E.3-Protokół-przekazania

advertisement
LIDER:
Centrum Społecznego Rozwoju
PARTNERZY:
Gmina Dąbrowa Górnicza
Miasto Gliwice / Gliwickie Centrum
Organizacji Pozarządowych
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych
Załącznik nr 2
…………………………….
Miejscowość, data
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA
Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej przekazał Podmiotowi Korzystającemu
…………………… (nazwa) ………………………….. produkty i usługi zakupione w ramach pakietu rozwojowego
przyznanego mu w ramach projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
ROWES zakupił i przekazał Podmiotowi Korzystającemu następujące produkty i usługi:
Nr dokumentu
Opis produktu/usługi
…………………………………..
…………………………………………..
Podpis przedstawiciela ROWES
Podpisy zgodnie z reprezentacją
Podmiotu Korzystającego
Download