Maraton wiedzy nr 1 Wiedza o społeczeństwie

advertisement
Maraton wiedzy nr 1
Wiedza o społeczeństwie
1. Człowiek jest istotą społeczną ponieważ
………………………………………………………………………………………………........................…………………………………
……………………………………………………………………………………………………........................……………………………
2. Cechy świadczące o tym, że jesteśmy istotami społecznymi:
……………………………………………………………………...............................................……......................…………
………………………………………………………………………………….....................................................................…
………………………………………………………………………………..........................................…........................……
…………………………………………………………………………………........................................................…....………
…………………………………………………………………………………..........................................................…..……….
3. Co to jest grupa społeczna?
…………………………………………………………………………………………………..................……………………………….
4. Dokonaj podziału grup społecznych ze względu na wielkość, stopień zformalizowania i rodzaj więzi.
Podaj po trzy przykłady do każdego rodzaju grupy.
5. Wymień role społeczne, które odgrywasz w życiu i trzy, które będziesz odgrywał w życiu dorosłym.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Co to jest konformizm i nonkonformizm. Wymień pozytywne i negatywne skutki każdej z tych
postaw.
7. Wymień i omów elementy struktury społecznej.
1
8. Współczesne społeczeństwa dzielimy na:
 Otwarte – pozycja społeczna jednostki zależy od jej indywidualnych osiągnięć,
 Zamknięte – pozycja społeczna jednostki wynika z urodzenia i statusu społecznego,
 Globalne – jego funkcjonowanie jest związane ze swobodą przemieszczania się,
przepływem kapitału i usług. Ten tym społeczeństwa promuje wartości kulturowe oparte na
wzorcach zachodnich,
 Informacyjne – najważniejszą rolę odgrywają w nim informacja i komunikacja. Jego powstanie wiąże się z
szybkim rozwojem nowych technologii – Internetu i telefonii komórkowej.
Poniżej znajdują się krótkie opisy dotyczące określonych rodzajów społeczeństwa. Nazwij je:
a) Marek, mimo że wywodzi się z bardzo biednej rodziny, w wieku 28 lat został szefem jednej z
najbardziej znanych firm farmaceutycznych.
…………………………………………………………………………………………….
b) Shani została wydana za mąż za starszego o 20 lat mężczyznę, ponieważ należeli do tego samego
plemienia.
………………………………………………………………………………………………
c) Masowe wyjazdy młodych Polaków w latach 2004 – 2010 podyktowane były chęcią znalezienia
pracy, a także poznania obcych kultur.
………………………………………………………………………………………………
d) Facebook jest uznawany za jeden z najpopularniejszych serwisów społecznościowych . O sile jego
oddziaływania świadczy opinia sugerująca, że kto nie ma nim swojego konta nie istnieje.
………………………………………………………………………………………………...
9. Normy – to zasady obowiązujące w grupie. Aby współdziałanie w grupie było możliwe musi się ono
opierać na trzech zasadach:
 Wzajemności –jeśli ktoś wyświadczy nam przysługę, odpowiadamy mu tym samym.
 Zaufania – członkowie grupy mają zaufanie do pozostałych i oczekują uczciwego
postępowania.
 Odpowiedzialności – polega na rozważeniu konsekwencji wypowiedzianych słów i
planowanych działań w kontekście dobra całej grupy i jej poszczególnych członków.
Podaj po jednym przykładzie norm obowiązujących w twojej klasie.
10. Wymień sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie.
2
11. Wymień po trzy obowiązki i prawa ucznia.
12. Nazwij opisane poniżej organy szkolne:
a) Promuje uczniów do następnej klasy. ……………………………………………………….
b) Jest powołany w wyniku konkursu. Pełni funkcję przewodniczącego rady pedagogicznej.
…………………………………………..
c) W skład jej wchodzą rodzice, nauczyciele i uczniowie. ………………………………
d) Obejmuje całą społeczność uczniowską. ……………………………………………………
13. Wymień kompetencje samorządu uczniowskiego.
14. Wymień zasady prawa wyborczego do samorządu uczniowskiego:
15. Co to jest naród i jakie są czynniki narodowotwórcze?
16. Co to jest obywatelstwo i czym się różni od narodowości?
17. Wymień sposoby nabywania obywatelstwa.
3
18. Jakie cechy powinien posiadać dobry obywatel?
19. Co to jest mniejszość narodowa? Wymień mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące w Polsce.
20. Wyjaśnij pojęcia:
a) tolerancja
b) stereotyp
c) patriotyzm
d) szowinizm
e) nacjonalizm
f) ksenofobia
g) kosmopolityzm
21. Podaj przykłady postaw patriotycznych, nacjonalistycznych i szowinistycznych we współczesnym
świecie.
22. Wymień przykłady stereotypów, jakie funkcjonują w polskim społeczeństwie na temat
przedstawicieli innych narodów oraz na temat Polaków w innych społecznościach.
23. Podaj przyczyny emigracji Polaków z kraju dawniej i obecnie.
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards