makroekonomia-rownowaga-ogolna

advertisement
4
Równowaga gospodarki - stan gospodarki, w którym występuje pełne zbilansowanie popytu i
podaży na poszczególne dobra na rynku wewnętrznym przy zbilansowanych obrotach w handlu
zagranicznym
Równowaga ogólna - system zależności funkcjonalnych, wyrażający taki stan gospodarki
wymiennej, kiedy wszystkie gałęzie są jednocześnie w równowadze wewnętrznie i między sobą
Produkcja potencjalna - wielkość produkcji, którą wytworzyłaby gospodarka, gdyby wszystkie
czynniki produkcji zostały w pełni, racjonalnie wykorzystane; jest ona określona przez podażową
stronę gospodarki.
Produkcja rzeczywista (faktyczna) - produkcja faktycznie wytworzona w danej gospodarce;
w krótkim okresie produkcja rzeczywista jest zwykle mniejsza od potencjalnej.
Popyt globalny (Aggregated Demand, AD) - łączna wartość dóbr i usług, jaką nabywcy
decydują się zakupić w danych warunkach i czasie - zależy od: ogólnego poziomu cen (P),
wysokości dochodów ludności
Podaż globalna (Aggregated Supply, AS) - łączna wartość dóbr i usług, jaką producenci
decydują się wytworzyć w danych warunkach i czasie - zależy od: zasobów czynników
produkcji i efektywności ich wykorzystania, ogólnego poziomu cen, kosztów produkcji.
Modele wzrostu / równowagi
gospodarczej
(ekonomia opisowa)
(ekonomia normatywna)
epcje wzrostu przyspieszonego
wzrostu zerowego
Model klasyczny (ortodoksyjny)
Oparty na prawie Saya i mechanizmie cenowym (zmiany cen, płac, stóp procentowych)
Prawo Saya: „podaż stwarza sobie popyt”.
wynagrodzeń, odsetek, rent czy zysków (albo zabierane komuś, kto ponosił stratę) środki
pozwalające na zakup towarów. Nie może być zatem niedoborów siły nabywczej. Decyzja o
wyprodukowaniu towaru jest decyzją o zapłacie kosztów jego produkcji - które są dochodem
KRÓTKOOKRESOWA RÓWNOWAGA GOSPODARCZA
Równowaga rynku dóbr i usług
Wydatki a wielkości produkcji w gospodarce makro wojtyna
Produkcja w równowadze
Dochód narodowy - mierniki i determinanty
Ekonomia - dochód narodowy
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards