cechy-klasycznego-instytucjonalizmu

advertisement
.
5
CECHY KLASYCZNEGO (AMERYKAŃSKIEGO) INSTYTUCJONALIZMU
Klasyczny instytucjonalizm jako fundament ekonomii instytucjonalnej
Instytucje mają wpływ na gospodarkę. Historia ma znaczenie, wpływ tradycji jest bardzo ważny.
Wpływ niemieckiej szkoły historycznej - znaczenie takich elementów, jak:
tradycje historyczne
rola państwa w gospodarce
holistyczna perspektywa badawcza
znaczenie badan empirycznych
„Okres świetności” - przełom XIX i XX w. - Veblen, Mitchell, Commons
„Renesans” instytucjonalizmu - po II wojnie światowej (neoinstytucjonalizm) - Galbraith, Myrdal
Klasyczny instytucjonalizm przeciwstawia się ekonomii marginalistycznej, pojmowaniu ekonomii
jako uniwersalnej logiki życia gospodarczego i postrzegania człowieka przez pryzmat koncepcji
homo economicus. Amerykański instytucjonalizm był próbą zbudowania nowego paradygmatu.
Veblen Twórca amerykańskiego instytucjonalizmu, „Teoria klasy próżniaczej” 1899. Badanie
instytucji (obyczajów, tradycji, przyzwyczajeń, metod postępowania, itd.) jest niezbędne do
zrozumienia nowego paradygmatu.
Instytucje klasy próżniaczej: Zasada zwolnienia klas wyższych od działalności produkcyjnej.
Jest czynnikiem podziału pracy na godną i niegodną. Własność staje się świadectwem sukcesu (ma
charakter łupu). „Posiadanie dóbr, cenione początkowo tylko jako dowód przedsiębiorczości i
dzielności, staje się samo w sobie cnotą. Bogactwo jest obecnie czymś z istoty swej szlachetnym i
promieniuje szlachetnością na swego posiadacza.”
Próżnowanie i konsumpcja na pokaz.
„Walka o bogactwo jest w istocie swej współzawodnictwem o uwarunkowaną majątkiem pozycję
społeczną”.
Rozwój instytucji uwarunkowany jest przede wszystkim przemianami środowiska materialnego i
rozwojem technologii. „Życie człowieka w społeczeństwie, tak samo jak życie innych gatunków,
jest walką o byt, w związku z tym - procesem selektywnej adaptacji. Rozwój struktury społecznej to
proces naturalnego doboru instytucji.” Instytucje zmieniają się ewolucyjnie.
Myrdal
Skupiał się głównie na problemie ubóstwa. Państwo, coraz silniej angażując się w kierowanie
procesami gospodarczymi, powinno opowiadać sie po stronie ubogich, których los mogą zmienić
radykalne przemiany społeczne.
Zaproponował reformy mające na celu usprawnienie funkcjonowania państwa - które w wyniku
dużej biurokracji i niskiej efektywności nie jest doskonałe.
Według niego ogą do poprawy sytuacji jest odchodzenie od centralizacji i biurokratyzacji.
(…)
… społeczeństwa i propozycjom globalnych reform społecznych
badania ekonomiczne potrzebują wartościowej podstawy (ekonomia polityczna wywodzi się z
filozofii moralnej)
ekonomia instytucjonalna jest ekonomią polityczną:
nie można abstrahować od ludzkich ocen i wartości
od badania wpływu gospodarowania na podział dochodu w społeczeństwie i na kształtowanie sie
struktur klasowych
Ewolucyjne podejście do ekonomii i gospodarowania:
zmiany w środowisku ekonomicznym, zwłaszcza przemiany instytucji, dokonują się w sposób
ewolucyjny
główne siły determinujące przemiany ekonomiczne i społeczne to gromadzenie wiedzy i jej ważanie
do gospodarki w postaci nowych technologii i postępu technologicznego
kategorie zmiany instytucjonalnej odgrywają dużą rolę w takich dyscyplinach, jak antropologia
kulturowa, socjologia, ale także w ekonomii - zwłaszcza w teorii rozwoju gospodarczego
najczęściej wymienianym czynnikiem zmian instytucjonalnych jest postęp technologiczny
inny ważny czynnik to z innymi kulturami, wojny, katastrofy ekologiczne i inne gwałtowne zmiany
w środowisku człowieka, także upowszechnienie się wiedzy, edukacji
Gospodarka jako system otwarty
w przeciwieństwie do metodologii ekonomii ortodoksyjnej opartej…
Neoinstytucjonalizm - definicja zagadnienia
Nowa ekonomia instytucjonalna-opracowanie
o instytucjach w nauczaniu ekonomii-opracowanie
Ekonomia - Mikroekonomia
Historia myśli ekonomicznej - omówienie
Historia myśli ekonomicznej - Neoklasyczna ekonomia
Reklama





Administracja publiczna
Działalność gospodarcza






















Kodeks postępowania administracyjnego




.
Download