VIII Kongres Ekonomistów Polskich

advertisement
Ekonomia dla
przyszłości
Odkrywać naturę i przyczyny
zjawisk gospodarczych
28-29 LISTOPADA 2013 r.
1
I.
II.
III.
IV.
Nauki ekonomiczne: stylizowane fakty a
wyzwania współczesności (sesja
teoretyczna)
Kontrowersje i spory wokół modelu
gospodarki – państwo a rynek, wzrost
gospodarczy a spójność społeczna (sesja:
polityka gospodarcza)
Polska w Unii Europejskiej i globalnej
gospodarce (sesja: endogenne i
egzogenne determinanty rozwoju
Polski)
Edukacja dla zrównoważonego i trwałego
rozwoju oraz społecznie
odpowiedzialnego biznesu (sesja
„edukacyjna”)
2





Rozwój współczesnej ekonomii – kontynuacja i
wzbogacanie czy poszukiwanie nowych
paradygmatów (rola nurtu instytucjonalnego i
behawioralnego)
Ekonomia głównego nurtu oraz kierunki
heterodoksyjne wobec procesu transformacji
Problemy metodologiczne w rozwoju nauk
ekonomicznych (rola badań empirycznych i
modelowania matematycznego)
Teoretyczna refleksja nad Nową Gospodarką (rola
kapitału ludzkiego we współczesnym wzroście,
społeczeństwo informacyjne, GOW)
Kulturowe, instytucjonalne i społeczne
uwarunkowania rozwoju gospodarczego
(aksjologiczny wymiar współczesnego kryzysu,
niebezpieczeństwo „wzrostu bez rozwoju”)
3
Wzrost zrównoważony (trwały), inkluzja
społeczna i jakość życia
 Nauki ekonomiczne wobec problemów
globalizacji gospodarki światowej, integracja
regionalna a globalizacja
 Ekonomia a finanse i zarządzanie
 Ekonomia a inne nauki społeczne i inne dziedziny
nauki (imperializm ekonomii i zagrożenia
związane z tzw. freakonomics)
 Kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu
 Zarządzanie a inne nauki społeczne
 Polska myśl ekonomiczna na tle nauki światowej

4
Uniwersalizm vs. specyficzność rozwiązań
modelowych w sferze gospodarczej. Czy może
powstać nowy konsens waszyngtoński?
 Wolny rynek a rynek regulowany (granice
regulacji i deregulacji)
 Społeczna gospodarka rynkowa
 Czy po neoliberaliźmie post-liberalizm?
 Rola rynku i państwa w świecie epoki pokryzysowej
 Rola państwa i rynku w gospodarce opartej na
wiedzy i gospodarce kreatywnej
 Polityka fiskalna i monetarna w świecie epoki pokryzysowej (zagrożenia związane z
nierównowagą finansów publicznych)

5
Państwo opiekuńcze i państwo dobrobytu w
nowych realiach społecznych, demograficznych i
ekonomicznych
 Państwo jako regulator poszczególnych obszarów
gospodarki (polityki sektorowe i branżowe,
polityki horyzontalne)
 Ewolucja systemów zabezpieczenia społecznego
 Przestrzeń i terytorium w gospodarowaniu
(problem spójności terytorialnej w polityce
gospodarczej
 Rola państwa w sferze infrastruktury( przestrzeń
dla partnerstwa publiczno-prywatnego)

6
A. Globalne wyzwania rozwojowe dla Polski
 Dynamiczna rewolucja technologiczna, digitalizacja
procesów gospodarczych i społecznych,
 Rosnąca presja rynku globalnego na zmiany strukturalne
i modernizację gospodarki,
 Zmiany klimatyczne, bariery energetyczno-ekologiczne
 Napięcia społeczne związane z dysproporcjami
cywilizacyjno-dochodowymi w świecie (migracje,
terroryzm),
 Przesunięcia na globalnej mapie centrów
gospodarczych, rosnąca przewaga rynków azjatyckich
(Chiny, Indie),
 Finansjalizacja gospodarki rynkowej,
 Wzrost ryzyka działalności gospodarczej w warunkach
turbulencji na rynkach finansowych i surowcowych i
przełomu cywilizacyjnego.
7
B. Europejskie wyzwania rozwojowe dla Polski
 Redukcja dystansu strukturalnego i cywilizacyjnego w
stosunku do wiodących krajów UE
 Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez innowacje i
wzrost produktywności (pobudzanie rozwoju sektorów
ICT),
 Stymulowanie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości
małej i średniej skali w zmodernizowanym otoczeniu
instytucjonalnym,
 Redukcja asymetrii procesów rozwojowych (dualizm)
przedsiębiorstw krajowych i z kapitałem zagranicznym
(korekty kierunków alokacji BiZ),
 Osłabienie autofinansowania rozwoju przedsiębiorstw
(przesunięcia struktury finansowania w kierunku źródeł
zewnętrznych),
 Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej z
wykorzystaniem technologii ICT
8
B. Europejskie wyzwania rozwojowe dla Polski(c.d)
 Równoważenie finansów publicznych
 Wzrost zrównoważony – rozwój proekologicznych metod
produkcji, „zielonej gospodarki”, dekarbonizacja,
efektywne wykorzystanie energii i zasobów, stymulowanie
rozwoju produkcji materiało- i surowcooszczędnej,
 Ograniczenie bezrobocia, biedy i wykluczenia społecznego
(wymiar społeczny wzrostu zrównoważonego)
 Wzmocnienie sektora B+R, stymulowanie inwestycji
przedsiębiorstw w badania i rozwój,
 Przyspieszenie transferu nowej wiedzy do gospodarki
poprzez konsorcja nauki i biznesu, powiązania poziome
firm oraz internacjonalizację przedsiębiorstw,
 Dostosowanie programów edukacyjnych i badawczych do
potrzeb gospodarki informacyjnej,
9
Kierunki rozwoju edukacji ekonomicznej w
Polsce
 Współzależność edukacji ekonomicznej i rozwoju
gospodarczego
 Edukacja ustawiczna ekonomistów
 Studia ekonomiczne na świecie
 Przyczyny małej innowacyjności polskich uczelni
 Publiczne i prywatne uczelnie ekonomiczne w
Polsce
 Jakość kształcenia ekonomistów
 Interdyscyplinarny charakter studiów
ekonomicznych
 Profil zawodowy a profil akademicki w
kształceniu ekonomistów

10










Kształcenie młodej kadry naukowej na uczelniach i
wydziałach ekonomicznych
Ekonomia, finanse i zarządzanie – razem czy osobno?
Przedmioty ilościowe (matematyka) na studiach
ekonomicznych
Treści społeczne i etyczne w kształceniu ekonomistów
Standardy kształcenia ekonomicznego versus swoboda
tworzenia programów
Nowe techniki dydaktyczne w nauczaniu ekonomii
Aspiracje zawodowe studentów ekonomii
Dostosowanie szkolnictwa ekonomicznego do
wymagań praktyki
Absolwenci studiów ekonomicznych na rynku pracy
Powszechne nauczanie przedsiębiorczości
11
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards