonardo da Vinci
 Michał Anioł
 Wit Stwosz
 Jan Matejko
 Józef Chełmoński
 Stanisław Wyspiański
 Vincent van Gogh
 Pablo Picasso
{ uczeń powinien umieć przyporządkować twórczość wymienionych artystów do stylu lub
kierunku w sztuce}
6. Znajomość dziedzin sztuk plastycznych: architektura, malarstwo, rzeźba, rzemiosło
artystyczne, grafika.
7. Znajomość tematów malarskich tj. martwa natura, pejzaż, scena rodzajowa …
8. Uczeń powinien umieć opowiedzieć krótko o twórczości swojego ulubionego artysty.
PRZYKŁADOWE PYTANIA:
1. Uporządkuj chronologicznie następujące style w sztuce: renesans, secesja, klasycyzm
2. Wymień przynajmniej trzy rodzaje budowli charakterystycznych dla starożytnego
Rzymu.
3. Wymień charakterystyczne cechy architektury gotyckiej.
4. Bogactwo dekoracji, kontrasty, dynamika to cechy sztuki renesansu czy baroku?
5. Wymień znane Ci zabytki znajdujące się w Krakowie.
6. W jakiej tematyce specjalizował się Jan Matejko? Podaj trzy przykłady jego dzieł.
7. Który styl w sztuce był wcześniejszy – renesans czy romanizm?
8. Wymień znane Ci dziedziny sztuk plastycznych.
9. Którego artystę nazywano malarzem wsi polskiej? Podaj tytuł jednego z jego obrazów.
10. Kto jest twórcą Ołtarza Mariackiego? Gdzie znajduje się to dzieło?
Download