Dokument nr 1z 3 - Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej

advertisement
Izba Rzemieślnicza
Małej i Średniej Przedsiębiorczości
Dokument nr 1 z 3
Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu w ramach projektu
„Kariera szyta na miarę” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego
Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością zbierania przez Izbę Rzemieślniczą szczegółowych danych osobowych
uczestników szkolenia (obowiązek nałożony przez Instytucje Zarządzającą), prosimy o czytelne
wypełnienie wszystkich przekazanych dokumentów.
Jednocześnie informujemy, że niniejsze dane będą w sposób szczególny chronione i zostaną
przekazane tylko Departamentowi Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie (patrz Dokument nr 2 )zgodnie z wymogami prawnymi.
Dziękujemy.
Ja, niżej podpisany/a
Imię/imiona i nazwisko kandydata
Zamieszkały/a
miejscowość
kod
ulica
nr domu
/mieszkania
powiat
województwo
adres do
korespondencji
miejscowość
kod
ulica
nr domu
/mieszkania
powiat
województwo
telefon
kontaktowy
e-mail
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Izba Rzemieślnicza
Małej i Średniej Przedsiębiorczości
Legitymujący/a
się
dowodem
osobistym
seria i numer dowodu
osobistego
numer PESEL
NIP
Wykształcenie*
zaznacz
właściwe
Zatrudniona w*
zaznacz
właściwe
brak
mikroprzedsiębiorstwie (1-9 pracowników)
podstawowe
małe przedsiębiorstwo (10-49 pracowników)
gimnazjalne
średnie przedsiębiorstwo (50-249 pracowników)
ponadgimnazjalne
duże przedsiębiorstwo (powyżej 250 pracowników)
średnie
administracja publiczna
pomaturalne
organizacja pozarządowa
wyższe
służba zdrowia, policja, wojsko, służba celna itp
*zaznacz właściwe
Zgłaszam z własnej inicjatywy chęć udziału w szkoleniu realizowanym w ramach
projektu „Kariera szyta na miarę”.
Oświadczam, że:
1. Dobrowolnie deklaruje swój udział we wszystkich zajęciach realizowanych w ramach
szkolenia, odbywających się poza godzinami mojej pracy;
2. Zostałam poinformowana, że projekt „Kariera szyta na miarę” jest realizowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
3. Jestem świadoma, że opuszczenie więcej niż 20% godzin przewidzianych na realizację
szkolenia powoduje wykreślenie mnie z listy uczestników projektu „Kariera szyta na miarę”;
4. Wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym, które mogą przeprowadzać instytucje
nadzorujące projekt ( m.in. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie).
………………………………………….
Miejscowość i data
…………………………………………..….
podpis kandydata
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download