Zadania Egzaminacyjne

advertisement
Test wyboru
1. Zadanie
Zaznacz parę, w której prawidłowo połączono skałę magmową lub osadową
i powstającą z niej skałą przeobrażoną.
A. piaskowiec – kwarcyt,
C. wapień – gnejs,
B. piasek – piaskowiec,
D. torf – węgiel kamienny.
2. Zadanie
Podkreśl czas, w jakim Ziemia obróci się wokół własnej osi o kąt 24°.
A. 1 h 26 min.
B. 1 h 36 min.
C. 6 min.
D. 24 min.
3. Zadanie
Podkreśl nazwę ciała niebieskiego, które krąży wokół planety.
A. planetoida,
B. satelita,
C. gwiazda,
D. kometa.
4. Zadanie
Zaznacz państwa, które w 2004 roku zostały przyjęte do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO).
A. Hiszpania i Portugalia,
C. Łotwa i Estonia,
B. Polska i Węgry,
D. Rumunia i Turcja.
5. Zadanie
Zaznacz cel, na który z budżetu Unii Europejskiej przeznaczane są obecnie największe środki finansowe.
A. wspólna polityka rolna,
C. wspólna polityka zagraniczna,
B. fundusze strukturalne,
D. administracja.
6. Zadanie
Podkreśl krainy geograficzne charakteryzujące się dużą gęstością zaludnienia.
A. Nizina Atlantycka i Kotlina Konga,
C. Borneo i Jawa,
B. Nizina La Platy i Nizina Wschodnioeuropejska,
D. Nizina Chińska i delta Nilu.
7. Zadanie
Podkreśl nazwę okresu geologicznego, w czasie którego na obszarze Niziny Śląskiej
utworzyły się rudy miedzi, a na Kujawach sól kamienna.
A. perm,
B. jura,
C. trzeciorzęd,
D. karbon.
8. Zadanie
Zaznacz nazwy szczytów znajdujących się w pasie gór.
A. Kobyla Góra i Łysa Góra,
C. Góra św. Anny i Wielki Dział,
B. Babia Góra i Tarnica,
D. Wieżyca i Dylewska Góra.
9. Zadanie
Zaznacz nazwę dorzecza, na którego obszarze nie leży Polska.
A. dorzecze Dunaju,
B. dorzecze Niemna,
C. dorzecze Łaby,
D. dorzecze Dniepru.
10. Zadanie
Podkreśl nazwę jeziora, które powstało w wyniku erozyjnej działalności wód płynących pod lądolodem.
A. Gardno,
B. Druzno,
C. Morskie Oko,
D. Gopło.
Zadania z mapą
Mapa poziomicowa do zadań 1–4
1. Zadanie
Zaznacz rzeczywistą odległość w linii prostej z leśniczówki do najbliższego źródła.
A. 330 m,
B. 210 m,
C. 420 m,
D. 630 m.
2. Zadanie
Podkreśl wysokość bezwzględną, na której leży leśniczówka.
A. 930 m n.p.m.
B. 1030 m n.p.m.
C. 980 m n.p.m.
D. 960 m n.p.m.
3. Zadanie
Podkreśl wysokość względną pomiędzy leśniczówką a najwyżej położonym punktem na mapie.
A. 403,0 m,
B. 375,0 m,
C. 409,2 m,
D. 365,6 m.
4. Zadanie
Zaznacz profil terenu, który ilustruje ukształtowanie powierzchni wzdłuż linii A–B.
A. profil I,
B. profil II,
C. profil III,
D. profil IV.
profil I
profil III
profil II
profil IV
Mapa do zadań 5–6
Megalopolis Boston – Waszyngton na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych.
5. Zadanie
Wypisz nazwy dwóch największych miast
megalopolis Boston – Waszyngton.
• .................................................................
• .................................................................
6. Zadanie
Zaznacz kierunek, w którym uda się mieszkaniec
Worcester, gdy będzie chciał dojechać
do najbliższego lotniska.
A. zachód, C. południe,
B. wschód, D. północ.
Mapa fizyczna Australii do zadań 7–9
7. Zadanie
Podkreśl nazwę gór, które oznaczono na mapie literą Y.
A. Musgrave,
B. Wielkie Góry Wododziałowe,
C. Góry Macdonnella,
8. Zadanie
Podkreśl nazwę morza, które oznaczono na mapie literą X.
A. Morze Koralowe,
B. Morze Tasmana,
C. Morze Timor,
D. Góry Flindersa.
D. Morze Arafura.
9. Zadanie
Zaznacz współrzędne geograficzne Melbourne i Brisbane.
A. Melbourne – 27°30’S, 153°00’E; Brisbane – 37°51’S, 144°56’E
B. Melbourne – 37°51’N, 144°56’E; Brisbane – 27°30’N, 153°00’E
C. Melbourne – 37°51’S, 144°56’E; Brisbane – 27°30’S, 153°00’E
D. Melbourne – 37°51’S, 144°56’W; Brisbane – 27°30’S, 153°00’W
10. Zadanie
Zaznacz, która godzina czasu słonecznego jest w Melbourne, jeśli w Brisbane jest 15.00.
A. 15.32,
B. 14.28,
C. 14.20,
D. 15.40.
Graficzne przedstawienie danych
1. Zadanie
Wykonaj wykres słupkowy przedstawiający najdłuższe rzeki w Europie.
Skorzystaj z danych zamieszczonych poniżej.
Wołga – 3531 km, Dunaj – 2850 km, Ural – 2428 km, Dniepr – 2201 km.
2. Zadanie
Sporządź wykres kołowy przedstawiający procentowy udział lądów
w ogólnej powierzchni Ziemi. Skorzystaj z danych zamieszczonych poniżej.
Ziemia ogółem – 510,2 mln km2
Oceany – 361,1 mln km2
Lądy – 149,1 mln km2
.....................................
.....................................
3. Zadanie
Wykresy przedstawiają przyjazdy turystów w wybranych krajach świata w 1998 i 2003 roku.
Podkreśl państwo, w którym nastąpił największy wzrost liczby turystów w latach 1998–2003.
A. Francja,
B. Hiszpania,
C. USA,
D. Włochy.
4. Zadanie
Na podstawie danych zawartych w poniższej tabeli sporządź klimatogram dla Warszawy.
Warszawa (52°N 21°E, 106 m n.p.m.)
Miesiące
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Średnia temperatura
powietrza (w oC)
–3,8
–2,5
1,0
7,2
13,4
17,0
18,5
17,7
13,4
7,9
2,1
–1,9
Suma opadów
(mm)
28,1
25,7
30,9
36,9
50,1
65,5
77,0
71,7
46,5
40,6
37,5
35,3
5. Zadanie
Na podstawie danych zawartych w poniższej tabeli sporządź wykres liniowy
przedstawiający wydobycie węgla kamiennego w Polsce w latach 1946–2003.
Miesiące
1946
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2003
Węgiel kamienny
(mln t)
47
78
104
140
193
147
102
100
6. Zadanie
Na podstawie danych zawartych w tabeli wykonaj kartogram przedstawiający
gęstość dróg kołowych w poszczególnych województwach.
Województwo
Gęstość dróg
kolowych
(km/100 km2)
dolnośląskie
90,7
kujawsko-pomorskie
75,7
lubelskie
71,2
lubuskie
56,3
łódzkie
89,0
małopolskie
141,7
mazowieckie
78,5
opolskie
90,4
podkarpackie
77,6
podlaskie
52,9
pomorskie
61,9
śląskie
161,9
świętokrzyskie
100,1
warmińsko-mazurskie
50,5
wielkopolskie
81,8
zachodniopomorskie
56,9
Tabela do zadań 7 i 8
Produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w krajach Unii Europejskiej.
Państwo
PKB (USD/mieszk.
Państwo
PKB (USD/mieszk.
Austria
31 200
Luksemburg
57 400
Belgia
29 300
Łotwa
4 500
Cypr
16 000
Malta
11 800
Czechy
8 800
Niemcy
29 100
Dania
39 500
Polska
5 400
Estonia
6 200
Portugalia
14 600
Finlandia
31 100
Słowacja
6 000
Francja
29 200
Słowenia
13 800
Grecja
15 700
Szwecja
33 900
Hiszpania
20 400
Węgry
8 400
Holandia
31 800
Wielka Brytania
30 400
Irlandia
38 900
Włochy
25 500
Litwa
5 200
x
x
7. Zadanie
Wykonaj kartogram przedstawiający PKB na mieszkańca w krajach Unii Europejskiej.
8. Zadanie
Sporządź wykres słupkowy przedstawiający PKB na mieszkańca w krajach,
które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku.
9. Zadanie
Na poniższej ilustracji wpisz nazwy pięter roślinnych występujących w Tatrach.
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
10. Zadanie
Przedstaw w postaci diagramu ilość chrześcijan żyjących na poszczególnych kontynentach.
Skorzystaj z danych zamieszczonych poniżej.
Kontynenty
Chrześcijanie (mln)
Afryka
368
Ameryka Północna
262
Ameryka Środkowa i Południowa
487
Azja
318
Europa
560
Australia i Oceania
25
Analizowanie danych
Mapa do zadań 1–3
Obszary chronione w Polsce.
1. Zadanie
Wymień nazwy województw, w których obszary chronione zajmują
mniej niż 22% powierzchni w ogólnej powierzchni województwa.
................................................................................................................................................................................
2. Zadanie
Wymień województwo, na którego obszarze znajduje się najwięcej parków narodowych.
................................................................................................................................................................................
3. Zadanie
Wymień liczbę Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO utworzonych w Polsce.
................................................................................................................................................................................
4. Zadanie
Obok zdań prawdziwych wpisz literę P, a obok fałszywych – literę F.
Prawdziwość zdań oceń na podstawie informacji zawartych w tabeli.
Państwo
Powierzchnia (mln km2)
Ludność (mln)
Sudan
2,51
40,2
Algieria
2,38
32,5
RPA
1,22
44,3
Libia
1,76
5,8
a) Najmniej ludzi mieszka w kraju o najmnieszej powierzchni. .......
b) Największa gęstość zaludnienia występuje w Republice Południowej Afryki. .......
c) Powierzchnia żadnego kraju nie przekracza 2,5 mln km2. .......
5. Zadanie
Bydło (mln
sztuk)
PoniższaPaństwo
tabela przedstawia państwa
o największym
pogłowiu bydła
Indie w 2002 roku.
222,0
Podkreśl wartość przedstawiającą procentowy udział
Brazylia
176,0
powyższych państw w światowym pogłowiu
bydła.
A. 44,0%
B. 29,1%
Chiny
USA
C. 36,9%
106,2
D. 16,2%
97,0
Świat
1 366,7
6. Zadanie
W tabeli przedstawiono średnie temperatury powietrza w Szczecinie i Białymstoku.
Miejscowość
Średnia miesięczna temperatura powietrza (oC)
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
Szczecin
–1,3
–0,4
2,5
7,3
12,4
16,4
17,7
17,4
13,8
9,2
3,8
0,6
Białystok
–4,3
–3,8
0,1
6,6
12,6
16,2
17,4
16,5
12,1
7,2
2,0
–1,7
a) Oblicz średnie roczne temperatury powietrza dla Szczecina i Białegostoku.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
b) Oblicz roczne amplitudy temperatury dla powyższych miejscowości.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
c) Wymień główny czynnik klimatotwórczy, który wpływa na zróżnicowanie temperatury w powyższych
miejscowościach.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
7. Zadanie
Korzystając z tabeli przedstawiającej liczbę cudzoziemców odwiedzających Polskę w latach 1995–2003,
wykonaj poniższe polecenia.
Rok
Przyjazdy cudzoziemców (tys.)
Indie
222,0
Brazylia
176,0
Chiny
106,2
a) Opisz zmiany liczby cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w latach 1995–2003.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
b) Wymień dwie przyczyny dużej ilości cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w latach 1995–2000.
• ..............................................................................................................................................................................
• .............................................................................................................................................................................
8. Zadanie
Tabela przedstawia stan czystości polskich rzek według kryterium bakteriologicznego w 1995 i 2003 roku.
Woda o klasie czystości
Rok
I
1995
0,0
2003
0,0
II
III
% długości kontrolowanych rzek
3,1
11,8
8,3
50,1
Wody
nadmiernie
zanieczyszczone
85,1
41,6
a) Określ zmiany stanu czystości polskich rzek w latach 1995–2003.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
b) Wymień dwie przyczyny zmian stanu czystości polskich rzek w latach 1995–2003.
• ..............................................................................................................................................................................
• ............................................................................................................................................................................
9. Zadanie
Korzystając z wykresu przedstawiającego strukturę zużycia różnych źródeł energii
w latach 1950–2000, wykonaj poniższe polecenia.
a) Wymień nazwę surowca, który dostarczył najwięcej energii w 1950 roku, a który w roku 2000.
................................................................................................................................................................................
b) Napisz, które źródła energii systematycznie zwiększały swój udział w produkcji energii w latach 1950–2000.
................................................................................................................................................................................
c) Wymień trzy przyczyny zmniejszenia udziału węgla, drewna i torfu w produkcji energii w latach 1950–2000.
• ............................................................................................................................................................................
• ............................................................................................................................................................................
• ............................................................................................................................................................................
10. Zadanie
Najwyższy wskaźnik urbanizacji w Polsce występuje w województwie śląskim (78,9%),
a najniższy w województwie podkarpackim (40,5%). Wymień główną przyczynę wysokiego
odsetka ludności miejskiej w województwie śląskim.
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards