zarzadzanie-projektami-pytania-z-egzaminu

advertisement
2
1 .Zakres projektu: a) To dokument określający jego granice, b) Określa to co zostanie zrobione,
c) Określa to co nie zostanie wykonane, d) Jest niezmienny. 2. Struktura podziału pracy: a) To
hierarchiczny opis działań i zadań, których wykonanie jest warunkiem ukończenia projektu
zdefiniowanego w karcie projektu (statucie projektu), b) Jest narzędziem pozwalającym na
dekompozycję pracy w projekcie, c) Pozwala na podział pakietów roboczych na zadania a tych na
działania, d) dzieli działania na zadania a te na pakiety robocze. 3. Diagram sieci projektu: a)
Obrazuje kolejność, w jakiej mogą być wykonane działania w projekcie, b) Nie uwzględnia
zależności między działaniami, c) Przedstawia zależność między działaniami, d) Zawiera
harmonogram terminów najwcześniejszych i najpóźniejszych. 4. Ścieżka krytyczna: a) wytwarza
drogę o najkrótszym czasie realizacji projektu , b) to działania z zerowym zapasem czasu, c)
Oznacza, że harmonogram terminów najwcześniejszych nie pokrywa się z terminami
najpóźniejszymi, d) Oznaczam że harmonogram terminów najwcześniejszych pokrywa się z
terminami najpóźniejszymi . 5. Technika Earned Value: a) polega na kontroli realizacji projektu
poprzez porównywanie zrealizowanego do danej chwili zakresu pracy, terminów ich realizacji i
rzeczywiście poniesionych kosztów z przyjętym w planie bazowym harmonogramem i budżetem
projektu, b) należy do kategorii metod zarządzania przez cele, c) Polega na analizie wartości
dodanej, d) Należy do kategorii metod zarządzania przez pomiar wydajności . 6. Wskaźnik EAC:
a) To koszt pozostały do poniesienia, b) Jest to poprawiona estymacja kosztu z początku projektu,
c) To koszt końcowy, d) To wydajność kosztu prac.
7. Do tradycyjnyc h podejść zarządzania projektami ze względu na kryterium przebiegu projektu
należą: a) PMI, b) Prince2 , c) EVO, d) SCRUM. 8. Do fazy analizy matrycy logicznej należą: a)
Analiza interesariuszy, b) Analiza celów, c) Analiza problemu, d) Opracowanie matrycy
logicznej. 9.Pojęcie projektu definiujemy jako: a) Środowisko zarządcze stworzone w celu
dostarczenia jednego lub większej liczby produktów biznesowych zgodnie z określonym
uzasadnieniem biznesowym, b) tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia
unikalnego wyrobu lub dostarczenia unikalnej usługi, c) organizację powołaną na określony czas,
w celu wytworzenia unikatowych i wcześniej zdefiniowanych wyników lub rezultatów w ustalonym
czasie, przy wykorzystaniu uprzednio określonych zasobów, d) to typ pracy o cechach: stabilność,
rutyna, zmiany ewolucyjne, niewielkie zagrożenia. 10. Karta projektu zawiera: a) tło, cele, zakres
projektu, b) opis produktów projektu, c) związek projektu ze strategią spółki,
Odpowiedzi 3 Ekonomia
Odpowiedzi 1 Ekonomia
Odpowiedzi 6 Ekonomia
Odpowiedzi 2 Ekonomia
Odpowiedzi 8 Ekonomia
Odpowiedzi 11 Ekonomia
Reklama
























Prawa autorskie







Reklama
Kontakt
Download