Imię i Nazwisko - Zespół Szkół w Raciążku

advertisement
Imię i Nazwisko ...................................................
Klasa ...................
ŚWIAT STAROŻYTNY - test z historii dla uczniów gimnazjum kl. I .
1. (0-5)
Wpisz podane daty do odpowiedniego wieku na taśmie chronologicznej.
IX VIII VII VI V IV III II I
I
II III IV V VI VII VIII IX X
Lata p.n.e.
Nasza era
776r.p.n.e.; 490r.p.n.e.; 44r.p.n.e.; 395r.; 476r.;
2.(0-4)
Do podanych określeń dopisz imiona bogów greckich :
Posejdon , Hermes , Zeus , Atena ,
A. władca mórz i oceanów -............................................................
B. bogini mądrości , opiekunka rzemiosł -.......................................
C. posłaniec bogów , opiekun kupców - .........................................
D. ojciec bogów i ludzi , pan niebios - ............................................
3.(0-1)
Zakreśl literę oznaczającą prawidłową odpowiedź :
Egipcjanie balsamowali zmarłych ponieważ :
A. kochali swoich krewnych ;
B. wierzyli w życie pozagrobowe ;
C. wymagały tego warunki klimatyczne ;
E. wskazywał na taką potrzebę rozwój medycyny ;
4.(0-1)
Zakreśl prawidłową odpowiedź :
Mitycznym założycielem Rzymu był :
A. Achilles
B. Romulus
C. Odyseusz
D. Remus
5.(0-1)
Zaznacz prawidłową odpowiedź :
Słowo demokracja oznacza :
A. władzę ludu w Atenach ;
B. władzę ludu w Egipcie ;
C. zgromadzenie kapłanów ;
D. władzę w Sparcie ;
6.(0-1)
Zaznacz prawidłową odpowiedź :
Którego z bogów czczono w czasie przedstawień teatralnych :
A. Zeusa
B. Dionizosa
C. Hermesa
D. Hadesa
7.(0-1)
Zaznacz prawidłową literą , która z wymienionych informacji jest fałszywa :
W Starożytnym Egipcie :
A. pisano na deszczułkach ;
B. wykuwano napis w kamieniu ;
C. pisano na pergaminie ;
D. pisano na papirusie ;
8.(0-1)
Zaznacz prawidłową odpowiedź :
Który z bohaterów mitycznych odznaczał się taką cechą jak wierność :
A. Herakles
B. Penelopa
C. Odys
D. Achilles
9.(0-1)
Zaznacz prawidłową odpowiedź :
Której z wymienionych ról nie pełnił teatr grecki :
A. wychowawcza
B. rozrywkowa
C. patriotyczna
D. sądownicza
10.(0-2)
Stosując działanie matematyczne oblicz , ile lat upłynęło od powstania
cesarstwa rzymskiego w roku 753p.n.e. do jego upadku w roku 476.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
........................................................................................................................
11.(0-3)
Uzupełnij zadanie :
Do najważniejszych zadań Zgromadzenia Ludowego w Atenach należało:
-.......................................................................................................................
-..........................................................................................................................
-............................................................................................................................
12.(0-2)
Spośród niżej wymienionych pojęć wybierz to , które odpowiada ilustracji i
wyjaśnij jego znaczenie :
Koloseum , Partenon , termy , akwedukty , kolumny , pomniki .
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
13. (0-1)
Wybierz prawidłową odpowiedź :
Tragedia to :
A. utwór o charakterze żartobliwym ;
B. smutny utwór teatralny ;
C. melodyjny i rytmiczny wiersz liryczny ;
14. (0-1)
Zaznacz prawidłową odpowiedź :
W którym z państw starożytnych wynaleziono następujące przedmioty :szkło,
papier, porcelana, proch strzelniczy :
A. Egipt
B. Chiny
C. Mezopotamia
D. Indie
15. (1-3) Uzupełnij brakujący tekst:
Władcę Egiptu nazywano.......................................Miał on władzę
........................., to znaczy nieograniczoną. Tymczasem w Rzymie istniała
republika , to jest państwo, w którym...................................................
.................................................................................................................
16. (0-4)
Z podanych wyrazów określających wierzenia Egipcjan i Żydów podkreśl te,
które odnoszą się do wiary żydowskiej :
bogowie stworzyli świat , przestrzeganie Dziesięciu Przykazań , wiara w życie
pozagrobowe , jedyny bóg Jahwe stworzył świat , kapłani-pośrednikami między
ludźmi a bogami , oczekiwanie na Mesjasza .
17. (0-2)
Spośród niżej wymienionych postaci podkreśl te, które nie są związane z
mitologią :
Atena
Perykles
Apollo
Posejdon
Hefajstos
Fidiasz
18. (0-1)
Przyczyną zwycięstwa chrześcijaństwa w IV wieku było :
A. osłabienie Rzymian i ich państwa ;
B. wiara w życie wieczne jako nagroda w niebie za ciężkie życie na ziemi ;
C. poddanie się Rzymian wpływom nowej religii.
19.(0-1)
Podkreśl właściwą odpowiedź :
We współczesnym teatrze zachowało się wiele cech i elementów teatru
starożytnego :
A. aktorami są tylko mężczyźni ;
B. teatr budowany jest w dolinach górskich ;
C. grane są dramaty starożytnych autorów ;
D. występują tylko 3 osoby ;
20.(0-2)
Spośród niżej wymienionych pojęć wybierz to, które odpowiada ilustracji i
wyjaśnij jego znaczenie:
akwedukt, łuk triumfalny, pomnik, Partenon, Koloseum.
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Możliwa ilość punktów : 38
0 – 17 – niedostateczny
18 – 22 – dopuszczający
23 – 28 – dostateczny
29 – 34 – dobry
35 – 38 – bardzo dobry
Test opracowała Renata Pietrusińska -- nauczycielka historii w Zespole Szkół w
Raciążku.
Download