Załącznik nr 31 Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu sub

advertisement
Załącznik nr 31 do Regulaminu świadczenia usług Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie I
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU
Projekt „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.,
na podstawie Umowy nr RPPK.08.05.00-18-0002/16-00 z dnia 28.02.2017 r.
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna,
Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.
Zgłaszam uczestnictwo
w szkoleniu:
zawodowym dla pracowników
Podmiotów Ekonomii Społecznej
dostarczającym oraz rozwijającym
kompetencje i kwalifikacje zawodowe
potrzebnych do pracy w PS dla
pracowników Przedsiębiorstwa
Społecznego
W przypadku zaznaczenia udziału w szkoleniu zawodowym dla pracowników Podmiotu Ekonomii
Społecznej proszę o wypełnienie pkt. A.
W przypadku zaznaczenia udziału w szkoleniu dla pracowników Przedsiębiorstwa Społecznego
proszę o wypełnienie pkt. B.
A. Podmiot Ekonomii Społecznej
Nazwa PES
Województwo:
Miejscowość:
Adres siedziby
Kod pocztowy:
Ulica i numer
lokalu, telefon
kontaktowy:
Imię i nazwisko osoby
oddelegowanej do udziału
w szkoleniu oraz
stanowisko służbowe
Adres e-mail osoby do
kontaktu
Temat szkolenia
Szkolenie każdorazowo
stanowi odpowiedź na
przeprowadzoną wcześniej
diagnozę przez Doradcę
kluczowego
Dodatkowe potrzeby w
związku z uczestnictwem
w projekcie
Oczekiwania z udziału w
szkoleniu
……………………………………….
miejscowość, data
……………………………………….
pieczęć podmiotu
……………………………………….
pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji podmiotu
Strona 1 z 2
Regulamin V_3_23.05.2017
B. Przedsiębiorstwo Społeczne
Nazwa PS
Województwo:
Adres siedziby
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica i numer
lokalu, telefon
kontaktowy:
Imię i nazwisko osoby
oddelegowanej do udziału w
szkoleniu oraz stanowisko
służbowe
Adres e-mail osoby do
kontaktu:
Temat szkolenia:
Szkolenie każdorazowo stanowi
odpowiedź na przeprowadzoną
wcześniej diagnozę przez Doradcę
kluczowego biznesowego.
Dodatkowe potrzeby w
związku z uczestnictwem w
projekcie
Oczekiwania z udziału w
szkoleniu:
……………………………………….
miejscowość, data
……………………………………….
pieczęć podmiotu
……………………………………….
pieczątka i podpis osoby
uprawnionej do reprezentacji
podmiotu
Do udziału w szkoleniach zawodowych mogą przystąpić tylko i wyłącznie :
a) pracownicy Podmiotów Ekonomii Społecznej lub
b) pracownicy Przedsiębiorstw Społecznych,
którzy są Uczestnikami Projektu1.
Uczestnikiem Projektu jest osoba, która:
- została oddelegowana z podmiotu/instytucji,
- złożyła Formularz Zgłoszenia do udziału w projekcie stanowiący Załącznik nr 1a i Załącznik nr 2 - Oświadczenie
uczestnika projektu do Regulaminu Świadczenia Usług Rzeszowskiego Wsparcia Ekonomii Społecznej.
1
Strona 2 z 2
Regulamin V_3_23.05.2017
Download