Nazwa kierunku Ekonomia - niestacjonarne Tryb studiów

advertisement
Nazwa kierunku
Ekonomia - niestacjonarne
Tryb studiów
niestacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Wydział
Wydział Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania
Opis kierunku
Celem kształcenia na drugim stopniu
kierunku ekonomia jest zdobycie przez
studenta wszechstronnej umiejętności
analizy, oceny i interpretacji zjawisk
ekonomicznych, na gruncie pogłębionej
wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych.
Zakres wiedzy absolwenta kierunku
ekonomia obejmuje przede wszystkim:
funkcjonowanie współczesnej gospodarki i
poszczególnych podmiotów w zmiennych
warunkach otoczenia; politykę gospodarczą
i społeczną w ujęciu historycznym i
współczesnym;zrównoważony rozwój w
ujęciu krajowym i regionalnym oraz
społecznie odpowiedzialne funkcjonowanie
podmiotów
gospodarczych;sposoby
planowania oraz modele realizacji strategii
rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem
elementów ryzyka oraz efektywności
gospodarowania zasobami i zasad
etycznych;międzynarodowych zależności
sfery
realnej
i
finansowej
gospodarki;innowacyjność procesów i
produktów.Uzupełnieniem
wiedzy
absolwentastanowiązagadnieniadotyczące
problematyki mierzenia i kształtowania
wartości przedsiębiorstw oraz ich wyceny,
metod ekonometrycznych, komunikacji
rynkowej, rachunkowości zarządczej oraz
systemów informatycznych zarządzania.
Specjalności
SPECJALNOŚCI URUCHAMIANE
TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW
W
1.analizy gospodarcze
2.ekonomia menedżerska
Uruchomienie
danej
specjalności
uwarunkowanejestliczbązadeklarowanych
na tę specjalność studentów
Kryteria kwalifikacji
Do postępowania kwalifikacyjnego mogą
przystąpićosobylegitymującesiędyplomem
ukończenia studiów co najmniej pierwszego
stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na
dyplomie.
Przykładowe przedmioty
rynek kapitałowy i finansowy
gospodarowanie kapitałem ludzkim
ekonomia międzynarodowa
Możliwości zatrudnienia
Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i
kompetencje społeczne przygotowujące
do: pełnienia funkcji specjalisty ds.
ekonomicznych
w
organizacjach
i
instytucjach związanych z szeroko
rozumianą ochroną środowiska, tj.
regionalne dyrekcje i fundusze ochrony
środowiska, producentów energii ze źródeł
odnawialnych oraz działach czy komórkach
zajmujących się tymi zagadnieniami w
przedsiębiorstwach
czy
instytucjach
finansowych;objęcia stanowiska asystenta,
samodzielnego referenta specjalisty w
jednostceorganizacyjnejodpowiedzialnejza
rozwój strategiczny przedsiębiorstwa; bycia
komentatorem medialnym zjawisk i
procesów
zachodzących
w
gospodarce;pełnienia funkcji doradcy
gospodarczego w instytucjach rządowych,
regionalnych i pozarządowych;świadczenia
indywidualnych
niezależnych
usług
analitycznychzainteresowanyminwestorom
lub
osobom
fizycznym.Absolwent
przygotowany
jest
również
do
samodzielnego prowadzenia działalności
gospodarczej.
Kontynuacja nauki
Absolwenci studiów na kierunku ekonomia
mają możliwość kontynuowania kształcenia
na innych kierunkach studiów trzeciego
stopnia i podyplomowych, realizowanych na
Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy
Rejestracja na studia w I naborze
rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r.
Szczegóły w załaczniku poniżej.
Dokumenty
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download